Make your own free website on Tripod.com


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 1

ܐܦܩܬܗ ܪܘܚܐ ܠܡܕܒܪܐ. 12
ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܟܕ ܡܬܢܣܐ ܡܢ ܣܛܢܐ ܘܗܘܐ ܥܡ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܡܠܐ̈ܟܐ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ 13
ܘܒܬܪ ܕܐܫܬܠܡ ܝܘܚܢܢ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܠܓܠܝܠܐ. ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܣܒܪܬܐ ܕܐܠܗܐ 14
ܕܫܠܡ ܙܒܢܐ ܘܡܛܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܘܒܘ ܘܗܝܡܢܘ ܒܣܒܪܬܗ. 15
ܘܟܕ ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܥܠ ܓܢܒ ܝܡܬܐ ܕܓܠܝܠܐ. ܚܙܐ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܐܢܕܪܤ ܐܚܘܗܝ ܟܕ ܪ̈ܡܝܢ ܡܨܝܕܬܗܘܢ ܒܝܡܐ. ܡܛܠ ܕܨܝ̈ܕܐ ܗܘܘ. 16
ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܬܘ ܒܬܪܝ. ܘܐܥܒܕܟܘܢ ܨܝ̈ܕܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. 17
ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܫܒܩܘ ܡܨܝܕܬܗܘܢ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ. 18
ܘܟܕ ܗܠܟ ܬܘܒ ܩܠܝܠ ܚܙܐ ܠܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ ܘܠܝܘܚܢܢ ܐܚܘܗܝ. ܐܦ ܠܗܘܢ ܟܕ ܝܬܒܝܢ ܒܣܦܝܢܬܐ ܘܡܬܩܢܝܢ ܡܨܝܕܬܗܘܢ. 19
ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ. ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܘܫܒܩܘ ܠܙܒܕܝ ܐܒܘܗܘܢ ܥܡ ܐܓܝܪ̈ܐ ܒܣܦܝܢܬܐ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ 20
ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܒܫܒܬܐ ܒܟܢܘܫܬܐ 21
ܘܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܠܦܢܗ ܐܝܟ ܡܫܠܛܐ ܓܝܪ ܡܠܦ ܗܘܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܣܦܪ̈ܝܗܘܢ 22
ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܘܩܥܐ ܗܘܐ 23
ܘܐܡܪ ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܬܝܬ ܠܡܘܒܕܘܬܢ ܝܕܥܢܐ ܠܟ ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܕܝܫܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ 24
ܘܟܐܐ ܒܗ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܣܟܘܪ ܦܘܡܟ ܘܦܘܩ ܡܢܗ 25
ܘܫܕܬܗ ܪܘܚܐ ܗܝ ܛܢܦܬܐ ܘܟܕ ܩܥܬ ܒܩܠܐ ܪܒܐ ܢܦܩܬ ܡܢܗ 26
ܘܬܡܗܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪ̈ܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕ ܡܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܚܕܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܘܦܩܕ ܠܪ̈ܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܘܡܫܬܡܥܢ ܠܗ. 27
ܘܢܦܩ ܗܘܐ ܛܒܗ ܒܟܘܠܗ ܟܘܪ ܕܓܠܝܠܐ. ܘܣܓܝܐܐ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪܗ. 28
ܘܢܦܩ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ ܘܐܬܘ ܠܒܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܕܐܕܪܝܘܤ ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܥܡܗ ܗܘܘ 29
ܘܚܡܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܪܝܗܐ ܗܘܬ ܒܐܫܬܐ. ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܥܠܝܗ. 30
ܘܩܪܒ ܘܐܚܕܗ ܘܐܩܝܡܗ. ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܫܒܩܬܗ ܐܫܬܐ ܘܩܡܬ ܘܡܫܡܫܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ 31
ܡܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ ܕܝܢ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܩܫ̈ܝܐ. 32
ܘܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗ ܟܢܝܫܐ ܗܘܬ ܥܠ ܬܪܥܗ 33
ܘܐܣܝ ܗܘܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܦܩ ܗܘܐ ܫܐ̈ܕܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܘܠܐ ܡܫܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܡܠܠܘ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ 34
ܘܒܫܦܪܐ ܪܒܐ ܢܦܩ ܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܘܬܡܢ ܡܨܠܐ ܗܘܐ. 35
ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܘܗܢܘܢ ܕܥܡܗ. 36
ܘܟܕ ܐܫܟܚܘܗܝ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܢܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܟ. 37
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܠܟܘ ܢܐܙܠ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܕܩܪܝܒܢ. ܘܐܦ ܬܡܢ ܐܟܪܙ. ܠܗܕܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܬܝܬ. 38
ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܒܟܘܠܗܝܢ ܟܢܘܫܬܐ ܕܓܠܝܠܐ ܘܡܦܩ ܗܘܐ ܫܐ̈ܕܐ 39
ܘܐܬܐ ܠܘܬܗ. ܓܪܒܐ ܚܕ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܘܢܦܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܟܝܘܬܢܝ 40
ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܬܪܚܡ ܥܠܘܗܝ. ܘܦܫܛ ܐܝܕܗ ܘܩܪܒ ܠܗ. ܘܐܡܪ ܠܗ ܨܒܢܐ ܐܬܕܟܐ. 41
ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܐܬܕܟܝ. 42
ܘܟܐܐ ܒܗ 43
ܘܐܡܪ ܚܙܝ ܕܠܡܐ 44

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 2

ܪܩܘܥܬܐ ܚܕܬܐ ܥܠ ܡܐܢܐ ܒܠܝܐ ܕܠܐ ܡܠܝܘܬܗ ܕܚܕܬܐ ܡܢܬܦܐ ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܒܠܝܐ ܘܗܘܐ ܣܕܩܐ ܒܝܫ ܡܢ ܩܕܡܝܐ 21
ܘܠܐ ܐܢܫ ܪܡܐ ܚܡܪܐ ܚܕܬܐ ܒܙܩܐ ܒܠܝܬܐ ܕܠܐ ܚܡܪܐ ܡܨܪܐ ܠܗܝܢ ܠܙܩ̈ܐ. ܘܗܘ ܚܡܪܐ ܡܬܐܫܕ ܘܙܩ̈ܐ ܐܒܕܢ ܐܠܐ ܪܡܝܢ ܚܡܪܐ ܚܕܬܐ ܒܙܩ̈ܐ ܚܕܬܬܐ. 22
ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܒܝܬ ܙܪܥܐ ܘܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܫܒܠܐ 23
ܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܠܡܢܐ ܬܠܡܝܕܝܟ ܥܒܕܝܢ ܒܫܒܬܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܫܠܝܛ 24
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܩܪܝܬܘܢ ܡܐ ܕܥܒܕ ܕܘܝܕ ܟܕ ܐܣܬܢܩ ܘܟܦܢ ܗܘ ܘܕܥܡܗ 25
ܐܝܟܢܐ ܥܠ ܠܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܠܚܡܐ ܕܣܝܡ ܐܟܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܡܐܟܠ ܐܠܐ ܐܢ ܠܟܗܢܐ ܘܝܗܒ ܐܦ ܠܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܗܘܘ 26
ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܫܒܬܐ ܡܛܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܬܒܪܝܬ 27
ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܗ ܕܫܒܬܐ ܒܪܗ ܗܘ ܕܐܢܫܐ 28

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 3

ܘܥܠ ܬܘܒ ܠܟܢܘܫܬܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܕܝܒܝܫܐ ܗܘܬ ܐܝܕܗ 01
ܘܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܐܢ ܡܐܣܐ ܠܗ ܒܫܒܬܐ ܕܢܐܟܠܘܢ ܩܪܨܘܗܝ 02
ܐܡܪ ܠܗܘ ܓܒܪܐ ܕܝܒܝܫܐ ܐܝܕܗ ܩܘܡ ܒܡܨܥܬܐ 03
ܐܡܪ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܘܢ ܫܠܝܛ ܒܫܒܬܐ ܠܡܥܒܕ ܕܛܒ ܐܘ ܕܒܝܫ ܢܦܫܐ ܠܡܚܝܘ ܐܘ ܠܡܘܒܕܘ. 04
ܟܪܝܐ ܠܗ ܥܠ ܡܝܬܘܬ ܠܒܗܘܢ. ܘܐܡܪ ܠܗܘ ܓܒܪܐ ܦܫܘܛ ܐܝܕ ܘܦܫܛ ܘܬܩܢܬ ܐܝܟ ܚܒܪܬܗ 05
ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܢܦܩܘ ܦܪ̈ܝܫܐ ܥܡ ܕܒܝܬ ܗܪܘܕܤ ܘܐܬܡܠܟܘ ܕܢܘܒܕܘܢܗ. 06
ܘܝܫܘܥ ܐܙܠ ܠܗ ܥܡ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܠܝܡܐ ܘܟܢ̈ܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܡܢ ܓܠܝܠܐ ܘܡܢ ܝܗܘܕ 07
ܘܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡܢ ܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܘܡܢ ܨܘܪ ܘܡܢ ܨܝܕܢ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܬܘ ܠܘܬܗ 08
ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܢܩܪܒܘܢ ܠܗ ܣܦܝܢܬܐ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܕܠܐ ܢܚܒܨܘܢܗ. 09
ܣܓܝܐܐ ܓܝܪ ܡܐܣܐ ܗܘܐ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܚܒܝܨ̈ܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܪܒܘܢ ܠܗ 10
ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܚܐܘܬܐ ܕܪ̈ܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ 11
ܘܗܘ ܣܓܝ ܟܐܐ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܕܠܐ ܢܫܬܘܕܥܘܢܗ 12
ܘܣܠܩ ܠܛܘܪܐ. ܘܩܪܐ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܒܐ ܘܐܙܠܘ ܠܘܬܗ. 13
ܘܓܒܐ ܡܢܗܘܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܕܢܗܘܘܢ ܠܘܬܗ ܕܢܗܘܐ ܡܫܕܪ ܠܗܘܢ ܡܟܪܙܝܢ 14
ܘܕܢܗܘܘܢ ܡܫܠܛܝܢ ܕܢܐܣܘܢ ܟܪܝܗܐ ܘܢܦܩܘܢ ܫܐܕ̈ܐ 15
ܘܩܪܐ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ 16
ܘܠܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ ܘܠܝܘܚܢܢ ܐܚܘܗܝ ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܒܢܝ ܪܓܫܝ 17
ܘܠܐܢܕܪܝܘܤ ܘܠܦܝܠܦܘܤ ܘܠܒܪ ܬܘܠܡܝ ܘܠܡܬܝ ܘܠܬܐܘܡܐ ܘܠܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ ܘܠܬܕܝ ܘܠܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ 18
ܘܠܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ ܡܫܠܡܢܐ ܘܐܬܐ ܗܘܐ ܠܒܝܬܐ 19
ܘܐܬܐ ܠܘܬܗ ܬܘܒ ܟܢܫܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܠܚܡܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܐܟܠ 20
ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܐܚ̈ܘܗܝ ܢܦܩܘ ܗܘܘ ܠܡܐܚܕܗ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܡܢ ܗܘܢܗ ܢܦܩ 21
ܘܣܦܪܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܢܚܬܘ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܥܠܙܒܘܒ ܐܝܬ ܒܗ ܘܒܪܫܗ ܕܫܐܕܐ ܡܦܩ ܗܢܐ ܫܐܕܐ 22
ܘܩܪܐ ܐܢܘܢ ܘܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܒܡܬܠܐ ܘܐܡܪ ܠܐ ܡܫܟܚ ܣܛܢܐ ܠܣܛܢܐ ܠܡܦܩܘ 23
ܘܐܢ ܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܬܬܦܠܓ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܠܡܩܡ ܡܠܟܘܬܐ ܗܝ 24
ܘܐܢ ܒܝܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܢܬܦܠܓ ܠܐ ܡܫܟܚ ܒܝܬܐ ܗܘ ܠܡܩܡ 25
ܘܐܢ ܣܛܢܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܐܬܦܠܓ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܩܡ ܐܠܐ ܫܘܠܡܗ ܗܘ 26
ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܠܡܥܠ ܠܒܝܬܗ ܕܚܣܝܢܐ ܘܢܚܛܘܦ ܡܐܢܘܗܝ ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܩܕܡ ܠܚܣܝܢܐ ܢܐܣܘܪ ܘܗܝܕܝܢ ܢܚܛܘܦ ܡܐܢܘܗܝ 27
ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܟܘܠ ܚܛܗܐ ܕܡܓܕܦܝܢ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ 28
ܟܘܠ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܡܓܕܦ ܠܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܡܚܝܒ ܚܛܗܐ ܠܥܠܡ 29
ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܐܝܬ ܒܗ 30
ܘܟܕ ܐܬܘ ܐܚܘܗܝ ܘܐܡܗ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܒܪ ܘܫܕܪܘ ܠܗ ܕܢܩܪܘܢܝܗܝ 31
ܝܬܒ ܗܘܐ ܚܕܪܘܗܝ ܟܢܫܐ ܘܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܐ ܐܡܟ ܘܐܚܝܟ ܩܝܡܝܢ ܠܒܪ ܘܒܥܝܢ ܠܟ 32
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܝ ܐܡܝ ܐܘ ܐܚܝ 33
ܘܚܪ ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܡܝ ܘܗܐ ܐܚܝ 34
ܟܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܕܥܒܕ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗܢܘ ܐܚܝ ܘܚܬܝ ܘܐܡܝ 35

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 4

ܬܘܒ ܫܪܝ ܗܘܐ ܡܠܦ ܥܠ ܝܡܬܐ ܘܐܬܟܢܫ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܘܗܘ ܢܚܬ ܝܬܒ ܠܗ ܒܣܦܝܢܬܐ ܒܝܡܬܐ ܘܟܠܗ ܟܢܫܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܝܡܬܐ 01
ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܓܝ ܒܡܬܠܐ ܘܟܕ ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܡܪ 02
ܫܡܥܘ ܗܐ ܢܦܩ ܙܪܘܥܐ ܠܡܙܪܥ 03
ܘܟܕ ܙܪܥ ܐܝܬ ܕܢܦܠ ܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ ܘܐܬܬ ܦܪܚܬܐ ܘܐܟܠܬܗ 04
ܘܐܝܬ ܕܢܦܠ ܥܠ ܫܘܥܐ ܘܝܥܐ ܘܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܥܘܡܩܐ ܕܐܪܥܐ ܬܚܝܬ ܥܩܪܗ 05
ܘܝܥܐ ܒܫܡܫܐ ܕܗܘܐ ܥܠܝܗ ܘܝܒܫ 06
ܘܐܝܬ ܕܢܦܠ ܒܝܬ ܟܘܒܐ ܘܣܠܩܘ ܥܡܗ ܟܘܒܐ ܘܚܢܩܘܗܝ ܘܦܐܪܐ ܠܐ ܝܗܒ 07
ܘܐܝܬ ܕܢܦܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܘܝܗܒ ܦܐܪܐ ܘܪܒܐ ܘܝܗܒ ܒܬܠܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܘܡܐܐ 08
ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܕܡܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕܢܐ ܕܢܫܡܥ ܢܫܡܥ 09
ܘܟܕ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕܝܗܝ ܫܐܠܘܗܝ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܥܠ ܡܬܠܐ ܗܢܘܢ 10
ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܟܘܢ ܗܘ ܝܗܒ ܐܪܙܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܗܢܘܢ ܕܝܢ ܒܪ̈ܝܐ ܟܘܠ ܡܕܡ ܒܡ̈ܬܠܐ ܗܘܐ 11
ܕܟܕ ܚܙܝܢ ܠܐ ܢܚܙܘܢ ܘܟܕ ܫܡܥܝܢ ܡܫܡܥܐ ܠܐ ܢܣܬܟܠܘܢ ܕܠܡܐ ܢܬܘܒܘܢ ܘܢܫܬܒܩܘܢ ܠܗܘܢ ܚܛܗܝܗܘܢ 12
ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܡܬܠܐ ܗܢܐ ܘܐܝܟܢܐ ܟܠܗܘܢ ܡܬܠܐ ܕܬܕܥܘܢ 13
ܙܪܘܥܐ ܡܠܬܐ ܙܪܥ 14
ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ ܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܕܫܡܥܝܢ ܡܠܬܐ ܘܡܐ ܕܫܡܥܘ ܐܬܐ ܣܛܢܐ ܘܫܩܠ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܕܙܪܝܥܐ ܒܠܒܗܘܢ 15
ܘܗܢܘܢ ܕܥܠ ܫܘܥܐ ܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܕܡܐ ܕܢܫܡܥܘܢ ܡܠܬܐ ܒܚܕܘܬܐ ܡܩܒܠܝܢ ܠܗ 16
ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܒܗ ܥܩܪܐ ܐܠܐ ܥܠ ܙܒܢ ܐܢܘܢ ܘܡܐ ܕܗܘܐ ܐܘܠܨܢܐ ܐܘ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܡܠܬܐ 17
...
ܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ 41

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 5

ܘܐܬܐ ܠܥܒܪܐ ܕܝܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܓܪܓܣܝܐ. 01
ܘܟܕ ܣܠܩ ܡܢ ܣܦܝܢܬܐ ܦܓܥ ܒܗ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ. 02
ܕܥܡܪܐ ܗܘܬ ܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܐܢܫ ܒܫܝܫܠܬܐ ܠܡܐܣܪܗ 03
ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܣܘܛܡܐ ܘܫܝܫܠܬܐ ܡܬܒܪ ܗܘܐ ܘܢܦܩ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܪܕܝܗ 04
ܘܒܟܠܙܒܢ ܒܠܠܝܐ ܘܝܡܡܐ ܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܘܒܛܘܪ̈ܐ ܩܥܐ ܗܘܐ ܘܡܨܠܦ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܒܟܐܦܐ. 05
ܘܟܕ ܚܙܐ ܠܝܫܘܥ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܪܗܛ ܣܓܕ ܠܗ 06
ܘܩܥܐ ܒܩܠܐ ܪܒܐ ܘܐܡܪ ܡܐ ܠܝ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܪܡܐ. ܡܘܡܢܐ ܠܟ ܒܐܠܗܐ ܕܠܐ ܬܫܬܢܕ ܒܝ. 07
ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܕܦܘܩ ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܡܢ ܓܒܪܐ. 08
ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܝܢܐ ܫܡܟ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܓܝܘܢ ܫܡܢ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ ܐܢܚܢܢ 09
ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܗܢܘܢ ܫܐ̈ܕܐ ܕܠܐ ܢܦܩ ܐܢܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܐܬܪܐ 10
ܘܐܝܬ ܗܘܬ ܕܝܢ ܬܡܢ ܠܘܬ ܛܘܪ̈ܐ ܒܩܪܐ ܪܒܬܐ ܕܚܙܝܪ̈ܐ ܕܪܥܝܐ ܗܘܬ 11
ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܗܢܘܢ ܫܐ̈ܕܐ ܕܫܕܪܝܢ ܠܗܢܘܢ ܚܙܝܪ̈ܐ ܘܢܥܘܠ ܒܗܘܢ. 12
ܘܐܦܤ ܠܗܘܢ ܘܟܕ ܢܦܩ ܪ̈ܘܚܐ ܗ̈ܢܝܢ ܛܢܦܬܐ ܥܠ ܒܚܙܝܪ̈ܐ ܘܪܗܛܬ ܗܝ ܒܩܪܐ ܘܢܦܠܬ ܒܓܘ ܝܡܐ ܐܝܟ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܐܬܚܢܩܘ ܒܝܡܐ 13
ܘܗܢܘܢ ܕܪܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܥܪܩܘ ܘܐܡܪܘ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܐܦ ܒܩܘܪܝܐ ܘܢܦܩܘ ܠܡܚܙܐ ܡܐ ܕܗܘܐ 14
ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܘܚܙܘܘܗܝ ܠܗܘ ܕܐܦܩ ܗܘܐ ܡܢܗ ܫܐܕܐ ܟܕ ܝܬܒ ܘܠܒܝܫ ܘܡܢܟܦ ܘܕܚܠܘ 15
ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܚܙܘ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܠܗܘ ܕܗܘܐ ܒܗ ܫܐܕܐ ܘܐܦ ܥܠ ܚܙܝܪܐ 16
ܘܫܪܝܘ ܗܘܘ ܒܥܝܢ ܡܢܗ ܕܢܐܙܠ ܠܗ ܡܢ ܬܚܘܡܗܘܢ 17
ܘܟܕ ܣܠܩ ܝܬܒ ܒܣܦܝܢܬܐ ܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܗܘ ܕܫܐܕܐ ܕܠܘܬܗ ܢܗܘܐ 18
ܘܠܐ ܫܒܩܗ ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܙܠ ܠܒܝܬ ܠܘܬ ܐܢܫ̈ܝܟ ܘܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܟ ܡܪܝܐ ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝܟ 19
ܘܐܙܠ ܘܫܪܝ ܠܡܟܪܙܘ ܒܥܣܪܬ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܗ ܝܫܘܥ ܘܟܠܗܘܢ ܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ 20
ܘܟܕ ܥܒܪ ܝܫܘܥ ܠܗܘ ܥܒܪܐ ܟܢܫ ܥܠܘܗܝ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܥܠ ܓܢܒ ܝܡܐ 21
ܘܐܬܐ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܒܝ ܟܢܘܫܬܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܝܘܐܪܫ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܢܦܠ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ 22
ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ. ܘܐܡܪ ܠܗ. ܒܪܬܝ ܥܒܝܕܐ ܒܝܫ ܬܐ ܣܝܡ ܥܠܝܗ ܐܝܕ. ܘܬܚܐ. 23
ܘܐܙܠ ܥܡܗ. ܘܐܬܐ ܗܘܐ ܒܬܪܗ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܚܒܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗ 24
ܘܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܕܪܕܐ ܗܘܐ ܕܡܗ ܫܢ̈ܝܢ ܬܪܬܥܣܪܐ 25
ܘܣܓܝ ܣܝܒܪܬ ܡܢ ܐܣܘܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܘܐܦܩܬ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡܕܡ 26

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.

 


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 6

ܬܡܢ ܚܕ ܡܢ ܚܝ̈ܠܐ. ܐܠܐ ܥܠ ܟܪ̈ܝܗܐ ܩܠܝܠ ܣܐܡ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܐܬܐܣܝܘ 05
ܘܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܒܚܣܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܡܬܟܪ ܗܘܐ ܒܩܘܪܝܐ ܘܡܠܦ. 06
ܘܩܪܐ ܗܘܐ ܠܬܪܥܣܪ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܬܪܝܢ ܘܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܪܘܚܐ ܛܢ̈ܦܬܐ 07
ܘܦܩܕ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܫܩܠܘܢ ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ ܐܠܐ ܐܢ ܫܒܛܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܬܪܡܠܐ ܘܠܐ ܠܚܡܐ ܘܠܐ ܢܚܫܐ ܒܟܝܣ̈ܝܟܘܢ 08
ܘܣܕܠܐ ܗܘܘ ܣܐܢܝܢ. ܘܠܐ ܢܠܒܫܘܢ ܬܪܬܝܢ ܟܘܬܘܢܝܢ 09
ܠܐܝܢܐ ܒܝܬܐ ܕܥܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ. ܬܡܢ ܗܘܘ ܥܕܡܐ ܕܢܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܬܡܢ 10
ܘܟܘܠ ܕܠܐ ܢܩܒܠܟܘܢ ܘܠܐ ܢܫܡܥܟܘܢ ܡܐ ܕܢܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܬܡܢ ܦܨܘ ܚܠܐ ܕܪܓܠܝܟܘܢ ܠܣܗܕܘܬܗܘܢ. 11
ܘܢܦܩܘ ܗܘܘ ܡܟܪ̈ܙܝܢ ܕܢܬܘܒܘܢ 12
ܘܫܐ̈ܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܦܩܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܚܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܘܡܐܣܝܢ ܗܘܘ ܠܟܪ̈ܝܗܐ 13
ܘܫܡܥ ܗܪܘܕܤ ܡܠܟܐ ܐܬܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܡܕܥܗ ܛܒ ܘܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܗܘ ܡܥܡܕܢܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܡܛܘܠ ܗܢܐ ܣܓܝ ܚܝܠܗ 14
ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܕܐܠܝܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܢܒܝܐ ܗܘ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ 15
ܟܕ ܫܡܥ ܕܝܢ ܗܪܘܕܤ ܐܡܪ ܗܢܐ ܝܘܚܢܢ ܗܘ ܕܦܣܩܬ ܪܫܗ ܩܡ 16
ܗܘ ܓܝܪ ܗܪܘܕܤ ܫܕܪ ܐܚܕܗ ܠܝܘܚܢܢ ܘܐܣܪܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܡܛܠ ܗܪܘܕܝܐ ܐܢܬܬ ܦܝܠܝܦܘܤ ܐܚܘܗܝ ܕܢܣܒܗ ܗܘܐ. 17
ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܝܘܚܢܢ ܠܗܪܘܕܤ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟ ܠܡܣܒ ܐܢܬܬ ܐܚܘ. 18
ܗܝܕܝܢ ܗܪܘܕܝܐ ܠܚܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗ ܘܨܒܝܐ ܗܘܬ ܠܡܩܛܠܗ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ 19
ܗܘ ܓܝܪ ܗܪܘܕܤ ܕܚܠ ܗܘܐ ܡܢܗ ܡܢ ܝܘܚܢܢ. ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܙܕܝܩܐ ܘܩܕܝܫܐ. ܘܡܢܛܪ ܗܘܐ ܠܗ ܘܣܓܝܐܬܐ ܕܫܡܥ ܗܘܐ ܡܢܗ ܥܒܕ ܗܘܐ ܘܒܣܝܡܐܝܬ ܫܡܥ ܗܘܐ ܠܗ 20
ܘܓܕܫ ܒܝܘܡܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܗ ܕܗܪܘܕܤ ܥܒܕ ܗܘܐ ܐܚܫܡܝܬܐ ܠܪܘܪܒܢܘܗܝ ܘܠܟܠܝܪ̈ܟܘܗܝ ܠܪܫܐ ܕܓܠܝܠܐ. 21
ܘܥܠܬ ܒܪܬܗ ܕܗܪܘܕܝܐ ܘܪܩܕܬ ܘܫܦܪܬ ܠܗ ܠܗܪܘܕܤ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܣܡܝܟܝܢ ܥܡܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܛܠܝܬܐ ܫܐܠܝ ܡܢܝ ܘܐܬܠ ܠܟܝ 22
ܥܕܡܐ ܠܦܠܓܐ ܕܡܠܟܘܬܝ ܘܝܡܐ ܠܗ ܒܡܘܡܬܐ 23
ܘܢܦܩܬ ܗܝ ܛܠܝܬܐ ܐܬܡܠܟܬ ܒܐܡܗ ܡܢܐ ܐܫܐܠܝܗܝ ܐܡܪܐ ܠܗ ܪܫܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ. 24
ܘܥܠܬ ܒܚܕܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ. ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܨܒܝܐ ܐܢܐ ܕܬܬܠ ܠܝ ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܪܫܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܒܦܝܢܟܐ. 25
ܘܟܪܝܬ ܠܗ ܣܓܝ ܠܡܠܟܐ. ܘܡܛܠ ܡܘܡܬܐ ܘܡܛܘܠ ܣܡܝܟܐ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܗܦܟ. 26
ܘܫܕܪ ܐܣܦܘܩܠܛܪܐ ܕܢܦܣܘܩ ܢܝܬܐ ܪܫܗ ܘܐܙܠ ܦܣܩ ܪܫܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ 27
ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܒܦܝܢܟܐ ܘܝܗܒܗ ܠܗ ܠܛܠܝܬܐ ܘܗܝ ܛܠܝܬܐ ܐܘܒܠܬܗ ܠܐܡܗ. 28
ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܬܘ ܫܩܠܘ ܫܠܕܗ ܘܣܡܘܗ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ. 29
ܘܐܬܘ ܫܠܝܚ̈ܐ ܠܘܬ ܝܫܘܥ. ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܟܘܠ ܕܥܒܕ ܘܐܠܦ 30
ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܬܘ ܢܐܙܠ ܠܡܕܒܪܐ ܒܠܚܘܕܝܢ ܘܐܬܢܝܚܘ ܩܠܝܠ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܝܢ ܠܘܬܗ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܐܦܠܐ ܠܚܡܐ ܠܡܐܟܠ 31
ܘܐܙܠܘ ܠܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܒܣܦܝܢܬܐ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ 32
ܘܚܙܘ ܐܢܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܐܫܬܘܕܥܘ ܐܢܘܢ ܘܐܙܠܘ ܒܝܒܫܐ ܒܬܪܗ. ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܟܕ ܐܬܘ 33
ܘܚܙܐ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܕܕܡܝܢ ܗܘܘ ܠܥܪ̈ܒܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܪܥܝܐ. ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܠܡܠܦܘ ܐܢܘܢ. 34
ܘܟܕ ܫܪܝ ܪܡܫܐ ܠܡܗܘܐ ܩܪܒܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܗܘ ܘܥܕܢܐ ܥܒܪ 35
ܫܪܝ ܐܢܘܢ ܐܢܫܐ ܗܢܘܢ ܢܐܙܠܘܢ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܕܚܕܪܝܢ ܘܢܙܒܢܘܢ ܠܗܘܢ ܡܐ ܕܠܡܐܟܠ. 36
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܒܘ ܠܗܘܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܟܠ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܢܐܙܠ ܢܙܒܢ ܒܡܐ̈ܐ ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܠܚܡܐ ܢܝܬܐ ܠܗܘܢ ܠܥܣ̈ܝܢ 37
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܚܙܘ ܟܡܐ ܠܚܡ̈ܝܢ ܐܝܬ ܥܠܝܟܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܚܡܫ ܠܚܡ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܢܘܢ̈ܝܢ 38
ܘܦܩܕ ܠܗܘܢ ܕܢܣܬܡܟܘܢ ܟܘܠܗܘܢ ܥܠ ܥܣܒܐ. 39
ܘܐܣܬܡܟܘ ܣܡ̈ܟܝܢ ܣܡܟܝܢ. ܕܡܐܐ ܡܐ̈ܐ ܘܚܡܫܝܢ. 40
ܘܢܣܒ ܗܘ ܠܗܢܘܢ ܚܡܫ̈ܐ ܠܚܡ̈ܝܢ ܘܬܪܝܢ ܢܘܢ̈ܝܢ ܘܚܪ ܒܫܡܝܐ ܘܒܪ ܘܩܨܐ ܠܚܡܐ ܘܝܗܒ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܢܣܝܡܘܢ ܠܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܬܪܝܢ ܢܘܢܝܢ ܦܠܓܘ ܐܢܘܢ ܠܟܘܠܗܘܢ 41
ܘܐܟܠܘ ܟܠܗܘܢ ܘܣܒܥܘ 42
ܘܫܩܠܘ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܩܨܝܐ ܬܪܥܣܪ̈ ܩܘܦܢܝܢ ܟܕ ܡܠܝܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܗܠܝܢ ܚܡ̈ܫ ܓܪܝܨܢ ܘܕܗܢܘܢ ܬܪܝܢ ܢܘܢܝܢ 43
ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܐܟܠܘ ܡܢܗܘܢ ܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ ܓܒܪܝܢ 44
ܘܡܢ ܚܕܐ ܦܩܕ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܢܣܩܘܢ ܠܣܦܝܢܬܐ ܕܢܐܙܠܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܠܒܝܬ ܨܝܕܐ ܥܕ ܫܪܐ ܗܘܐ ܠܗܘ ܟܢܫܐ 45
ܘܟܕ ܫܪܐ ܐܢܘܢ ܐܙܠ ܗܘܐ ܠܛܘܪܐ ܠܡܨܠܝܘ. 46
ܟܕ ܗܘܐ ܕܝܢ ܪܡܫܐ ܘܣܦܝܢܬܐ ܒܓܘܗ ܗܘܬ ܕܝܡܬܐ ܘܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܘܐ ܥܠ ܐܪܥܐ 47
ܘܟܕ ܚܙܐ ܐܢܘܢ ܕܡܫܬܢܩܝܢ. ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܓ̈ܠܠܐ ܡܛܘܠ ܕܪܘܚܐ ܠܩܒܠܗܘܢ ܗܘܬ. ܐܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܟܕ ܡܗܠܟ ܥܠ ܡ̈ܝܐ. ܘܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܥܒܪ ܐܢܘܢ 48
ܟܕ ܚܙܘܘܗܝ ܥܠ ܡ̈ܝܐ ܕܡܗܠܟ ܣܒܪܘ ܕܫܐܕܐ ܗܘ. 49
ܘܟܕ ܚܙܘܘܗܝ ܟܘܠܗܘܢ ܝܗܒܘ ܩܠܐ. ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܬܪܣܘ ܐܢܐ ܐܢܐ. ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ. 50
ܘܣܠܩ ܠܘܬܗܘܢ ܠܣܦܝܢܬܐ ܘܫܠܝܬ ܪܘܚܐ ܘܡܬܕܡܪ̈ܝܢ ܗܘܘ ܒܝܢܬܗܘܢ 51
ܠܐ ܓܝܪ ܐܣܬܟܠܘ ܗܘܘ ܡܢ ܠܚܡܐ. ܡܛܠ ܕܠܒܗܘܢ ܥܘܝܪ ܗܘܐ. 52
ܘܟܕ ܥܒܪܘ ܣܠܩܘ ܠܐܪܥܐ ܕܓܢܣܪ 53
ܘܟܕ ܣܠܩ ܡܢ ܣܦܝܢܬܐ ܒܗ ܒܫܥܬܐ ܗܝ ܕܐܣܬܟܠܘܗܝ. 54
ܥܪܩܘ ܠܟܘܠܗ ܟܘܪ. ܘܐܝܬܝܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܟܕ ܫܩܠܝܢ ܠܗܘܢ ܒܥܪ̈ܣܬܐ. 55
ܘܐܬܪ ܕܥܐܠ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘ ܠܩܘܪܝܐ ܐܘ ܠܐܓܘܪ̈ܣܐ ܒܫܘܩ̈ܐ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܪ̈ܣܬܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ. ܕܐܦܢ ܠܟܢܦܐ ܕܡܪܛܘܛܘܗ ܢܬܩܪܒܘܢ. ܘܟܠ ܕܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܚܝ̈ܝܢ ܗܘܘ 56

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 7

ܥܘܠܘܒܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܢܟܠܐ ܨܚܢܘܬܐ ܥܝܢܐ ܒܝܫܬܐ ܓܘܕܦܐ ܫܒܗܪܢܘܬܐ ܣܟܠܘܬܐ. 22
ܟܘܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ. ܡܢ ܠܓܘ ܢܦܩܢ ܘܡܣܝܒܢ ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ. 23
ܘܩܡ ܘܐܙܠ ܠܗ ܠܬܚܘܡܐ ܕܨܘܪ ܘܟܕ ܥܠ ܠܒܝܬܐ. ܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܐܢܫ ܢܕܥ ܒܗ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܬܛܫܝܘ. 24
ܘܟܕ ܫܡܥܬ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܠܒܪܬܗ ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܐܬܬ ܢܦܠܬ ܩܕܡܘܗܝ. 25
ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܐܪܡܠܬܐ ܗܘܬ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܨܘܪ ܕܦܝܢܝܩܐ ܘܒܥܝܐ ܗܘܬ ܡܢܗ ܕܢܦܩ ܪܘܚܐ ܡܢ ܒܪܬܗ 26
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܫܒܘܩܝ ܠܘܩܕܡ ܢܣܒܥܘܢ ܒܢܝܐ ܠܐ ܫܦܝܪ ܠܡܣܒ ܠܚܡܐ ܕܒܢܝܐ ܘܠܡܪܡܝܘ ܠܟܠܒܐ 27
ܐܡܪܐ ܠܗ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܡܪܝ ܐܦ ܟܠܒ̈ܐ ܐܟܠܝܢ ܡܢ ܦܪ̈ܬܘܬܐ ܕܢܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܦܬܘܪ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܐ. 28
ܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܐܙܠܝ ܗܐ ܢܦܩ ܫܐܕܐ ܡܢ ܒܪܬܟܝ. 29
ܘܟܕ ܐܙܠܬ ܠܒܝܬܗ ܐܫܟܚܬܗ. ܠܒܪܬܗ ܘܢܦܝܩ ܡܢܗ ܫܐܕܐ ܘܪܡܝܐ ܒܥܪܣܐ 30
ܘܬܘܒ ܟܕ ܢܦܩ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܨܘܪ ܘܨܝܕܘܢ ܐܬܐ ܠܝܡܬܐ ܕܓܠܝܠܐ ܒܝܢܬ ܬܚܘܡܐ ܕܥܣܪ̈ܬ ܡܕܝܢ̈ܬܐ 31
ܘܐܝܬܝܘ ܠܗ ܚܪܫܐ ܚܕ ܦܐܩܐ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܗ 32
ܘܢܓܕܗ ܡܢ ܟܢܫܐ ܘܣܡ ܨܒܥܬܗ ܘܪܩ ܒܐܕܢܘܗܝ ܘܩܪܒ ܠܠܫܢܗ 33
ܘܚܪ ܒܫܡܝܐ ܘܐܬܬܢܚ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܬܦܬܚ 34
ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܐܬܦܬܚ ܐܕܢܘܗܝ ܘܐܫܬܪܝ ܐܣܘܪܐ ܕܠܫܢܗ ܘܡܠܠ ܗܘܐ ܦܫܝܩܐܝܬ. 35
ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܠܐܢܫ ܠܐ ܢܐܡܪܘܢ. ܘܟܡܐ ܕܗܘ ܡܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ 36
ܘܡܢ ܝܬܝܪ ܡܬܕܡܪ̈ܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪ̈.ܝܢ ܕܟܠܡܕܡ ܫܦܝܪ ܥܒܕ ܘܠܚܪ̈ܫܐ ܥܒܕ ܕܢܫܡܥܘܢ ܘܢܡܠܠܘܢ 37

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 8

ܘܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܐ ܗܢܘܢ ܬܘܒ ܟܕ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܘܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܐ ܕܢܐܟܠܘܢ ܩܪܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ 01
ܡܬܪܚܡ ܐܢܐ ܥܠ ܟܢܫܐ ܗܢܐ ܕܗܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܩܘܝ ܠܘܬܝ ܘܠܝܬ ܡܐ ܢܐܟܠܘܢ 02
ܘܐܢ ܗܘ ܕܫܪܢܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܨܝܡܝܢ ܠܒܬܝܗܘܢ ܥܝܦܝܢ ܢܗܘܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܘܐܢܫܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܪܘܚܩ ܐܬܘ 03
ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܝܡܟܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܕܬܣܒܥ ܐܢܘܢ ܠܚܡܐ ܒܚܘܪܒܐ 04
ܘܫܐܠ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܟܡܐ ܠܚܡ̈ܝܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ ܫܘܒܥܐ 05
ܘܦܩܕ ܠܟܢܫܐ ܕܢܣܬܡܟܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܢܣܒ ܗܢܘܢ ܫܘܒܥܐ ܠܚܡ̈ܝܢ ܘܒܪ ܘܩܨܐ ܘܝܗܒ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܢܣܝܡܘܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܣܡܘ ܩܕܡ ܟܢܫܐ 06
ܘܐܝܬ ܗܘܘ ܢܘܢܐ ܩܠܝܠ ܘܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܟܕ ܒܪ ܐܡܪ ܕܢܣܝܡܘܢ ܩܕܡܝܗܘܢ 07
ܘܐܟܠܘ ܘܣܒܥܘ ܘܫܩܠܘ ܝܘܬܪܢܐ ܕܩܨܝܐ ܫܒܥܐ ܣܦܪܝܕܝܢ 08
ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܕܐܟܠܘ ܐܝܟ ܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝܢ. 09
ܘܫܪܐ ܐܢܘܢ. ܘܣܠܩ ܝܬܒ ܠܗ ܒܣܦܝܢܬܐ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܐܬܘ ܠܗܘܢ ܠܛܘܪܐ ܕܡܓܕܢ. 10
ܘܢܦܩܘ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܫܪ̈ܝܘ ܒܥܝܢ ܡܢܗ ܘܫܐܠܝܢ ܠܗ ܐܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܟܕ ܡܢܣܝܢ ܠܗ 11
ܐܬܥܙܙ ܒܪܘܚܗ ܘܐܡܪ ܡܢܐ ܒܥܝܐ ܐܬܐ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ. ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܬܝܗܒ ܠܗ ܐܬܐ ܠܫܪܒܬܐ ܗܕܐ. 12
ܘܫܒܩ ܐܢܘܢ ܬܘܒ ܘܝܬܒ ܒܣܦܝܢܬܐ. ܘܐܙܠ ܠܗܘ ܥܒܪܐ ܕܝܡܬܐ. 13
ܘܛܥܘ ܕܢܣܒܘܢ ܥܡܗܘܢ ܠܚܡܐ ܚܕܐ ܓܝܪ ܓܪܝܨܬܐ ܠܝܬ ܗܘܬ ܥܡܗܘܢ ܒܣܦܝܢܬܐ 14
ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܚܡܝܪܐ ܕܦܪܝܫܐ ܘܡܢ ܚܡܝܪܗ ܕܗܪܘܕܤ 15
ܘܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܘܐܡܪܝܢ ܕܠܝܬ ܠܚܡܐ 16
ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܝܕܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܚܡܐ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܠܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܥܘܪ ܠܒܟܘܢ 17
ܘܥܝܢܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܐܕܢܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܥܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ 18
ܗܢܘܢ ܚܡܫܐ ܠܚܡܝܢ ܕܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ ܐܟܠܘ ܡܢܗܘܢ ܘܟܡܐ ܩܘܦܝܢܝܢ ܕܩܨܝܐ ܟܕ ܡܠܝܢ ܫܩܠܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܪܥܣܪ 19
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܘܟܕ ܫܒܥܐ ܠܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝܢ ܟܡܐ ܐܣܦܪܝܕܝܢ ܕܩܨܝܐ ܫܩܠܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܫܒܥܐ 20
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ 21
ܘܐܬܐ ܠܒܝܬ ܨܝܕܐ ܘܐܝܬܝܘ ܠܗ ܣܡܝܐ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܩܪܘܒ ܠܗ 22
ܘܐܚܕܗ ܒܐܝܕܗ ܕܣܡܝܐ ܘܐܦܩܗ ܠܒܪ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܘܪܩ ܒܥܝܢܘܗܝ ܘܣܡ ܐܝܕܗ ܘܫܐܠܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܐܢܬ ܬܚܙܐ 23
ܘܐܡܪ ܚܙܝܬ ܠܒܢܝ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܐܝܠܢܐ ܕܡܗܠܟܝܢ 24
ܘܬܘܒ ܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܥܝܢܘܗܝ ܕܣܡܝܐ ܘܬܩܢ ܘܚܙܐ ܗܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܢܗܝܪܐܝܬ 25
ܘܫܕܪܗ ܠܒܝܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܐܦܠܐ ܠܩܪܝܬܐ ܬܥܘܠ 26
ܘܢܦܩ ܝܫܘܥ ܘܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܕܩܣܪܝܐ ܕܦܝܠܝܦܘܤ ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܒܐܘܪܚܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܡܢܐ ܐܡܪ̈ܝܢ ܐܢܫܐ ܥܠܝ ܕܐܝܬܝ. 27
ܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ ܐܝܬ ܕܐܡܪ̈ܝܢ ܕܝܘܚܢܢ ܗܘ ܡܥܡܕܢܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܪ̈ܝܢ ܕܐܠܝܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܚܕ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ. 28
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܘܐܢܬܘܢ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܝ. ܐܡܪ ܠܗ ܟܐܦܐ ܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ 29
ܘܟܐܐ ܒܗܘܢ ܕܠܐܢܫ ܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܥܠܘܗܝ. 30
ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܠܡܠܦܘ ܐܢܘܢ ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܢܚܫ ܣܓܝ. ܘܕܢܣܬܠܐ ܡܢ ܩܫ̈ܝܫܐ ܘܡܢ ܪ̈ܒܝ ܟܗܢܐ ܘܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܢܩܛܠܘܢܗ ܘܠܝܘܡܐ ܕ̈ܬܠܬܐ ܢܩܘܡ 31
ܘܥܝܢܒܓܠܐ ܡܠܬܐ ܢܡܠܠ ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܟܐܦܐ ܐܝܟ ܕܚܐܤ ܥܠܘܗܝ ܐܡܪ ܠܗ ܕܚܤ ܠܟ. 32
ܘܟܕ ܐܬܗܦܟ ܚܪ ܒܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ. ܘܟܐܐ ܒܟܐܦܐ ܘܐܡܪ ܙܠ ܠܒܣܬܪܝ ܣܛܢܐ ܕܠܐ ܪܢܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ 33
ܘܩܪܐ ܠܟܢܫܐ ܥܡ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪܝ ܢܟܦܘܪ ܒܢܦܫܗ ܘܢܫܩܘܠ ܙܩܝܦܗ ܘܢܐܬܐ. 34
ܟܘܠ ܓܝܪ ܕܨܒܐ ܕܢܚܐ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ. ܘܟܠ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܣܒܪܬܝ ܢܚܝܗ 35
ܡܢܐ ܓܝܪ ܢܬܗܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܢ ܗܘ ܕܥܠܡܐ ܟܘܠܗ ܢܐܪܬ ܘܢܦܫܗ ܢܚܣܪ. 36
ܘܡܢܐ ܢܬܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܬܘܚܠܘܦܐ ܕܢܦܫܗ 37
ܟܠ ܕܢܒܗܬ ܒܝ ܓܝܪ ܘܒܡ̈ܠܝ ܒܒ̈ܢܝ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܓܝܪܬܐ ܘܚܛܝܬܐ. ܐܦ ܒܪܗ ܕܓܒܪܐ ܢܒܗܬ ܒܗ ܡܐ ܕܐܬܐ ܒܫܘܒܚܗ ܕܐܒܘܗܝ ܘܡܠܐܟܐ ܩܕܝ̈ܫܐ 38

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 9

ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܝܬ ܬܢܢ ܐܢܫܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܕܠܐ ܢܛܥܡܘܢ ܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܢܚܙܘܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܝܐ ܒܚܝܠܐ 01
ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܬ ܝܘܡܝ̈ܢ ܕܒܪ ܝܫܘܥ ܠܟܐܦܐ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ. ܘܐܣܩ ܐܢܘܢ ܠܛܘܪܐ ܪܡܐ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܘܐܬܚܠܦ ܩܕܡܝܗܘܢ 02
ܘܡܙܗܪ ܗܘܐ ܘܠܒܘܫܗ ܡܚܘܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܬܠܓܐ 03
ܘܐܬܚܙܝܘ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ ܟܕ ܡܡܠܠܝܢ ܥܡܗ. 04
ܥܢܐ ܟܐܦܐ ܘܐܡܪ ܠܝܫܘܥ ܪܒܝ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܕܗܪܟܐ ܢܗܘܐ. ܘܢܥܒܕ ܬܠܬ ܡܛ̈ܠܝܢ ܠܟ ܚܕܐ ܘܠܡܘܫܐ ܚܕܐ ܘܠܐܠܝܐ ܚܕܐ. 05
ܘܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܕܚܠܬܐ ܢܦܠܬ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ. 06
ܘܥܢܢܐ ܡܛܠܐ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ ܘܩܠܐ ܐܬܐ ܡܢ ܥܢܢܐ ܗܢܐ ܗܘ ܒܪܝ ܕܚܒܝܒ ܠܗ ܫܡܥܘ 07
ܘܡܢ ܫܠܝܐ ܬܘܒ ܟܕ ܚܙܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܢܫ ܠܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܝܫܘܥ ܒܠܚܘܕܘܗܝ 08
ܟܕ ܢܚܬܝܢ ܡܢ ܛܘܪܐ. ܡܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐܢܫ ܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܡܕܡ ܕܚܙܘ ܐܠܐ ܡܐ ܕܩܡ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ 09
ܘܡܠܬܐ ܐܚܕܘ ܟܕ ܠܘܬܗܘܢ ܡܬܪܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪ̈ܝܢ ܕܡܢܐ ܗܝ ܟܝ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܐܡܪ ܕܡܐ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ 10
ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܡܪ̈ܝܢ. ܕܐܡܪ̈ܝܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܐܠܝܐ ܗܘ ܐܬܐ ܠܘܩܕܡ 11
ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܠܝܐ ܐܬܐ ܠܘܩܕܡ ܕܟܠ ܡܕܡ ܢܬܩܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܟܬܝܒ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܕܣܓܝ ܢܚܫ ܘܢܨܛܠܒ 12
ܐܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܠܝܐ ܐܬܐ ܘܥܒܕܘ ܒܗ ܟܠ ܡܐ ܕܨܒܘ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ 13
ܟܕ ܐܬܐ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܚܙܘ ܠܘܬܗܘܢ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܟܕ ܒܥܝܢ ܥܡܗܘܢ 14
ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܟܕ ܚܙܘܘܗܝ ܬܘܗܘ ܘܪܗܛܘ ܫܐܠܘ ܒܫܠܡܗ 15
ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܡܢܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡܗܘܢ 16
ܘܥܢܐ ܚܕ ܡܢ ܟܢܫܐ ܘܐܡܪ ܡܠܦܢܐ ܐܝܬܝܬ ܠܘܬ ܒܪܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܪܘܚܐ 17
ܘܐܬܪ ܕܡܕܪܟܐ ܠܗ ܪܡܝܐ ܠܗ ܘܡܪܥܬ ܘܡܪܚܩ ܫܢܘܗܝ ܘܝܒܫ ܘܐܡܪܬ ܠܬܠܡܝܕܝܟ ܕܢܦܩܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ 18
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܘܢ ܫܪܒܬܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܐܗܘܐ ܠܘܬܟܘܢ ܘܐܣܝܒܪܟܘܢ. ܐܝܬܝܗܝ ܠܝ ܠܒܪ 19
ܘܐܝܬܝܗ ܠܘܬܗ ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܐܪܡܝܬܗ ܪܘܚܐ ܒܗ ܒܫܥܬܐ ܘܢܦܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܡܬܒܥܩ ܗܘܐ ܟܕ ܡܪܥܬ 20
ܘܫܐܠ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܠܐܒܘܗܝ ܕܟܡܐ ܠܗ ܙܒܢܐ ܗܐ ܡܢ ܕܗܟܢܐ ܗܘܐ ܐܡܪ ܠܗ ܗܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ 21
ܘܣܓܝ ܒܢܘܪܐ ܐܪܡܝܬܗ ܘܒܡ̈ܝܐ ܕܬܘܒܕܝܗܝ ܐܠܐ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܪܝ ܥܕܪܝܢܝ ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝ 22
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܟܠܡܕܡ ܡܫܟܚ ܠܡܗܘܐ ܠܟ. 23
ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܩܥܐ ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܘܐܡܪ ܡܗܝܡܢܐ ܡܪܝ ܥܕܪ ܠܚܣܝܪܘܬܝ 24
ܟܕ ܚܙܐ ܝܫܘܥ ܕܪܗܛܝܢ ܐܢܫܐ ܕܐܬܝܢ ܟܐܐ ܒܗܝ ܪܘܚܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܟܝ ܦܩܕܢܐ ܪܘܚܐ ܚܪܫܬܐ ܕܠܐ ܡܡܠܠܐ ܦܘܩܝ ܡܢܗ ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܥܠܝܢ ܠܗ 25
ܘܩܥܐ ܘܫܚܩܗ ܣܓܝ ܘܢܦܩ ܡܢܗ ܘܗܘܐ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܘܣܒܪܘ ܣܓܝܐܐ ܕܡܝܬ ܠܗ 26
ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܚܕܗ ܒܐܝܕܗ ܘܐܩܝܡܗ ܘܐܫܠܡܗ ܠܐܒܘܗܝ 27
ܘܟܕ ܥܠ ܠܒܝܬܐ ܫܐܠܘܗܝ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܒܝܢܝܗܘܢ ܘܠܗ ܕܠܡܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܡܦܩܘܬܗ 28
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܢܐ ܓܢܣܐ ܒܡܕܡ ܠܐ ܢܦܩ ܐܠܐ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ 29
ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܡܢ ܬܡܢ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܒܓܠܝܠܐ ܘܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܐܢܫ ܢܪܓܫ ܒܗ 30
ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܡܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝ ܒܢܝ ܐܢܫܐ ܘܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܘܡܐ ܕܩܛܠܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܢܩܘܡ 31
ܘܗܢܘܢ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܘܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܐܠܘܢܗܝ. 32
ܘܐܬܐ ܠܟܦܪܢܚܘܡ. ܘܟܕ ܥܠ ܠܒܝܬܗ ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܡܢܐ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܒܐܘܪܚܐ 33
ܘܗܢܘܢ ܫܬܝܩܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢܘ ܢܗܘܐ ܪܒ 34
ܘܝܬܒ ܘܩܪܐ ܠܬܪܥܣܪܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝܐ ܢܗܘܐ ܐܚܪܝܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܘܡܫܡܫܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ 35
ܘܢܣܒ ܗܘܐ ܛܠܝܐ ܚܕ ܘܐܩܝܡܗ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܚܪ ܒܗ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ 36
ܕܟܘܠ ܕܢܩܒܠ ܐܝܟ ܛܠܝܐ ܗܢܐ ܒܫܡܝ ܠܝ ܗܘ ܡܩܒܠ ܠܐ ܗܘܐ ܠܝ ܡܩܒܠ. ܐܠܐ ܠܡܢ ܕܫܕܪܢܝ 37
ܥܢܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪ ܠܗ ܪܒܢ ܚܙܝܢ ܚܕ ܕܡܦܩ ܫܐܕܐ ܒܫܡܟ ܘܟܠܝܢܝܗܝ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܐ ܒܬܪܢ. 38
ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܬܟܠܘܢܝܗܝ ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܥܒܕ ܡܕܡ ܒܫܡܝ ܘܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܥܠܝ ܕܒܝܫ 39
ܡܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܩܘܒܠܢ ܥܡܢ ܗܘ 40
ܟܠ ܕܢܫܩܟܘܢ ܓܝܪ ܟܣܐ ܕܡܝ̈ܐ ܒܫܡܐ ܕܕܡܫܝܚܐ ܐܢܬܘܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܐܘܒܕ ܐܓܪܗ 41
ܘܟܠ ܕܢܟܫܠ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ ܦܩܚ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܘ ܪܡܝܐ ܪܚܝܐ ܕܚܡܪܐ ܒܨܘܪܗ ܘܡܛܒܥ ܒܝܡܐ 42
ܘܐܢ ܐܝܕ ܗܟܝܠ ܡܟܫܠܐ ܠܟ ܦܣܘܩܝܗ ܡܢܟ ܦܩܚ ܠܟ ܓܝܪ ܕܟܕ ܐܝܬ. ܠܟ ܚܕܐ ܐܝܕܐ ܬܥܘܠ ܠܚܝܐ ܘܠܐ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܝܕܝܢ ܬܐܙܠ ܠܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥܟܐ 43
ܘܐܢ ܪܓܠܟ ܡܟܫܠܐ ܠܟ ܦܣܘܩ ܫܕܝܗ ܡܢܟ ܦܩܚ ܠܟ ܓܝܪ ܕܟܕ ܚܓܝܤ ܐܢܬ ܬܥܘܠ ܠܚܝܐ ܘܠܐ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܬܪܬܝܢ ܪ̈ܓܠܝܢ ܬܐܙܠ ܠܓܗܢܐ 45
ܐܢ ܥܝܢܟ ܡܟܫܠܐ ܠܟ ܚܨܝܗ ܡܢܟ ܦܩܚ ܠܟ ܓܝܪ ܕܟܕ ܚܕܐ ܗܝ ܠܟ ܥܝܢܐ. ܬܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܬܪܬܝܢ ܥܝܢܝܢ ܬܐܙܠ ܠܓܗܢܐ 47
ܐܬܪ ܕܠܐ ܬܘܠܥܗܘܢ ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܢܘܪܗܘܢ ܕܥܟܐ 48
ܟܘܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܒܢܘܪܐ ܢܬܡܠܚ. 49
ܫܦܝܪܐ ܗܝ ܡܠܚܐ ܐܢ ܕܝܢ ܡܠܚܐ ܠܐ ܬܟܫܪ ܒܡܢܐ ܢܡܕܟܗ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡܠܚܐ ܘܐܫܬܝܢܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕ 50

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.

 


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 10

ܘܩܡ ܡܢ ܬܡܢ ܘܐܬܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܝܗܘܕ ܠܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܘܐܙܠ ܬܘܒ ܠܘܬܗ ܟܢܫܐ ܘܐܝܟ ܕܡܥܕ ܗܘܐ ܡܐܣܐ ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ 01
ܘܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܕ ܡܢܣܝܢ ܠܗ ܕܐܢ ܫܠܝܛ ܠܓܒܪܐ ܕܢܫܒܘܩ ܐܢܬܬܗ 02
ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ ܡܢܐ ܦܩܕܟܘܢ. 03
ܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ ܡܘܫܐ ܐܦܤ ܠܢ ܕܢܟܬܒ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܐ ܘܢܬܠ ܠܗ ܘܢܫܪܝܗ. 04
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ ܡܛܠ ܩܫܝܘܬ ܠܒܟܘܢ ܐܦܤ ܠܟܘܢ ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ 05
ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܕܝܢ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ 06
ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܫܒܘܩ ܓܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ 07
ܘܢܗܘܘܢ ܬܪܝܗܘܢ ܚܕ ܒܣܪ. ܡܟܝܠ ܠܐ ܗܘܘ ܬܪܝܢ ܐܠܐ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܣܪ. 08
ܡܕܡ ܕܐܠܗܐ ܗܟܝܠ ܙܘܓ ܒܪ ܐܢܫ ܠܐ ܢܦܪܘܫ 09
ܟܕ ܥܠ ܠܒܝܬܐ ܬܘܒ ܫܐܠܘܗܝ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܥܠ ܗܕܐ. 10
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܝܕܐ ܐܢܬܬܐ ܕܫܒܩܐ ܒܥܠܗ ܘܗܘܝܐ ܠܐܚܪܢܐ ܡܓܪ ܓܝܪܐ. ܘܐܝܢܐ ܓܒܪܐ ܕܫܒܩ ܐܢܬܬܗ ܘܢܣܒ ܐܚܪܬܐ ܡܓܪ ܓܐܪ 12
ܘܩܪܒܘ ܠܗ ܛܠܝܐ ܕܢܣܝܡ ܐܝܕܗ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܐܘ ܒܗܘܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܒܗܢܘܢ ܕܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. 13
ܟܕ ܚܙܐ ܝܫܘܥ ܐܬܒܐܫ ܠܗ ܘܟܐܐ ܒܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫܒܘܩܘ ܛܠܝܐ ܐܬܝܢ ܠܘܬܝ ܘܠܐ ܬܟܠܘܢ ܐܢܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. 14
ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܟܘܠ ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܛܠܝܐ ܠܐ ܢܥܘܠ ܠܗ 15
ܘܩܪܐ ܐܢܘܢ ܘܣܡ ܐܝܕܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܡܒܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ 16
ܟܕ ܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܪܗܛ ܚܕ ܢܦܠ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܦܢܐ ܛܒܐ ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܕܐܪܬ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. 17
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܡܢܐ ܩܪܐ ܐܢܬ ܠܝ ܛܒܐ ܠܝܬ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ 18
ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܢ ܝܕܥܬ. ܠܐ ܬܩܛܘܠ ܠܐ ܬܓܘܪ ܠܐ ܬܓܢܘܒ ܠܐ ܬܣܗܕ ܣܗܕܘܬܐ ܕܓܠܬܐ ܝܩܪ ܠܐܒܘ ܘܠܐܡܟ 19
ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܦܢܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕܬ ܐܢܝܢ ܗܐ ܡܢ ܕܛܠܐ ܐܢܐ 20
ܘܝܫܘܥ ܚܪ ܒܗ ܚܒܝܒܐܝܬ ܘܐܡܪ ܠܗ ܚܕܐ ܚܣܝܪܐ ܠܟ ܙܠ ܙܒܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܣܝܡܬܐ ܒܫܡܝܐ ܘܫܩܘܠ ܙܩܝܦܟ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ 21
ܘܥܩܬ ܠܗ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ. ܘܐܙܠ ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗ ܡܛܘܠ ܕܢܟ̈ܣܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܠܗ 22
ܘܚܪ ܝܫܘܥ ܒܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܟܡܐ ܥܛܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠ ܢܟܣܝܗܘܢ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. 23
ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܠܘܗܝ ܬܘܒ ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܒܢܝ ܟܡܐ ܥܛܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠ ܢܟܣܝܗܘܢ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. 24
ܦܫܝܩ ܗܘ ܓܝܪ ܠܓܡܠܐ ܠܡܥܠ ܒܚܪܘܪܐ ܕܡܚܛܐ ܐܘ ܠܥܬܝܪܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ 25
ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܡܢܘ ܟܝ ܡܫܟܚ ܠܡܚܐ. 26
ܚܪ ܒܗܘܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܠܘܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܠܐ ܡܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܟܘܠ ܡܕܡ ܡܫܟܚ. 27
ܐܡܪ ܠܗ ܟܐܦܐ ܗܐ ܐܢܚܢܢ ܫܒܩܢ ܟܠܡܕܡ ܘܐܬܝܢ ܒܬܪ. 28
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܢܫܒܘܩ ܒܝܬܐ ܐܘ ܐܚ̈ܐ ܐܘ ܐܚܘܬܐ ܐܘ ܐܡܐ ܐܘ ܐܒܐ ܐܘ ܒܢ̈ܝܐ ܐܘ ܩܘܪ̈ܝܐ ܡܛܘܠܬܝ ܘܡܛܠ ܣܒܪܬܝ 29
ܐܠܐ ܢܩܒܠ ܚܕ ܒܡܐܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܒܬܐ ܘܐܚ̈ܐ ܘܐܚܘܬܐ ܘܐܡܐ ܘܒ̈ܢܝܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܥܡ ܪܕܘܦܝܐ ܘܒܥܠܡܐ ܕܐܬܐ ܢܐܪܬ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ 30
ܣܓܝܐܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐܚܪ̈ܝܐ ܘܐܚܪ̈ܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐ 31
ܘܟܕ ܣܠܩܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܚܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܗܘ ܝܫܘܥ ܐܙܠ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܗܘܘ ܟܕ ܕܚܝܠܝܢ ܘܕܒܪ ܠܬܪܥܣܪ̈ܬܗ ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܠܗ.32
ܕܗܐ ܣܠܩܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܡܫܬܠܡ ܠܪ̈ܒܝ ܟܗܢܐ ܘܠܣܦܪ̈ܐ ܘܢܚܝܒܘܢܝܗ ܠܡܘܬܐ ܘܢܫܠܡܘܢܗ ܠܥܡܐ 33
ܘܢܫܬܥܘܢ ܒܗ ܘܢܢܓܕܘܢܗ ܘܢܪܩܘܢ ܒܐܦܘܗܝ ܘܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܢܩܘܡ 34
ܘܩܪܒܘ ܠܘܬܗ ܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܒܢܝ ܙܒܕܝ ܘܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ ܪܒܝ ܨܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܟܠ ܕܢܫܐܠܟ ܬܥܒܕ ܠܢ 35
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܥܒܕ ܠܟܘܢ 36
ܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ ܗܒ ܠܢ ܢܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܟ ܘܡܢ ܣܡܠܟ ܒܫܘܒܚܟ. 37
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܐ ܫܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܫܬܘܢ ܟܣܐ ܕܐܢܐ ܫܬܢܐ. ܐܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܥܡܕܝܢ ܐܢܬܘܢ 38
ܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܕܬܫܬܘܢ ܟܣܐ ܕܫܬܐ ܐܢܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܕܬܥܡܕܘܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܥܡܕ ܐܢܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ. 39
ܕܬܬܒܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܐܘ ܡܢ ܣܡܠܝ ܗܕܐ ܠܐ ܗܘܬ ܕܝܠܝ ܠܡܬܠ ܠܐܚܪܝܢ ܕܝܢ ܡܛܝܒܐ 40
ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܥܣܪ̈ܐ ܫܪܝܘ ܪ̈ܛܢܝܢ ܥܠ ܝܥܩܘܒ ܘܥܠ ܝܘܚܢܢ 41
ܘܩܪܐ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܪ̈ܫܝܗܘܢ ܕܥܡ̈ܡܐ ܡܪ̈ܝܗܘܢ ܐܢܘܢ 42
ܠܐ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܒܝܢ̈ܬܟܘܢ ܐܠܐ ܡܢ ܕܨܒܐ ܒܟܘܢ ܕܢܗܘܐ ܪܒܐ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡܫܡܫܢܐ 43
ܘܐܝܢܐ ܡܢܟܘܢ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝܐ ܢܗܘܐ ܥܒܕܐ ܕܟܠ ܐܢܫ. 44
ܐܝܟܢܐ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܐܬܐ ܕܢܫܬܡܫ ܐܠܐ ܕܢܫܡܫ ܘܕܢܬܠ ܢܦܫܗ ܦܘܪܩܢܐ ܚܠܦ ܣ̈ܓܝܐܐ 45
ܘܐܬܐ ܠܐܝܪܝܚܘ ܘܟܕ ܢܦܩ ܡܢ ܐܪܝܚܘ ܗܘ ܘܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܘܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܛܝܡܝ ܒܪ ܛܝܡܝ ܣܡܝܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܘܚܕܪ 46
ܘܟܕ ܫܡܥ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܢܨܪܝܐ. ܫܪܝ ܠܡܩܥܐ ܘܠܡܐܡܪ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝ 47
ܘܟܐܘ ܒܗ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܢܫܬܘܩ ܘܬܘܒ ܐܘܣܦ ܩܥܐ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝ 48
ܘܩܡ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܕܢܩܪܒܘܢܗ ܘܩܪܝܗܝ ܠܣܡܝܐ ܘܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ ܠܐ ܬܕܚܠ ܩܘܡ ܩܪܐ ܠܟ 49
ܘܩܡ ܫܩܠ ܡܐܢ̈ܘܗܝ ܘܐܬܐ ܠܘܬ ܝܫܘܥ 50
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܐܥܒܕ ܠܟ ܐܡܪ ܠܗ ܣܡܝܐ ܪܒܘܠܝ ܕܐܚܙܐ 51
ܐܡܪ ܠܗ ܙܠ ܗܝܡܢܘܬ ܐܚܝܬ ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܐܬܦܬܚ ܥܝܢ̈ܘܗܝ. ܘܐܬܐ ܗܘܐ ܒܬܪܗ ܒܐܘܪܚܐ 52

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.

 


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 11

ܘܟܕ ܩܪܒܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܒܝܬ ܦܓ̈ܐ ܠܒܝܬ ܥܢܝܐ ܠܘܬ ܛܘܪ ܙܝ̈ܬܐ ܫܕܪ ܬܪܝܢ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ 01
ܘܐܡܪ ܙܠܘ ܠܩܪܝܬܐ ܗܝ ܕܠܩܒܠܟܘܢ. ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܡܐ ܕܥܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܬܫܟܚܘܢ ܥܝܠܐ ܟܕ ܐܣܝܪ ܕܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝ ܐܢܫܐ ܠܐ ܪܟܒܗ. ܫܪܘ ܘܐܝܬܝܘܗܝ 02
ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܠܟܘܢ ܡܕܡ ܐܡܪܘ ܠܗ ܕܠܡܪܗ ܡܬܒܥܐ ܘܡܚܕܐ ܡܫܕܪ ܠܗ ܠܟܐ. 03
ܘܐܙܠܘ ܘܐܫܟܚܘ ܥܝܠܐ ܟܕ ܐܣܝܪ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܕܪܬܐ ܒܫܘܩܐ ܘܟܕ ܫܪܝܢ ܠܗ 04
ܐܡܪܝܢ ܡܢ ܐܢܫܐ ܕܩܝܡܝܢ ܬܡܢ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܫܪ̈ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܝܠܐ 05
ܘܗܢܘܢ ܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ 06
ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܥܝܠܐ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܘܐܪܡܝܘ ܡܪ̈ܛܘܛܝܗܘܢ ܘܐܪܟܒ ܥܠܘܗܝ 07
ܘܣܓܝܐܐ ܡܫܘܝܢ ܗܘܘ ܡܪܛܘܛܝܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ 08
ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܘܕܐܬܝܢ ܒܬܪܗ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܐܘܫܥܢܐ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ 09
ܒܪܝܟܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܝܐ ܕܐܒܘܢ ܕܘܝܕ ܫܠܡܐ ܒܡܪܘܡܐ 10
ܘܥܠܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܥܠ ܠܗܝܟܠܐ ܘܚܙܐ ܟܘܠ ܡܕܡ. ܟܕ ܗܘܐ ܕܝܢ ܪܡܫܐ ܢܦܩ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܥܢܝܐ ܥܡ ܬܪܥܣܪ̈ 11
ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܢܦܩ ܡܢ ܒܝܬ ܥܢܝܐ ܟܦܢ 12
ܘܚܙܐ ܬܬܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܟܕ ܐܝܬ ܒܗ ܛܪ̈ܦܐ. ܘܐܬܐ ܠܘܬܗ ܕܛܟ ܢܫܟܚ ܒܗ ܡܕܡ ܘܐܬܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܐܠܐ ܐܢ ܛܪ̈ܦܐ ܠܐ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܬܢܐ 13
ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܟܝܠ ܘܠܥܠܡ ܐܢܫ ܡܢ ܦܐܪ̈ܝܟܝ ܠܐ ܢܐܟܘܠ ܘܫܡܥܘ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ 14
ܘܟܕ ܐܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܥܠ ܗܘܐ ܠܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܪܝ ܕܢܦܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܙܒܢܝܢ ܘܡܙܒܢܝܢ ܒܗܝܟܠܐ ܘܦܬܘܪ̈ܐ ܕܡܥܪ̈ܦܢܐ ܘܦܬܘܪ̈ܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܙܒܢܝܢ ܝܘܢ̈ܐ 15
ܘܠܐ ܫܒܩ ܗܘܐ ܠܐܢܫ ܕܢܥܒܪ ܡܐܢܐ ܒܓܘ ܗܝܟܠܐ 16
ܘܡܠܦ ܘܐܡܪ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ. ܕܒܝܬܝ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܡܬܩܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܥܒܕܬܘܢܝܗܝ ܡܥܪܬܐ ܕܓܢܒܐ 17
ܘܫܡܥܘ ܗܘܘ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܟܢܐ ܢܘܒܕܘܢܗ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܡܢܗ ܟܠܗ ܥܡܐ ܓܝܪ ܬܡܗܘ ܒܝܘܠܦܢܗ 18
ܘܡܐ ܕܗܘܐ ܗܘܐ ܪܡܫܐ ܢܦܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ 19
ܘܟܕ ܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒܨܦܪܐ ܚܙܘ ܠܬܬܐ ܗܝ ܟܕ ܝܒܫܐ ܡܢ ܥܩܪܗ 20
ܘܟܕ ܐܬܕܟܪ ܟܐܦܐ ܐܡܪ ܠܗ ܪܒܝ ܬܬܐ ܗܝ ܕܠܛܬ ܝܒܫܬ 21
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢ ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ 22
ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܢ ܬܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ ܕܐܫܬܩܠ ܘܦܠ ܒܝܡܐ ܘܠܐ ܢܬܦܠܓ ܒܪܥܝܢܗ ܐܠܐ ܢܗܝܡܢ ܕܡܕܡ ܕܐܡܪ ܕܗܘܐ ܢܗܘܐ 23
ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܕܡܨܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܣܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ 24
ܘܡܐ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܨܠܝܢ. ܗܘܝܬܘܢ ܫܒܩܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ ܥܠ ܐܢܫ ܕܐܦ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܫܒܘܩ ܠܟܘܢ ܚܛܗ̈ܝܟܘܢ 25
ܘܐܬܘ ܗܘܘ ܬܘܒ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܡܗܠܟ ܗܘܐ ܒܗܝܟܠܐ ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܩܫܝܫ̈ܐ. 27
ܘܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ ܒܐܝܢܐ ܫܠܛܢܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܘܡܢܘ ܝܗܒ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐ. 28
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܦ ܐܢܐ ܐܫܐܠܟܘܢ ܡܠܬܐ ܚܕܐ ܕܬܐܡܪܘܢ ܠܝ. ܘܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܥܒܕܢܐ ܗܠܝܢ 29
ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܢ ܫܡܝܐ ܗܝ ܐܘ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܡܪܘ ܠܝ. 30
ܘܐܬܪܥܝܘ ܘܐܡܪܘ ܕܐܢ ܢܐܡܪ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܐܡܪ ܠܢ ܐܝܟܘ ܠܐ ܗܝܡܢܬܘܢ ܒܗ 31
ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܕܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܗܝ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܥܡܐ ܟܘܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܘܚܢܢ ܡܛܠ ܕܢܒܝܐ ܗܘܐ. 32
ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܦܠܐ ܐܢܐ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܗܠܝܢ 33

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.

 


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 12

ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܕܢܡܠܠ ܒܡ̈ܬܠܐ ܓܒܪܐ ܢܨܒ ܟܪܡܐ ܘܐܚܕܪܗ ܣܝܓܐ ܘܚܦܪ ܒܗ ܡܥܨܪܬܐ ܘܒܢܐ ܒܗ ܡܓܕܠܐ ܘܐܘܚܕܗ ܠܦܠܚ̈ܐ ܘܥܢܕ 01
ܘܫܕܪ ܒܙܒܢܐ ܕܦܐܪܐ ܠܘܬ ܦܠܚ̈ܐ ܠܥܒܕܗ ܕܢܫܕܪܘܢ ܠܗ ܡܢ ܦܐܪܐ ܕܟܪܡܗ 02
ܘܗܢܘܢ ܐܚܕܘܗܝ ܘܡܚܝܘܗܝ ܘܫܕܪܘܗܝ ܟܕ ܣܪܝܩ. 03
ܘܬܘܒ ܫܕܪ ܠܘܬܗܘܢ ܠܥܒܕܐ ܐܚܪܢܐ ܘܐܦ ܠܗ ܩܛܠܘܗܝ ܘܣܓܝܐܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܚܘ ܘܡܢܗܘܢ ܩܛܠܘ. 05
ܚܕ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܫܕܪ ܠܘܬܗܘܢ ܘܐܡܪ ܟܒܪ ܢܒܗܬܘܢ ܡܢ ܒܪܝ 06
ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܦܠܚ̈ܐ ܐܡܪܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܕܗܢܘ ܒܪܗ ܝܪܬܗ ܬܘ ܢܩܛܠܝܘܗܝ ܘܢܗܘܐ ܠܗ ܝܘܪܬܢܐ ܕܝܠܢ. 07
ܘܐܚܕܘ ܩܛܠܘܗܝ ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܟܪܡܐ. 08
ܡܐ ܕܐܬܐ ܡܪܗ ܕܟܪܡܐ ܡܢܐ ܢܥܒܕ ܢܘܒܕ ܐܢܘܢ ܠܦܠܚ̈ܐ ܘܢܬܠܝܘܗܝ ܠܟܪܡܗ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. 09
ܘܐܦܠܐ ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܩܪܝܬܘܢ ܕܟܐܦܐ ܕܐܣܠܝܘ ܒܢ̈ܝܐ ܗܝ ܗܘܬ ܠܪܫܐ ܕܙܘܝܬܐ 10
ܡܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܘܬܕܡܪܬܐ ܐܝܬܝܗ ܒܥܝ̈ܢܝܢ. 11
ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܐܚܕܗ. ܘܕܚܠܘ ܡܢ ܥܡܐ. ܐܣܬܟܠܘ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܥܠܝܗܘܢ ܗܘ ܐܡܪ ܡܬܠܐ ܗܢܐ ܘܫܒܩܘܗܝ ܘܐܙܠܘ 12
ܘܫܕܪܘ ܠܘܬܗ ܐܢܫܐ ܡܢ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܡܢ ܕܒܝܬ ܗܪܘܕܤ ܕܢܐܚܕܘܢܗ ܒܡܠܬܐ 13
ܘܫܪܝܘ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܗ ܒܢܟܠܐ. ܡܠܦܢܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܫܪܝܪ ܐܢܬ ܘܠܐ ܒܛܝܠ ܠܟ ܒܐܢܫ ܠܐ ܓܝܪ ܢܣܒ ܐܢܬ ܒܐܦ̈ܐ ܕܐܢܫ ܐܠܐ ܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ ܡܠܦ ܐܢܬ ܫܠܝܛ ܠܡܬܠ ܟܣܦܐ ܕܪ̈ܫܐ ܠܩܣܪ ܐܘ ܠܐ ܢܬܠ 14
ܘܗܘ ܝܕܥ ܗܘܐ ܢܟܠܗܘܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܡܢܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܐܝܬܘ ܠܝ ܕܝܢܪܐ ܐܚܙܝܗܝ 15
ܘܐܝܬܝܘ ܠܗ. ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܡܢ ܗܘ ܨܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܟܬܝܒܬܐ ܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ ܕܩܣܪ 16
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܒܘ ܕܩܣܪ ܠܩܣܪ ܘܕܐܠܗܐ ܠܐܠܗܐ ܘܬܡܗܘ ܗܘܘ ܒܗ. 17
ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܙܕܘܩ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܕܐܡܪ̈ܝܢ ܗܘܘ ܕܠܝܬ ܩܝܡܬܐ ܘܡ̈ܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܡܪ̈ܝܢ 18
ܡܠܦܢܐ ܡܘܫܐ ܟܬܒ ܠܢ ܕܡܐ ܕܡܝܬ ܐܚܘܗܝ ܕܓܒܪܐ ܘܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܘܠܐ ܫܒܩ ܙܪܥܐ ܢܣܒܗ ܐܚܘܗܝ ܕܢܩܝܡ ܙܪܥܐ ܠܐܚܘܗܝ 19
ܫܒܥܐ ܐܚܝܢ ܐܝܬ ܗܘܘ ܘܩܕܡܝܐ ܢܣܒ ܐܢܬܬܐ ܘܡܝܬ ܘܠܐ ܫܒܩ ܙܪܥܐ 20
ܘܕܬܪܝܢ ܢܣܒܗ ܘܡܝܬ ܘܐܦܠܐ ܗܘ ܫܒܩ ܙܪܥܐ ܘܕܬܠܬܐ ܗܟܘܬ 21
ܘܗܘܬ ܠܫܘܒܥܬܝܗܘܢ ܘܠܐ ܫܒܩܘ ܙܪܥܐ ܐܚܪܝܬ ܟܠܗܘܢ ܡܝܬܬ ܐܦ ܗܝ ܐܢܬܬܐ 22
ܒܩܝܡܬܐ ܗܟܝܠ ܡܐ ܕܩܡܘ ܕܡܢ ܡܢܗܘܢ ܬܗܘܐ ܐܢܬܬܐ ܗܐ ܓܝܪ ܫܘܒܥܬܝܗܘܢ ܢܣܒܘܗ 23
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘ ܛܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܬܒܐ ܘܠܐ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ 24
ܡܐ ܕܩܡܘ ܓܝܪ ܡܢ ܒܝܬ ܡ̈ܝܬܐ ܠܐ ܢܫܐ ܢܣܒܘܢ ܘܐܦܠܐ ܢܫܐ ܗܘܝܢ ܠܓܒܪܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ 25
ܥܠ ܡܝܬܐ ܕܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܠܐ ܩܪܝܬܘܢ ܒܟܬܒܐ ܕܡܘܫܐ ܐܝܟܢܐ ܐܠܗܐ ܐܡܪ ܡܢ ܣܢܝܐ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܐܠܗܗ ܕܐܝܣܚܩ ܘܐܠܗܗ ܕܝܥܩܘܒ 26
ܘܗܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܐܠܗܐ ܕܡܝܬܐ ܐܠܐ ܕܚܝܐ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܣܓܝ ܛܥܝܢ ܐܢܬܘܢ 27
ܘܟܕ ܫܡܥ ܚܕ ܡܢ ܣܦܪܐ ܕܫܦܝܪ ܐܬܝܒ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܠܗܢܘܢ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܫܐܠܗ ܐܝܢܐ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ 28
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܩܕܡܝ ܡܢ ܟܘܠܗܘܢ ܫܡܥ ܐܝܣܪܝܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܚܕ ܗܘ 29
ܘܕܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܘܡܢ ܟܠܗ ܢܦܫܟ ܘܡܢ ܟܘܠܗ ܬܪܥܝܬ ܘܡܢ ܟܘܠܗ ܚܝܠܟ. ܗܢܘ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ 30
ܘܕܬܪ̈ܝܢ ܕܕܡܐ ܠܗ. ܕܬܚܒ ܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ. ܦܘܩܕܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܝܬ. 31
ܐܡܪ ܠܗ ܗܘ ܣܦܪܐ ܪܒܝ ܫܦܝܪ ܒܫܪܪܐ ܐܡܪܬ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ. ܘܠܝܬ ܐܚܪܢ ܠܒܪ ܡܢܗ 32
ܕܢܪܚܡܝܘܗܝ ܐܢܫ ܡܢ ܟܘܠܗ ܠܒܗ. ܘܡܢ ܟܘܠܗ ܢܦܫܗ ܘܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܗ ܘܕܢܪܚܡ ܠܩܪܝܒܗ ܐܝܟ ܢܦܫܗ ܡܝܬܪ ܗܘ ܡܢ ܟܘܠܗܘܢ ܝܩܕ̈ܐ ܘܕܒܚܐ 33
ܝܫܘܥ ܟܕ ܚܙܐ ܕܫܦܝܪ ܐܬܝܒܗ ܦܬܓܡܐ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܗܘܝܬ ܪܚܝܩ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܢܫ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܡܪܚ ܠܡܫܐܠܘܬܗ 34
ܐܡܪ ܝܫܘܥ ܟܕ ܡܠܦ ܒܗܝܟܠܐ ܐܝܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܗܘ ܕܕܘܝܕ 35
ܘܗܘ ܕܘܝܕ ܐܡܪ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ ܕܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܥܕܡܐ ܕܐܣܝܡ ܒܥܠܕܒܒܝܟ ܬܚܝܬ ܪܓܠܝܟ 36
ܘܐܢ ܕܘܝܕ ܡܪܢ ܩܪܐ ܠܗ ܐܝܟܢܐ ܒܪܗ ܗܘܐ ܘܟܠܗ ܟܢܫܐ ܒܣܝܡܐܝܬ ܫܡܥ ܗܘܐ ܠܗ 37
ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܟܕ ܡܠܦ ܛܪܘ ܢܦܫܟܘܢ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܨܒܝܢ ܕܢܗܠܟܘܢ ܒܐܣܛܘܐ ܘܪܚܡܝܢ ܫܠܡܐ ܒܫܘܩ̈ܐ 38
ܘܪܫ ܡܘܬܒܐ ܒܟܢܘܫ̈ܬܐ ܘܪܫ ܣܡܟܐ ܒܐܚܫܡܝܬܐ 39
ܘܐܟܠܝܢ ܒ̈ܬܐ ܕܐܪܡܠܬܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܘܪܟܝܢ ܨܠܘܬܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܢܩܒܠܘܢ ܕܝܢܐ ܝܬܝܪܐ 40
ܘܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܠܩܒܠ ܒܝܬ ܓܙܐ ܚܙܐ ܗܘܐ ܠܣܓܝܐܐ ܕܪܡܝܢ ܥܘܪܦܢܐ ܒܝܬ ܓܙܐ ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܪܡܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ 41
ܘܐܬܬ ܐܪܡܠܬܐ ܚܕܐ ܡܣܟܢܬܐ ܐܪܡܝܬ ܬܪ̈ܝܢ ܫܡܘܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܪܘܒܥܐ 42
ܩܪܐ ܝܫܘܥ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܗܕܐ ܐܪܡܠܬܐ ܡܣܟܢܬܐ ܐܪܡܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܘܠ ܐܢܫ ܒܝܬ ܓܙܐ 43
ܟܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܢ ܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܗܘܐ ܠܗ ܐܪܡܝ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܘܠ ܡܕܡ ܕܩܢܝܐ ܗܘܬ ܐܪܡܝܬܗ. 44

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.

 


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 13

ܘܟܕ ܢܦܩ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܪܒܝ ܗܐ ܚܙܝ ܟܐܦܐ ܘܒܢܝܢܐ ܪܒܐ 01
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܚܙܝ ܗܢܐ ܒܢܝܢܐ ܠܐ ܬܫܬܒܩ ܗܪܟܐ ܟܦܐ ܥܠ ܟܐܦܐ ܕܠܐ ܬܫܬܕܐ 02
ܘܟܕ ܝܬܒ ܒܛܘܪ ܙܝܬܐ ܠܩܒܠ ܗܝܟܠܐ ܫܐܠܘܗܝ ܟܦܐ ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܘܐܢܕܪܝܘܤ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ 03
ܐܡܪ ܠܢ ܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܢܗܘܝܢ ܘܡܢܐ ܐܬܐ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܡܫܬܠܡܝܢ 04
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܚܙܘ ܠܡܐ ܐܢܫ ܢܛܥܟܘܢ 05
ܣܓܝܐܐ ܓܝܪ ܢܐܬܘܢ ܒܫܡܝ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܘܣܓܝܐܐ ܢܛܥܘܢ. 06
ܡܐ ܕܫܡܥܬܘܢ ܕܝܢ ܩܪܣܐ ܘܛܒܐ ܕܩܪܣܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܥܬܝܕ ܗܘ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܐܠܐ ܠܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܚܪܬܐ 07
ܢܩܘܡ ܓܝܪ ܥܡܐ ܥܠ ܥܡܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܢܗܘܘܢ ܙܘܥ̈ܐ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܟܦܢܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܪܫܐ ܐܢܝܢ ܕܚܒܠܬܐ 08
ܘܢܫܠܡܘܢܟܘܢ ܠܥܡܐ ܘܠܒܝܬ ܟܢܘܫܬܐ ܘܩܕܡ ܡܠܟ̈ܐ ܬܩܘܡܘܢ ܘܬܬܢܓܕܘܢ ܩܕܡ ܗܓܡ̈ܘܢܐ ܡܛܘܠܬܝ ܠܣܗܕܘܬܐ ܠܗܘܢ 09
ܘܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ ܬܬܟܪܙ ܣܒܪܬܐ ܗܕܐ 10
ܡܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܕܝܢ ܠܟܘܢ ܕܢܫܠܡܘܢܟܘܢ ܠܐ ܬܪܢܘܢ ܡܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܡܬܝܗܒ ܠܟܘܢ ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܗܘ ܡܠܠܘ. ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܢܬܘܢ ܡܡܠܠܝܢ ܐܠܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܬܐ. 11
ܢܫܠܡ ܓܝܪ ܐܚܐ ܠܐܚܘܗܝ ܠܡܘܬܐ ܘܐܒܐ ܠܒܪܗ ܘܢܩܘܡܘܢ ܒܢ̈ܝܐ ܥܠ ܐܒܗܬܐ ܘܢܡܝܬܘܢ ܐܢܘܢ 12
ܘܢܗܘܐ ܣܢܐ ܠܟܘܢ ܟܠ ܐܢܫ ܡܛܠ ܫܡܝ ܟܘܠ ܕܢܣܝܒܪ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܗܘ ܢܚܐ 13
ܡܐ ܕܚܙܝܬܘܢ ܐܬܐ ܕܛܢܦܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐ ܕܩܐܡ ܐܬܪ ܕܠܐ ܐܢܢܩܝ ܗܘ ܕܩܪܐ ܢܣܬܟܠ ܗܝܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܒܝܗܘܕ ܢܥܪܩܘܢ ܠܛܘܪܐ 14
ܘܡܢ ܕܒܐܓܪܐ ܗܘ ܠܐ ܢܚܘܬ ܠܒܝܬܐ ܘܠܐ ܢܥܘܠ ܕܢܫܩܘܠ ܡܕܡ ܡܢ ܒܝܬܗ 15
ܘܡܢ ܕܒܩܪܝܬܐ ܗܘ ܠܐ ܢܬܗܦܟ ܠܒܣܬܪܗ ܕܢܫܩܘܠ ܠܒܘܫܗ 16
ܘܝ ܕܝܢ ܠܒܛܢܬܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܝܢܩܢ ܒܗܢܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ 17
ܨܠܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܣܬܘܐ 18
ܢܗܘܐ ܓܝܪ ܐܘܠܨܢܐ ܒܝܘܡܬܐ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܟܘܬܗ ܡܢ ܝܘܡܐ. ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܢܗܘܐ 19
ܘܐܠܘ ܠܐ ܟܪܝܢ ܗܘܘ ܝܘܡܬܐ ܗܢܘܢ ܠܐ ܚܝܐ ܗܘܐ ܟܠ ܒܣܪ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܓܒ̈ܝܐ ܕܓܒܐ ܟܪ̈ܝܢ ܝܘܡܬܐ. 20
ܘܗܝܕܝܢ ܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܠܟܘܢ ܕܗܐ ܗܪܟܐ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܗܐ ܗܪܬܡܢ ܠܐ ܬܗܝܡܢܘܢܗ 21
ܡܛܠ ܕܢܩܘܡܘܢ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܕܓܠܐ ܘܢܒܝܐ ܕܟܕܒܘܬܐ ܘܢܬܠܘܢ ܐܬܘܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗܟܢܐ ܕܐܢ ܡܫܟܚ ܢܛܥܘܢ ܐܦ ܠܓܒܝܐ. 22
ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܚܙܘ ܗܐ ܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܟܠܡܕܡ 23
ܐܠܐ ܒܗܘܢ ܒܗܢܘܢ ܝܘܡܬܐ ܒܬܪ ܐܘܠܨܢܐ ܗܘ ܢܚܫܟ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܢܘܗܪܗ ܠܐ ܢܚܘܐ 24
ܘܢܦܠܘܢ ܟܘܟܒܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܢܙܘܥܘܢ ܚ̈ܝܠܘܬܐ ܕܫܡܝܐ 25
ܘܗܝܕܝܢ ܢܚܙܘܢܗ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܟܕ ܐܬܐ ܥܠ ܥܢܢܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܘܥܡ ܫܘܒܚܐ 26
ܘܗܝܕܝܢ ܢܫܕܪ ܡܠܐܟܘܗܝ ܘܢܟܢܫ ܠܓܒܘܗܝ ܡܢ ܐܪܒܥܬܝܗܝܢ ܪܘܚܐ ܡܢ ܪܫܗ ܕܐܪܥܐ ܥܕܡܐ ܠܪܫܗ ܕܫܡܝܐ 27
ܡܢ ܬܬܐ ܕܝܢ ܝܠܦܘ ܦܠܐܬܐ ܕܡܐ ܕܪܟܘ ܣܘܟܝܗ ܘܦܪܥܘ ܛܪܦܝܗ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܩܪܝܒ ܩܝܛܐ 28
ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܐ ܕܚܙܝܬܘܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ ܕܥܘ ܕܩܪܒܬ ܠܬܪܥܐ 29
ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܥܒܪ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܗܘܝܢ 30
ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܢܥܒܪܘܢ ܘܡܠܝ ܠܐ ܢܥܒܪܢ 31
ܥܠ ܝܘܡܐ ܗܘ ܕܝܢ ܘܥܠ ܫܥܬܐ ܗܝ ܐܢܫ ܠܐ ܝܕܥ ܘܐܦܠܐ ܡܠܐ̈ܟܐ ܕܒܫܡܝܐ ܘܐܦ ܠܐ ܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ 32
ܗܘܝܬܘܢ ܕܝܢ ܥܝܪ̈ܝܢ ܘܡܨܠܝܢ ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܠܙܒܢܐ 33
ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܓܒܪܐ ܕܥܢܕ ܘܫܒܩ ܒܝܬܗ ܘܝܗܒ ܠܥܒܕܘܗܝ ܩܢܝܢܗ ܠܐܢܫ ܐܢܫ ܥܒܕܗ ܘܦܩܕ ܠܬܪܥܐ ܕܢܗܘܐ ܥܝܪ 34
ܗܘܝܬܘܢ ܗܟܝܠ ܥܝܪ̈ܝܢ ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܡܬܝ ܐܬܐ ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܠܐ ܐܢ ܒܪܡܫܝܬܐ ܘܠܐ ܐܢ ܒܡܨܥܝܬܐ ܘܠܐ ܐܢ ܒܢܘܓܗܝܬܐ ܘܠܐ ܐܢ ܒܫܦܪܐ 35
ܘܠܡܐ ܢܐܬܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܢܫܟܚܟܘܢ ܟܕ ܕܡܟܝܢ ܐܢܬܘܢ. 36
ܘܡܕܡ ܕܠܟܘܢ ܗܘ ܐܡܪܢܐ ܠܟܠܟܘܢ ܗܘ ܐܡܪܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܥܝܪ̈ܝܢ 37

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 14

ܡܢ ܩܕܡ ܬܪܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܕܗܘܐ ܗܘܐ ܦܛܝܪܐ ܕܦܣܟ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܪܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܐܝܟܢܐ ܒܢܟܠܐ ܢܐܚܕܘܢܗ ܘܢܩܛܠܘܢܗ. 01
ܐܡܪ̈ܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܒܥܕܥܝܕܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܪܘܒܐ ܕܥܡܐ 02
ܘܟܕ ܗܘܐ ܒܒܝܬ ܥܢܝܐ ܒܒܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܓܪܒܐ ܟܕ ܣܡܝܟ ܐܬܬ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܟܕ ܫܩܝܠܐ ܫܛܝܦܬܐ ܕܒܣܡܐ ܢܪܕܝܢ ܦܣܛܩܘܤ ܛܒܬܐ ܕܝܩܝܪܝܢ ܕܡܘܗܝ ܘܬܒܪܬܗ ܘܐܫܦܥܬܗ ܥܠ ܪܫܗ 03
ܘܐܝܬ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܕܐܬܒܐܫ ܠܗܘܢ ܒܢܦܫܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܠܡܐ ܣܪ ܗܢܐ 04
ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܢܙܕܒܢ ܒܬܠܬܡܐܐ ܕܝܢܪܝܢ ܘܠܡܬܝܗܒܘ ܠܡܣܟܢܐ ܘܡܪ̈ܛܢܝܢ ܗܘܘ ܒܝ̈ܢܬܗܘܢ ܥܠܝܗ 05
ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫܒܘܩܘ ܠܗ ܡܢܐ ܡܗܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ. ܥܒܕܐ ܓܝܪ ܫܦܝܪܐ ܥܒܕܬ ܠܘܬܝ 06
ܒܟܘܠ ܙܒܢ ܓܝܪ ܡܣܟܢܐ ܠܘܬܟܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܐܡܬܝ ܕܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܠܐ ܗܘܝܬ ܠܘܬܟܘܢ 07
ܗܢܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܐܝܟ ܕܠܡܩܒܪܢܝ ܗܐ ܥܒܕܬ ܘܩܕܡܬ ܒܣܡܬ ܓܘܫܡܝ 08
ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܟܕ ܕܬܣܬܒܪ ܣܒܪܬܝ ܒܟܘܠܗ ܥܠܡܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܕܘܟܪܢܐ ܕܗܢܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ 09
ܘܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܐܙܠ ܠܘܬ ܪ̈ܒܝ ܟܗܢܐ ܐܝܟ ܕܢܫܠܡܝܗܝ 10
ܘܗܢܘܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܚܕܝܘ ܘܐܫܬܘܕܝܘ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܟܣܦܐ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܦܥܠܐ ܐܝܟ ܕܢܫܠܡܝܗܝ. 11
ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܛܝܪܐ ܟܕ ܡܬܢܟܤ ܗܘܐ ܦܨܚܐ ܐܡܪܘ ܠܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܝܟܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܢܐܙܠ ܢܛܝܒ ܕܬܐܟܠ ܦܨܚܐ 12
ܘܫܕܪ ܬܪܝܢ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܙܠܘ ܠܟܪܟܐ ܗܐ ܦܓܥ ܒܟܘܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܩܝܠ ܡܐܢܐ ܕܡܝܐ. ܙܠܘ ܒܬܪܗ 13
ܠܟܪ ܕܥܐܠ ܘܐܡܪܘ ܠܡܪܐ ܒܝܬܐ ܪܒܢ ܐܡܪ ܙܒܢܝ ܡܛܐ ܠܗ ܐܝܟܐ ܗܘ ܒܝܬ ܡܫܪܝ ܐܝܟܐ ܕܐܠܥܤ ܦܨܚܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܝ 14
ܘܗܐ ܡܚܘܐ ܠܟܘܢ ܥܠܝܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܟܕ ܡܫܘܝܐ ܘܡܛܝܒܐ ܬܡܢ ܬܩܢܘ ܠܢ 15
ܐܙܠܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ ܘܐܬܘ ܠܟܪܟܐ ܘܐܫܟܚܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܘܛܝܒܘ ܠܦܨܚܐ 16
ܘܟܕ ܗܘܐ ܪܡܫܐ ܐܬܐ ܥܡ ܬܪ̈ܥܣܪܬܗ. 17
ܘܟܕ ܣܡܝܟܝܢ ܘܐܟܠܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ. ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ. ܕܚܕ ܡܢܟܘܢ ܕܐܟܠ ܥܡܝ ܗܘ ܢܫܠܡܢܝ 18
ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܫܪܝܘ ܕܬܟܪܐ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܠܡܐ ܐܢܐ 19
ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܕܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܥܡܝ ܒܠܓܬܐ 20
ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܐܙܠ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܘܝ ܕܝܢ ܠܓܒܪܐ ܗܘ ܕܒܐܝܕܗ ܡܫܬܠܡ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܦܩܚ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܘ ܠܐ ܐܬܝܠܕ 21
ܘܟܕ ܐܟܠܝܢ ܠܚܡܐ ܒܪ ܘܩܨܐ ܘܝܗܒ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܣܒܘ ܗܢܘ ܦܓܪܝ 22
ܘܢܣܒ ܟܣܐ ܘܒܪ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܘܫܬܝܘ ܡܢܗ. 23
ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܢܘ ܕܡܝ ܕܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܕܚܠܦ ܣܓܝܐܐ ܡܬܐܫܕ 24
ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܬܘܒ ܠܐ ܐܫܬܐ ܡܢ ܝܠܕܐ ܕܓܦܬܐ ܥܕܡܐ ܠܗܘ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܐܫܬܝܘܗܝ ܥܡܟܘܢ ܚܕܬܐܝܬ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ 25
ܘܫܒܚܘ ܗܘܘ ܘܢܦܩܘ ܠܛܘܪ ܙܝܬܐ 26
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܕܟܠܟܘܢ ܬܬܟܫܠܘܢ ܒܝ ܟܬܝܒ ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܡܚܐ ܠܪܥܝܐ ܘܢܬܒܕܪܘܢ ܐܡܪܐ. 27
ܘܡܐ ܕܩܡܬ ܡܩܕܡܢܐ ܠܟܘܢ ܠܓܠܝܠܐ 28
ܥܢܐ ܟܐܦܐ ܘܐܡܪ ܠܗ. ܐܢ ܟܠܗܘܢ ܢܬܟܫܠܘܢ ܐܢܐ ܠܐ 29
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟ ܕܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ ܥܕܠܐ ܢܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ ܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܬܟܦܘܪ ܒܝ. 30
ܘܫܡܥܘܢ ܡܢ ܝܬܝܪ ܐܡܪ ܕܐܢ ܢܗܘܐ ܠܝ ܕܐܡܘܬ ܥܡܟ ܠܐ ܐܟܦܘܪ ܒܟ ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܟܘܠܗܘܢ ܐܡܪܘ 31
ܘܐܬܘ ܠܕܘܟܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܓܕܣܡܢܐ ܘܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܬܒܘ ܗܪܟܐ ܥܕ ܡܨܠܢܐ 32
ܘܕܒܪ ܠܟܐܦܐ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ ܘܫܪܝ ܠܡܬܟܡܪܘ ܘܠܡܬܬܥܩܘ. 33
ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܟܪܝܐ ܗܝ ܠܗ ܠܢܦܫܝ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ 34
ܘܦܪܩ ܩܠܝܠ ܘܢܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ. ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܡܨܠܐ ܗܘܐ ܕܐܢ ܡܫܟܚܐ ܕܬܥܒܪ ܡܢܗ ܫܥܬܐ. 35
ܘܐܡܪ ܐܒܝ ܟܘܠ ܡܕܡ ܒܐ̈ܝܕܝܟ ܡܛܐ ܐܥܒܪ ܡܢܝ ܟܣܐ ܗܢܐ ܐܠܐ ܠܐ ܨܒܝܢܝ ܕܝܠܝ ܢܗܘܐ ܐܠܐ ܕܝܠܟ 36
ܘܐܬܐ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܕܡܟܝܢ ܘܐܡܪ ܠܟܐܦܐ ܫܡܥܘܢ ܕܡܟܬ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܚܕܐ ܫܥܐ ܕܬܬܥܝܪ. 37
ܐܬܥܝܪܘ ܘܨܠܘ ܕܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܪܘܚܐ ܨܒܝܐ ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܟܪܝܗ. 38
ܘܐܙܠ ܬܘܒ ܨܠܝ ܘܗܝ ܗܝ ܡܠܬܐ ܐܡܪ 39
ܘܐܬܐ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܬܘܒ ܟܕ ܕܡܟܝܢ ܛܥܝܢܢ ܗܘܝ ܓܝܪ ܥܝܢ̈ܝܗܘܢ ܫܢܬܐ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܗ. 40
ܘܐܬܐ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܡܟܘ ܘܐܬܢܝܚܘ. ܐܬܬ ܫܥܬܐ ܡܛܬ ܚܪܬܐ ܗܐ ܡܫܬܠܡ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܠܐܝܕܝܗܘܢ ܕܚ̈ܛܝܐ 41
ܩܘܡܘ ܢܐܙܠ ܗܐ ܩܪܒ ܗܘ ܕܡܫܠܡ ܠܝ 42
ܘܥܕ ܗܘ ܡܡܠܠ ܐܬܐ ܝܗܘܕܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܘܥܡܗ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ. ܟܕ ܫܩܝܠܝܢ ܣܦܣܪ̈ܐ ܘܚܘܛܪ̈ܐ ܡܢ ܠܘܬ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܩܫ̈ܝܫܐ 43
ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܬܐ ܗܘ ܕܡܫܠܡ ܠܗ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܘ ܕܢܫܩܢܐ ܠܗ ܗܘܝܘ ܐܚܕܘܗܝ ܙܗܝܪܐܝܬ ܘܐܘܒܠܘܗܝ 44
ܘܡܚܕܐ ܐܬܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗ ܪܒܝ ܘܢܫܩܗ 45
ܘܗܢܘܢ ܐܪ̈ܡܝܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܝܐ ܘܐܚܕܘܗܝ 46
ܘܚܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܫܡܛ ܣܝܦܐ ܘܡܚܐ ܠܥܒܕܐ ܕܪܒ ܟܗܢܐ ܘܢܣܒܗ ܐܕܢܗ 47
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܓܝܣܐ ܢܦܩܬܘܢ ܒܣܝܦܐ ܘܒܚܘܛܪ̈ܐ ܕܬܐܚܕܘܢܢܝ 48
ܟܠܝܘܡ ܠܘܬܟܘܢ ܐܢܐ ܒܗܝܟܠܐ. ܟܕ ܡܠܦ ܐܢܐ ܠܐ ܐܚܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܝ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܫܠܡܘܢ ܟܬܒܐ 49
ܘܫܒܩܘܗܝ ܗܘܘ ܟܘܠܗܘܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܥܪܩܘ 50
ܘܥܠܝܡܐ ܚܕ ܐܬܐ ܗܘܐ ܒܬܪܗ ܘܥܛܝܦ ܗܘܐ ܣܕܘܢܐ ܘܐܙܠܘ ܐܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܚܕܘܗܝ 51
ܘܗܘ ܫܒܩ ܢܚܬܐ ܒܐܝܕܝܗܘܢ ܘܥܪܩ ܡܢܗܘܢ ܥܪܛܠ 52
ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܠܘܬ ܪ̈ܒܝ ܟܗܢܐ ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܟܘܠܗܘܢ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܩܫܝܫܐ ܘܣܦܪܐ 53
ܘܟܐܦܐ ܐܬܐ ܗܘܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܒܬܪܗ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬܗ ܕܪܒ ܟܗܢܐ ܘܝܬܒ ܗܘܐ ܠܘܬ ܕܚܫ̈ܐ ܘܫܚܢ ܗܘܐ 54
ܪ̈ܒܝ ܟܗܢܐ ܕܝܢ ܘܟܘܠܗ ܟܢܫܐ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܝܫܘܥ ܣܗܕܘܬܐ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ 55
ܘܣܓܝܐܐ ܡܣܗܕܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܕܓܠܬܐ ܘܠܐ ܫܘܝܢ ܗܘܝ ܣܗܕܘܬܗܘܢ 56
ܐܢܫܝܢ ܕܝܢ ܩܡܘ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪ̈ܝܢ 57
ܕܐܢܚܢܢ ܫܡܥܢܝܗܝ. ܕܐܡܪ ܕܐܢܐ ܐܣܬܪܝܗܝ ܠܗܝܟܠܐ ܕܥܒܝܕ ܐܝܕܝܐ ܘܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܥܒܕܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܥܒܝܕ ܐܝܕܝܐ 58
ܘܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܫܘܝܢ ܗܘܝ ܣܗܕܘܬܗܘܢ 59
ܘܩܡ ܪܒ ܟܗܢܐ ܒܡܨܥܬܐ ܘܫܐܠܗ ܠܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܡܦܢܐ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܡܢܐ ܡܣܗܕܝܢ ܥܠܝܟ ܗܠܝܢ 60
ܘܗܘ ܕܝܢ ܫܬܩ ܗܘܐ ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܬܝܒ. ܘܬܘܒ ܫܐܠܗ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝܢ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܡܒܪܟܐ 61
ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܐ ܘܡܟܝܠ ܬܚܙܘܢܗ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܚܝܠܐ ܘܟܕ ܐܬܐ ܥܠ ܥܢܢܐ ܕܫܡܝܐ. 62
ܘܪܒ ܟܗܢܐ ܗܝܕܝܢ ܨܪܝ ܠܒܘܫܬܗ. ܘܐܡܪ ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܡܬܒܥܐ ܠܟܘܢ ܣܗܕܝܢ 63
ܗܐ ܓܝܪ ܟܘܠܟܘܢ ܫܡܥܬܘܢ ܓܘܕܦܗ ܡܢܐ ܡܬܚܙܐ ܠܟܘܢ ܘܟܠܗܘܢ ܕܝܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܚܝܒ ܗܘ ܠܡܘܬܐ 64
ܘܫܪܝܘ ܡܢܗܘܢ ܠܡܪܩ ܒܗ ܘܠܡܩܦܚܘ ܘܐܡܪܝܢ ܐܬܢܒܐ ܠܢ ܗܫܐ ܘܕܚܫܐ ܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܦܟܘܗܝ 65
ܘܟܕ ܗܘܐ ܟܐܦܐ ܒܕܪܬܐ ܕܪܒ ܟܗ̈ܢܐ 66
ܚܙܬܗ ܟܕ ܫܚܢ ܥܠܝܡܬܐ ܚܕܐ ܕܪܒ ܟܗܢܐ ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܘܐܦ ܐܢܬ ܥܡ ܝܫܘܥ ܗܘܝܬ ܢܨܪܝܐ. 67
ܗܘ ܕܝܢ ܟܦܪ ܘܐܡܪ ܠܐ ܝܕܥܢܐ ܘܠܐ ܚܟܡ ܐܢܐ ܡܢܐ ܐܡܪܬܝ. ܘܢܦܩ ܠܕܪܬܐ ܒܪܝܬܐ 68
ܘܬܘܒ ܚܙܬܗ ܥܠܝܡܬܐ ܘܫܪܝܬ ܠܡܐܡܪ ܠܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܘܐܦ ܗܢܐ ܡܢܗܘܢ ܗܘ. 69
ܗܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܦܪ. ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܐܡܪܘ ܠܟܐܦܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬ. ܡܛܠ ܕܓܠܝܠܐ ܐܢܬ 70
ܘܡܚܪܡ ܗܘܐ ܘܝܡܐ ܕܠܐ ܝܕܥܢܐ ܠܗ ܠܓܒܪܐ ܗܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ 71
ܘܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒܢܝܢ ܘܥܗܕ ܟܐܦܐ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ܝܫܘܥ ܕܥܕ ܠܐ ܢܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܬܟܦܘܪ ܒܝ ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܕܢܒܟܐ 72

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 15

ܘܒܨܦܪܐ ܢܣܒܘ ܡܠܟܐ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܩܫ̈ܝܫܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܟܘܠܗ ܥܡܐ ܘܐܣܪܘܗܝ ܠܝܫܘܥ ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܠܦܝܠܛܘܤ 01
ܘܫܐܠܗ ܦܝܠܛܘܤ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܐܡܪܬ 02
ܘܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܣܓܝܐ ܘܗܘ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ 03
ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܤ ܠܐ ܡܬܝܒ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܚܙܝܬ ܟܡܐ ܡܣܗܕܝܢ ܥܠܝܟ 04
ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܡܕܡ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܕܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܦܝܠܛܘܤ 05
ܘܒܥܝܕܐ ܫܪܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܣܝܪܐ ܚܕ ܐܝܢܐ ܕܫ̈ܐܠܝܢ ܗܘܘ ܒܥܕܥܝܕܐ 06
ܘܐܣܝܪ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܥܒܕ ܒܝܫܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒܪ ܐܒܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܕܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܘܩܛܠ ܩܛܠܐ 07
ܘܓܥܐ ܥܡܐ ܘܫܪܝ ܠܡܫܐܠ ܕܢܥܒܕ ܠܗܘܢ 08
ܥܢܐ ܦܝܠܛܘܤ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܫܪܐ ܠܟܘܢ ܠܡܠܟܗܘܢ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ 09
ܝܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܦܝܠܛܘܤ ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܐܫܠܡܘܗܝ 10
ܘܪ̈ܒܝ ܟܗܢܐ ܐܦܝܣܘ ܠܥܡܐ ܕܠܒܪ ܐܒܐ ܢܫܐܠ ܕܢܫܪܐ ܠܗܘܢ 11
ܥܢܐ ܬܘܒ ܦܝܠܛܘܤ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܥܒܕ ܠܗ ܠܡܠܟܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ 12
ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܩܥܘ ܙܩܘܦܝܗܝ 13
ܗܘ ܕܝܢ ܦܝܠܛܘܤ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܓܝܪ ܕܒܝܫ ܥܒܕ ܘܗܢܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܙܩܘܦܝܗܝ 14
ܦܝܠܛܘܤ ܕܝܢ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܨܒܝܢܐ ܕܟܢܫܐ ܘܫܪܐ ܠܗܘܢ ܠܒܪ ܐܒܐ ܘܐܫܠܡ ܠܗܘܢ ܠܝܫܘܥ ܟܕ ܡܬܢܓܕ ܕܢܙܕܩܦ 15
ܘܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܐܘܒܠܘܗܝ ܠܓܘ ܕܪܬܐ ܕܐܝܬܝܗ ܦܪܛܘܪܝܢ ܘܩܪܘ ܠܟܠܗ ܐܣܦܝܪ 16
ܘܐܠܒܫܘܗܝ ܐܪܓܘܢܐ ܘܓܕܠܘ ܟܠܝܠܐ ܕܟܘܒ̈ܐ ܘܣܡܘ ܠܗ 17
ܘܫܪܝܘ ܠܡܫܐܠ ܒܫܠܡܗ ܫܠܡ ܡܠܟܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ 18
ܘܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܪܫܗ ܒܩܢܝܐ ܘܪܩܝܢ ܗܘܘ ܒܐܦ̈ܘܗܝ. ܘܢܦܠܘ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܝܗܘܢ ܘܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. 19
ܘܟܕ ܒܙܚܘ. ܐܫܠܚܘܗܝ ܐܪ̈ܓܘܢܘܗܝ ܘܐܠܒܫܘܗܝ ܢܚ̈ܬܘܗܝ ܕܢܦܫܗ ܘܐܦܩܘܗܝ ܕܢܙܩܦܘܢܗ. 20
ܘܫܚܪܘ ܠܫܡܥܘܢ ܓܒܪܐ ܩܝܪܝܢܝܐ ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܐܒܘܗܝ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܤ ܘܕܪܘܦܘܤ ܕܢܫܩܘܠ ܙܩܝܦܗ. 21
ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܓܘܓܠܬܐ ܕܡܬܬܪܓܡܐ ܩܪܩܦܬܐ 22
ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܚܡܪܐ ܕܡܒܣܡ ܒܒܣܡܐ. ܘܗܘ ܠܐ ܢܣܒ. 23
ܘܙܩܦܘܗܝ ܘܦܠܓܘ ܢܚܬܘܗܝ ܒܝܢ̈ܬܗܘܢ ܘܐܪܡܝܘ ܥܠܝܗܘܢ ܦ̈ܣܐ. 24
ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ ܕܝܢ ܫܥ̈ܐ ܬܠܬ ܘܙܩܦܘܗܝ 25
ܘܟܬܝܒܐ ܗܘܬ ܣܟܠܘܬܗ ܗܢܐ ܡܠܟܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ. 26
ܘܙܩ̈ܝܦܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܬܪ̈ܝܢ ܓܝܣ̈ܐ ܚܕ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܘܚܕ ܡܢ ܣܡܠܗ. 27
ܘܡܓܕܦܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܘܡܢܝܕܝܢ ܪܫܝܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܐܘ ܫܪܐ ܗܝܟܠܐ ܘܒܢܐ ܠܗ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ. 29
ܐܚܐ ܢܦܫܟ ܘܚܘܬ ܡܢ ܙܩܝܦܐ 30
ܘܬܘܒ ܐܦ ܪ̈ܒܝ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܚ̈ܟܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܥܡ ܣܦܪ̈ܐ ܐܡܪ̈ܝܢ ܠܐܚܪܢܐ ܐܚܝ ܢܦܫܗ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܚܝܘ 31
ܡܫܝܚܐ ܡܠܟܗ ܕܐܝܣܪ̈ܐܝܠ. ܢܚܘܬ ܡܢ ܙܩܝܦܐ ܕܢܚܙܐ ܘܢܗܝܡܢ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܕܙܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܡܚܣܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. 32
ܘܟܕ ܗܘܝ ܫܬ ܫ̈ܥܝܢ ܗܘܐ ܚܫܘܟܐ ܥܕܡܐ ܠܬܫ̈ܥ ܫ̈ܥܝܢ 33
ܘܒܬܫ̈ܥ ܫ̈ܥܝܢ ܩܪܐ ܒܩܠܐ ܪܒܐ ܐܠܗܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ. 34
ܘܐܢܫܐ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܫܡܥܘ. ܘܐܡܪ̈ܝܢ ܕܠܐܠܝܐ ܩܪܐ. 35
ܘܪܗܛ ܚܕ ܡܠܐ ܐܣܦܘܓܐ ܚܠܐ ܘܣܡ ܒܩܢܝܐ ܘܐܫܩܝܗ. ܘܐܡܪ̈ܝܢ ܫܒܘܩܘ ܢܚܙܐ ܐܢ ܐܬܐ ܐܠܝܐ ܡܚܬ ܠܗ. 36
ܘܗܘ ܝܫܘܥ ܟܕ ܩܥܐ ܒܩܠܐ ܪܒܐ ܫܠܡ 37
ܘܐܨܛܪܝ ܐ̈ܦܝ ܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܠܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܠܥܠ ܘܥܕܡܐ ܠܬܚܬ. 38
ܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܩܢܛܪܘܢܐ ܗܘ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܩܥܐ ܫܠܡ. ܐܡܪ ܗܢܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ. 39
ܘܐܝܬ ܗ̈ܘܝ ܢܫ̈ܐ ܕܩܝܡܢ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܕܚܙܝܢ ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ ܘܡܪܝܡ ܒܪܬ ܝܥܩܘܒ ܙܥܘܪܐ ܐܡܗ ܕܝܘܣܦ ܘܫܠܘܡ 40
ܗܢܝܢ ܕܐܬܝ ܥܡܗ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܫܡ̈ܫܢ ܗܘܝ ܠܗ ܕܣܠܩ ܗܘܝ ܥܡܗ ܠܐܘܪܫܠܡ 41
ܘܗܘܐ ܒܫܒܬܐ 42
ܘܐܬܐ ܗܘܐ ܝܘܣܦ ܡܢ ܪܡܬܐ ܓܒܪܐ ܡܝܩܪܐ ܒܘܠܘܛܐ ܘܐܦ ܗܘ ܚܐܪ ܗܘܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܐܡܪܚ ܘܥܠ ܠܘܬ ܦܝܠܛܘܤ ܘܫܐܠ ܫܠܕܗ ܕܝܫܘܥ. 43
ܘܬܡܝܗ ܗܘܐ ܦܝܠܛܘܤ ܕܡܝܬ ܡܢ ܟܕܘ ܘܫܕܪ ܩܪܐ ܠܩܢܛܪܘܢܐ ܘܫܐܠܗ ܕܐܢ ܡܝܬ 44
ܘܟܕ ܝܠܦ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢܐ ܝܗܒ ܫܠܕܗ ܠܝܘܣܦ 45
ܘܙܒܢ ܣܕܘܢܐ ܘܐܝܬܝ ܟܪܟܗ ܒܣܕܘܢܐ ܘܣܡܗ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܕܢܩܝܪ ܗܘܐ ܠܗ ܒܫܘܥܐ ܘܥܓܠ ܟܐܦܐ ܐܪܡܝ ܥܠ ܬܪܥܗ ܕܒܝܬ ܩܒܘܪܐ 46
ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܡܓܕܠܝܬܐ ܘܡܪܝܡ ܒܪܬ ܝܥܩܘܒ ܚܙܝ ܗܘܝ ܐܝܠܟܐ ܕܐܬܣܝܡ 47

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.


The Gospel of Mark
Sinaitic Palimpsest
In Syriac letters

Chapter 16

ܘܟܕ ܥܒܪܬ ܫܒܬܐ ܙܒܢ ܡܫܚܐ ܘܗܪ̈ܘܡܐ. ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ. ܘܡܪܝܡ ܒܪܬ ܝܥܩܘܒ ܘܫܠܘܡ. ܕܢܐܬܝܢ ܢܡܫܚܢܝܗܝ 01
ܘܒܫܦܪܐ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܐܬܝܢ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܟܕ ܣܠܩ ܫܡܫܐ. 02
ܘܐܡܪܢ ܗܘܝ ܒܢܦܫܗܝܢ ܡܢ ܕܝܢ ܥܓܠ ܠܢ ܟܦܐ ܕܒܝܬ ܩܒܘܪܐ. 03
ܡܛܠ ܕܪܒܐ ܗܘܬ ܛܒ. ܘܐܙܠܝ ܘܚܙܝ ܕܡܥܓܠܐ ܗܘܬ ܗܝ ܟܐܦܐ 04
ܘܥܠܝ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܘܚܙܝ ܥܠܝܡܐ ܕܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܗܝܢ ܘܥܛܝܦ ܐܣܛܠܐ ܚܘܪܬܐ ܘܕܚܠܝ 05
ܘܐܡܪ ܠܗܝܢ ܠܐ ܕܬܚܠܢ ܠܝܫܘܥ ܗܘ ܢܨܪܝܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܝܢ ܗܘ ܕܙܩܝܦ ܗܘܐ. ܩܡ ܠܗ ܘܠܐ ܗܘܐ ܬܢܢ ܗܐ ܕܘܟܬܗ ܐܬܪ ܕܣܝܡ ܗܘܐ 06
ܐܠܐ ܐܙ̈ܠܝ ܐܡܪ̈ܝ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܘܠܟܐܦܐ ܕܗܐ ܡܩܕܡ ܠܟܘܢ ܠܓܠܝܠܐ ܬܡܢ ܬܚܙܘܢܗ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܠܟܘܢ 07
ܘܟܕ ܫܡܥܝ ܢܦܩܝ ܘܐܙܠ ܘܠܐܢܫ ܡܕܡ ܠܐ ܐܡܪ ܡܛܠ ܕܕܚܠܢ ܗܘܝ 08

Typesetting 2002 Steven Caruso and may be freely distributed.

BACK