Make your own free website on Tripod.com
 1. ܐܦܩܬܗ ܪܘܚܐ ܠܡܕܒܪܐ.
 2. ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܟܕ ܡܬܢܣܐ ܡܢ ܣܛܢܐ ܘܗܘܐ ܥܡ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܡܠܐ̈ܟܐ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ
 3. ܘܒܬܪ ܕܐܫܬܠܡ ܝܘܚܢܢ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܠܓܠܝܠܐ. ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܣܒܪܬܐ ܕܐܠܗܐ
 4. ܕܫܠܡ ܙܒܢܐ ܘܡܛܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܘܒܘ ܘܗܝܡܢܘ ܒܣܒܪܬܗ.
 5. ܘܟܕ ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܥܠ ܓܢܒ ܝܡܬܐ ܕܓܠܝܠܐ. ܚܙܐ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܐܢܕܪܤ ܐܚܘܗܝ ܟܕ ܪ̈ܡܝܢ ܡܨܝܕܬܗܘܢ ܒܝܡܐ. ܡܛܠ ܕܨܝ̈ܕܐ ܗܘܘ.
 6. ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܬܘ ܒܬܪܝ. ܘܐܥܒܕܟܘܢ ܨܝ̈ܕܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ.
 7. ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܫܒܩܘ ܡܨܝܕܬܗܘܢ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ.
 8. ܘܟܕ ܗܠܟ ܬܘܒ ܩܠܝܠ ܚܙܐ ܠܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ ܘܠܝܘܚܢܢ ܐܚܘܗܝ. ܐܦ ܠܗܘܢ ܟܕ ܝܬܒܝܢ ܒܣܦܝܢܬܐ ܘܡܬܩܢܝܢ ܡܨܝܕܬܗܘܢ.
 9. ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ. ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܘܫܒܩܘ ܠܙܒܕܝ ܐܒܘܗܘܢ ܥܡ ܐܓܝܪ̈ܐ ܒܣܦܝܢܬܐ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ
 10. ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܒܫܒܬܐ ܒܟܢܘܫܬܐ
 11. ܘܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܠܦܢܗ ܐܝܟ ܡܫܠܛܐ ܓܝܪ ܡܠܦ ܗܘܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܣܦܪ̈ܝܗܘܢ
 12. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܘܩܥܐ ܗܘܐ
 13. ܘܐܡܪ ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܬܝܬ ܠܡܘܒܕܘܬܢ ܝܕܥܢܐ ܠܟ ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܕܝܫܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ
 14. ܘܟܐܐ ܒܗ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܣܟܘܪ ܦܘܡܟ ܘܦܘܩ ܡܢܗ
 15. ܘܫܕܬܗ ܪܘܚܐ ܗܝ ܛܢܦܬܐ ܘܟܕ ܩܥܬ ܒܩܠܐ ܪܒܐ ܢܦܩܬ ܡܢܗ
 16. ܘܬܡܗܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪ̈ܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕ ܡܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܚܕܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܘܦܩܕ ܠܪ̈ܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܘܡܫܬܡܥܢ ܠܗ.
 17. ܘܢܦܩ ܗܘܐ ܛܒܗ ܒܟܘܠܗ ܟܘܪ ܕܓܠܝܠܐ. ܘܣܓܝܐܐ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪܗ.
 18. ܘܢܦܩ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ ܘܐܬܘ ܠܒܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܕܐܕܪܝܘܤ ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܥܡܗ ܗܘܘ
 19. ܘܚܡܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܪܝܗܐ ܗܘܬ ܒܐܫܬܐ. ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܥܠܝܗ.
 20. ܘܩܪܒ ܘܐܚܕܗ ܘܐܩܝܡܗ. ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܫܒܩܬܗ ܐܫܬܐ ܘܩܡܬ ܘܡܫܡܫܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ
 21. ܡܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ ܕܝܢ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܩܫ̈ܝܐ.
 22. ܘܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗ ܟܢܝܫܐ ܗܘܬ ܥܠ ܬܪܥܗ
 23. ܘܐܣܝ ܗܘܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܦܩ ܗܘܐ ܫܐ̈ܕܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܘܠܐ ܡܫܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܡܠܠܘ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ
 24. ܘܒܫܦܪܐ ܪܒܐ ܢܦܩ ܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ ܘܬܡܢ ܡܨܠܐ ܗܘܐ.
 25. ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܘܗܢܘܢ ܕܥܡܗ.
 26. ܘܟܕ ܐܫܟܚܘܗܝ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܢܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܟ.
 27. ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܠܟܘ ܢܐܙܠ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܕܩܪܝܒܢ. ܘܐܦ ܬܡܢ ܐܟܪܙ. ܠܗܕܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܬܝܬ.
 28. ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܒܟܘܠܗܝܢ ܟܢܘܫܬܐ ܕܓܠܝܠܐ ܘܡܦܩ ܗܘܐ ܫܐ̈ܕܐ
 29. ܘܐܬܐ ܠܘܬܗ. ܓܪܒܐ ܚܕ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܘܢܦܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܟܝܘܬܢܝ
 30. ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܬܪܚܡ ܥܠܘܗܝ. ܘܦܫܛ ܐܝܕܗ ܘܩܪܒ ܠܗ. ܘܐܡܪ ܠܗ ܨܒܢܐ ܐܬܕܟܐ.
 31. ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܐܬܕܟܝ.
 32. ܘܟܐܐ ܒܗ
 33. ܘܐܡܪ ܚܙܝ ܕܠܡܐ