Make your own free website on Tripod.com
The Gospel of Mark:
Sinaitic Palimpsest
Chapter 10
  Posted By: Steve Caruso updated Friday, June 14, 2002 5:38 PM
GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode

MATTHEW

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

MARK

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

LUKE

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

JOHN

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

REVELATION

-Evidences
-Crawford Manuscript
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

 

ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܦܠܡܘ ܐܣܐܡ ܐܘܗ ܕܥܡܕ ܟܝܐܘ ܐܫܢܟ ܗܬܘܠ ܒܘܬ ܠܙܐܘ ܢܢܕܪܘܝܕ ܐܪܒܥܠ ܕܘܗܝܕ ܐܡܘܚܬܠ ܐܬܐܘ ܢܡܬ ܢܡ ܡܩܘ 01
ܗܬܬܢܐ ܩܘܒܫܢܕ ܐܪܒܓܠ ܛܝܠܫ ܢܐܕ ܗܠ ܢܝܣܢܡ ܕܟ ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܠܐܫܘ 02
.ܢܘܟܕܩܦ ܐܢܡ ܐܫܘܡ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܐܢܥܘ 03
.ܗܝܪܫܢܘ ܗܠ ܠܬܢܘ ܐܢܩܒܘܫܕ ܐܒܬܟ ܒܬܟܢܕ ܢܠ ܤܦܐ ܐܫܘܡ ܗܠ ܢܝܵܪܡܐ 04
ܐܢܗ ܐܢܕܩܘܦ ܢܘܟܠ ܤܦܐ ܢܘܟܒܠ ܬܘܝܫܩ ܠܛܡ ܐܫܘܡ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܐܢܥ 05
ܐܗܠܐ ܢܘܢܐ ܕܒܥ ܐܬܒܩܢܘ ܐܪܟܕ ܢܝܕ ܬܝܫܪܒ ܢܡ 06
ܗܡܐܠܘ ܝܗܘܒܐܠ ܐܪܒܓ ܩܘܒܫܢ ܐܢܗ ܠܛܡ 07
.ܪܣܒ ܢܘܢܐ ܕܚ ܐܠܐ ܢܝܪܬ ܘܘܗ ܐܠ ܠܝܟܡ .ܪܣܒ ܕܚ ܢܘܗܝܪܬ ܢܘܘܗܢܘ 08
ܫܘܪܦܢ ܐܠ ܫܢܐ ܪܒ ܓܘܙ ܠܝܟܗ ܐܗܠܐܕ ܡܕܡ 09
.ܐܕܗ ܠܥ ܝܗܘܕܝܡܠܬ ܝܗܘܠܐܫ ܒܘܬ ܐܬܝܒܠ ܠܥ ܕܟ 10
ܪܐܓ ܪܓܡ ܐܬܪܚܐ ܒܣܢܘ ܗܬܬܢܐ ܩܒܫܕ ܐܪܒܓ ܐܢܝܐܘ .ܐܪܝܓ ܪܓܡ ܐܢܪܚܐܠ ܐܝܘܗܘ ܗܠܥܒ ܐܩܒܫܕ ܐܬܬܢܐ ܐܕܝܐ ܢܘܗܠ ܪܡܐ 12
.ܢܘܗܠ ܘܘܗ ܢܝܒܪܩܡܕ ܢܘܢܗܒ ܝܗܘܕܝܵܡܠܬ ܢܘܗܒ ܘܐܟܘ .ܢܘܗܝܠܥ ܗܕܝܐ ܡܝܣܢܕ ܐܝܠܛ ܗܠ ܘܒܪܩܘ 13
.ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܟܠܡ ܝܗ ܢܘܗܠܝܕ ܢܘܢܐ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ ܪܝܓ ܢܝܠܝܐܕ ܢܘܢܐ ܢܘܠܟܬ ܐܠܘ ܝܬܘܠ ܢܝܬܐ ܐܝܠܛ ܘܩܘܒܫ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܢܘܗܒ ܐܐܟܘ ܗܠ ܫܐܒܬܐ ܥܘܫܝ ܐܙܚ ܕܟ 14
ܗܠ ܠܘܥܢ ܐܠ ܐܝܠܛ ܟܝܐ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܟܠܡ ܠܒܩܢ ܐܠܕ ܠܘܟܕ ܢܘܟܠ ܐܢܪܡܐ ܢܝܡܐ 15
ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܪܒܡܘ ܢܘܗܝܠܥ ܝܗܘܕܝܐ ܡܣܘ ܢܘܢܐ ܐܪܩܘ 16
.ܡܠܥܠܕ ܐܵܝܚ ܬܪܐܕ ܕܒܥܐ ܐܢܡ ܐܒܛ ܐܢܦܠܡ ܗܠ ܪܡܐܘ ܝܗܘܟܵܪܘܒ ܠܥ ܠܦܢ ܕܚ ܛܗܪ ܐܚܪܘܐܒ ܐܕܪ ܕܟ 17
ܐܗܠܐ ܕܚ ܢܐ ܐܠܐ ܐܒܛ ܬܝܠ ܐܒܛ ܝܠ ܬܢܐ ܐܪܩ ܐܢܡ ܥܘܫܝ ܗܠ ܪܡܐ 18
ܟܡܐܠܘ ܘܒܐܠ ܪܩܝ ܐܬܠܓܕ ܐܬܘܕܗܣ ܕܗܣܬ ܐܠ ܒܘܢܓܬ ܐܠ ܪܘܓܬ ܐܠ ܠܘܛܩܬ ܐܠ .ܬܥܕܝ ܢܝܕ ܐܢܕܩܘܦ 19
ܐܢܐ ܐܠܛܕ ܢܡ ܐܗ ܢܝܢܐ ܬܕܒܥ ܢܝܠܗ ܐܢܦܠܡ ܗܠ ܪܡܐܘ ܐܢܥ 20
ܝܪܬܒ ܐܬܐܘ ܟܦܝܩܙ ܠܘܩܫܘ ܐܝܡܫܒ ܐܬܡܝܣ ܟܠ ܐܘܗܬܘ ܐܢܟܣܡܠ ܒܗܘ ܟܠ ܬܝܐܕ ܡܕܡ ܠܟ ܢܒܙ ܠܙ ܟܠ ܐܪܝܣܚ ܐܕܚ ܗܠ ܪܡܐܘ ܬܝܐܒܝܒܚ ܗܒ ܪܚ ܥܘܫܝܘ 21
ܗܠ ܘܘܗ ܬܝܐ ܐܐܝܓܣ ܐܣܵܟܢܕ ܠܘܛܡ ܗܠ ܐܝܪܟ ܕܟ ܠܙܐܘ .ܐܬܠܡ ܐܕܗ ܠܥ ܗܠ ܬܩܥܘ 22
.ܐܗܠܐܕ ܗܬܘܟܠܡܠ ܢܘܠܥܢܕ ܢܘܗܝܣܟܢ ܠܥ ܢܝܠܝܟܬܕ ܢܝܠܝܐܠ ܐܠܛܥ ܐܡܟ ܪܡܐܘ ܝܗܘܕܝܡܠܬܒ ܥܘܫܝ ܪܚܘ 23
.ܐܗܠܐܕ ܗܬܘܟܠܡܠ ܢܘܠܥܢܕ ܢܘܗܝܣܟܢ ܠܥ ܢܝܠܝܟܬܕ ܢܝܠܝܐܠ ܐܠܛܥ ܐܡܟ ܝܢܒ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܐܢܥ ܒܘܬ ܝܗܘܠܡ ܠܥ ܘܘܗ ܢܝܪܡܕܬܡ ܝܗܘܕܝܡܠܬܘ 24
ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡܠ ܐܪܝܬܥܠ ܘܐ ܐܛܚܡܕ ܐܪܘܪܚܒ ܠܥܡܠ ܐܠܡܓܠ ܪܝܓ ܘܗ ܩܝܫܦ 25
.ܐܚܡܠ ܚܟܫܡ ܝܟ ܘܢܡ ܢܘܗܫܦܢܒ ܘܘܗ ܢܝܪܡܕܬܡ ܬܝܐܪܝܬܝ ܢܝܕ ܢܘܢܗ 26
.ܚܟܫܡ ܡܕܡ ܠܘܟ ܢܝܕ ܐܗܠܐ ܬܘܠ .ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܢܡ ܐܠܐ ܐܚܟܫܡ ܐܠ ܐܫܢܐ ܝܵܢܒ ܬܘܠ ܐܕܗ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܢܘܗܒ ܪܚ 27
.ܪܬܒ ܢܝܬܐܘ ܡܕܡܠܟ ܢܩܒܫ ܢܢܚܢܐ ܐܗ ܐܦܐܟ ܗܠ ܪܡܐ 28
ܝܬܪܒܣ ܠܛܡܘ ܝܬܠܘܛܡ ܐܝܵܪܘܩ ܘܐ ܐܝܵܢܒ ܘܐ ܐܒܐ ܘܐ ܐܡܐ ܘܐ ܐܬܘܚܐ ܘܐ ܐܵܚܐ ܘܐ ܐܬܝܒ ܩܘܒܫܢܕ ܫܢܐ ܠܟܕ ܢܘܟܠ ܐܢܪܡܐ ܢܝܡܐ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܐܢܥ 29
ܡܠܥܠܕ ܐܝܚ ܬܪܐܢ ܐܬܐܕ ܐܡܠܥܒܘ ܐܝܦܘܕܪ ܡܥ ܐܝܵܪܘܩܘ ܐܝܢܵܒܘ ܐܡܐܘ ܐܬܘܚܐܘ ܐܵܚܐܘ ܐܬܒ ܐܢܗ ܐܢܒܙܒ ܐܐܡܒ ܕܚ ܠܒܩܢ ܐܠܐ 30
ܐܝܵܡܕܩ ܢܘܘܗܢܕ ܐܝܵܪܚܐܘ ܐܝܵܪܚܐ ܢܘܘܗܢܕ ܐܝܡܕܩ ܪܝܓ ܐܐܝܓܣ 31
.ܗܠ ܕܝܬܥܕ ܡܕܡ ܢܘܗܠ ܪܡܐܢܕ ܐܘܗ ܝܪܫܘ ܗܬܵܪܣܥܪܬܠ ܪܒܕܘ ܢܝܠܝܚܕ ܕܟ ܘܘܗ ܗܡܥܕ ܢܝܠܝܐ ܘܘܗ ܢܝܪܡܕܬܡ ܢܘܗܝܡܕܩ ܐܘܗ ܠܙܐ ܥܘܫܝ ܘܗܘ .ܡܠܫܪܘܐܠ ܐܚܪܐܒ ܘܘܗ ܢܝܩܠܣ ܕܟܘ 32
ܐܡܥܠ ܗܢܘܡܠܫܢܘ ܐܬܘܡܠ ܗܝܢܘܒܝܚܢܘ ܐܵܪܦܣܠܘ ܐܢܗܟ ܝܒܵܪܠ ܡܠܬܫܡ ܐܫܢܐܕ ܗܪܒܘ ܡܠܫܪܘܐܠ ܢܢܚܢܐ ܢܝܩܠܣ ܐܗܕ 33
ܡܘܩܢ ܐܬܠܬܕ ܐܡܘܝܒܘ ܝܗܝܢܘܠܛܩܢܘ ܝܗܘܦܐܒ ܢܘܩܪܢܘ ܗܢܘܕܓܢܢܘ ܗܒ ܢܘܥܬܫܢܘ 34
ܢܠ ܕܒܥܬ ܟܠܐܫܢܕ ܠܟܕ ܢܢܚܢܐ ܢܝܒܨ ܝܒܪ ܗܠ ܢܝܵܪܡܐܘ ܝܕܒܙ ܝܢܒ ܢܢܚܘܝܘ ܒܘܩܥܝ ܗܬܘܠ ܘܒܪܩܘ 35
ܢܘܟܠ ܕܒܥܐܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܨ ܐܢܡ ܢܘܗܠ ܪܡܐ 36
.ܟܚܒܘܫܒ ܟܠܡܣ ܢܡܘ ܟܢܝܡܝ ܢܡ ܒܬܢ ܢܠ ܒܗ ܗܠ ܢܝܵܪܡܐ 37
ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܡܥ ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܘܐ .ܐܢܬܫ ܐܢܐܕ ܐܣܟ ܢܘܬܫܬ ܢܘܬܢܐ ܢܝܚܟܫܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܐܫ ܐܢܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܝ ܐܠ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܐܢܥ 38
.ܢܘܬܢܐ ܢܝܚܟܫܡ ܐܢܐ ܕܡܥܕ ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܢܘܕܡܥܬܕܘ ܢܘܬܢܐ ܢܝܚܟܫܡ ܐܢܐ ܐܬܫܕ ܐܣܟ ܢܘܬܫܬܕ ܥܘܫܝ ܢܘܗܠ ܪܡܐ ܢܢܚܢܐ ܢܝܚܟܫܡ ܗܠ ܢܝܵܪܡܐ 39
ܐܒܝܛܡ ܢܝܕ ܢܝܪܚܐܠ ܠܬܡܠ ܝܠܝܕ ܬܘܗ ܐܠ ܐܕܗ ܝܠܡܣ ܢܡ ܘܐ ܝܢܝܡܝ ܢܡ ܢܝܕ ܢܘܒܬܬܕ 40
ܢܢܚܘܝ ܠܥܘ ܒܘܩܥܝ ܠܥ ܢܝܢܛܵܪ ܘܝܪܫ ܐܵܪܣܥ ܘܥܡܫ ܕܟܘ 41
ܢܘܢܐ ܢܘܗܝܵܪܡ ܐܡܵܡܥܕ ܢܘܗܝܫܵܪܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܝ .ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܢܘܢܐ ܐܪܩܘ 42
ܐܢܫܡܫܡ ܢܘܟܠ ܐܘܗܢ ܐܒܪ ܐܘܗܢܕ ܢܘܟܒ ܐܒܨܕ ܢܡ ܐܠܐ ܢܘܟܬܵܢܝܒ ܐܘܗܢ ܐܢܟܗ ܐܠ 43
.ܫܢܐ ܠܟܕ ܐܕܒܥ ܐܘܗܢ ܐܝܡܕܩ ܐܘܗܢܕ ܐܒܨܕ ܢܘܟܢܡ ܐܢܝܐܘ 44
ܐܐܝܓܵܣ ܦܠܚ ܐܢܩܪܘܦ ܗܫܦܢ ܠܬܢܕܘ ܫܡܫܢܕ ܐܠܐ ܫܡܬܫܢܕ ܐܬܐ ܐܠ ܐܫܢܐܕ ܗܪܒܕ ܐܢܟܝܐ 45
ܪܕܚܘ ܐܚܪܘܐ ܠܥ ܐܘܗ ܒܬܝ ܐܝܡܣ ܝܡܝܛ ܪܒ ܝܡܝܛܘ .ܐܐܝܓܣ ܐܫܢܟܘ ܝܗܘܕܝܵܡܠܬܘ ܘܗ ܘܚܝܪܐ ܢܡ ܩܦܢ ܕܟܘ ܘܚܝܪܝܐܠ ܐܬܐܘ 46
ܝܠܥ ܡܚܪܬܐ ܕܝܘܕܕ ܗܪܒ ܪܡܐܡܠܘ ܐܥܩܡܠ ܝܪܫ .ܐܝܪܨܢ ܘܗ ܥܘܫܝܕ ܥܡܫ ܕܟܘ 47
ܝܠܥ ܡܚܪܬܐ ܕܝܘܕܕ ܗܪܒ ܐܥܩ ܦܣܘܐ ܒܘܬܘ ܩܘܬܫܢܕ ܐܐܝܵܓܣ ܗܒ ܘܐܟܘ 48
ܟܠ ܐܪܩ ܡܘܩ ܠܚܕܬ ܐܠ ܗܠ ܢܝܵܪܡܐܘ ܐܝܡܣܠ ܝܗܝܪܩܘ ܗܢܘܒܪܩܢܕ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܡܩܘ 49
ܥܘܫܝ ܬܘܠ ܐܬܐܘ ܝܗܘܵܢܐܡ ܠܩܫ ܡܩܘ 50
ܐܙܚܐܕ ܝܠܘܒܪ ܐܝܡܣ ܗܠ ܪܡܐ ܟܠ ܕܒܥܐ ܬܢܐ ܐܒܨ ܐܢܡ ܗܠ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܐܢܥ 51
ܐܚܪܘܐܒ ܗܪܬܒ ܐܘܗ ܐܬܐܘ .ܝܗܘܵܢܝܥ ܚܬܦܬܐ ܐܬܥܫܒ ܗܒܘ ܬܝܚܐ ܬܘܢܡܝܗ ܠܙ ܗܠ ܪܡܐ 52


Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.

Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)