Make your own free website on Tripod.com
The Gospel of Mark:
Sinaitic Palimpsest
Chapter 11
  Posted By: Steve Caruso updated Friday, June 14, 2002 5:38 PM
GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode

MATTHEW

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

MARK

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

LUKE

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

JOHN

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

REVELATION

-Evidences
-Crawford Manuscript
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

 

ܝܗܘܕܝܡܠܬ ܢܡ ܢܝܪܬ ܪܕܫ ܐܬܵܝܙ ܪܘܛ ܬܘܠ ܐܝܢܥ ܬܝܒܠ ܐܵܓܦ ܬܝܒܠ ܡܠܫܪܘܐܠ ܘܒܪܩ ܕܟܘ 01
ܝܗܘܝܬܝܐܘ ܘܪܫ .ܗܒܟܪ ܐܠ ܐܫܢܐ ܝܢܒ ܢܡ ܫܢܐܕ ܪܝܣܐ ܕܟ ܐܠܝܥ ܢܘܚܟܫܬ ܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܥܕ ܐܡ ܐܬܥܫܒ ܗܒܘ .ܢܘܟܠܒܩܠܕ ܝܗ ܐܬܝܪܩܠ ܘܠܙ ܪܡܐܘ 02
.ܐܟܠ ܗܠ ܪܕܫܡ ܐܕܚܡܘ ܐܥܒܬܡ ܗܪܡܠܕ ܗܠ ܘܪܡܐ ܡܕܡ ܢܘܟܠ ܪܡܐܢ ܫܢܐ ܢܐܘ 03
ܗܠ ܢܝܪܫ ܕܟܘ ܐܩܘܫܒ ܐܬܪܕܕ ܐܥܪܬ ܠܥ ܪܝܣܐ ܕܟ ܐܠܝܥ ܘܚܟܫܐܘ ܘܠܙܐܘ 04
ܐܠܝܥ ܢܘܬܢܐ ܢܝܵܪܫܘ ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܒܥ ܐܢܡ ܢܡܬ ܢܝܡܝܩܕ ܐܫܢܐ ܢܡ ܢܝܪܡܐ 05
ܥܘܫܝ ܢܘܗܠ ܪܡܐܕ ܐܢܟܝܐ ܢܘܗܠ ܘܪܡܐ ܢܘܢܗܘ 06
ܝܗܘܠܥ ܒܟܪܐܘ ܢܘܗܝܛܘܛܵܪܡ ܘܝܡܪܐܘ ܥܘܫܝ ܬܘܠ ܐܠܝܥܠ ܝܗܘܝܬܝܐܘ 07
ܐܚܪܘܐܒ ܢܘܗܝܛܘܛܪܡ ܘܘܗ ܢܝܘܫܡ ܐܐܝܓܣܘ 08
ܐܝܪܡܕ ܗܡܫܒ ܐܬܐܕ ܘܗ ܟܝܪܒ ܐܢܥܫܘܐ ܢܝܪܡܐܘ ܘܘܗ ܢܝܥܩ ܗܪܬܒ ܢܝܬܐܕܘ ܝܗܘܡܕܩ ܘܘܗ ܢܝܠܙܐܕ ܢܝܠܝܐܘ 09
ܐܡܘܪܡܒ ܐܡܠܫ ܕܝܘܕ ܢܘܒܐܕ ܐܝܬܐܕ ܐܬܘܟܠܡ ܝܗ ܐܟܝܪܒ 10
ܵܪܣܥܪܬ ܡܥ ܐܝܢܥ ܬܝܒܠ ܐܘܗ ܩܦܢ ܐܫܡܪ ܢܝܕ ܐܘܗ ܕܟ .ܡܕܡ ܠܘܟ ܐܙܚܘ ܐܠܟܝܗܠ ܠܥܘ ܡܠܫܪܘܐܠ ܘܠܥܘ 11
ܢܦܟ ܐܝܢܥ ܬܝܒ ܢܡ ܩܦܢ ܕܟ ܐܢܪܚܐ ܐܡܘܝܠܘ 12
ܐܢܬܕ ܐܢܒܙ ܐܘܗ ܐܠ ܐܦܵܪܛ ܢܐ ܐܠܐ ܚܟܫܐ ܐܠܘ ܐܬܐܘ ܡܕܡ ܗܒ ܚܟܫܢ ܟܛܕ ܗܬܘܠ ܐܬܐܘ .ܐܦܵܪܛ ܗܒ ܬܝܐ ܕܟ ܐܩܚܘܪ ܢܡ ܐܬܬ ܐܙܚܘ 13
ܝܗܘܕܝܡܠܬ ܘܘܗ ܘܥܡܫܘ ܠܘܟܐܢ ܐܠ ܝܟܝܵܪܐܦ ܢܡ ܫܢܐ ܡܠܥܠܘ ܠܝܟܡ ܗܠ ܪܡܐܘ ܐܢܥ 14
ܐܵܢܘܝ ܢܝܢܒܙܡܕ ܢܝܠܝܐܕ ܐܵܪܘܬܦܘ ܐܢܦܵܪܥܡܕ ܐܵܪܘܬܦܘ ܐܠܟܝܗܒ ܢܝܢܒܙܡܘ ܢܝܢܒܙܕ ܢܝܠܝܐܠ ܩܦܢܕ ܝܪܫܘ ܐܗܠܐܕ ܐܠܟܝܗܠ ܐܘܗ ܠܥܘ ܡܠܫܪܘܐܠ ܐܬܐ ܕܟܘ 15
ܐܠܟܝܗ ܘܓܒ ܐܢܐܡ ܪܒܥܢܕ ܫܢܐܠ ܐܘܗ ܩܒܫ ܐܠܘ 16
ܐܒܢܓܕ ܐܬܪܥܡ ܝܗܝܢܘܬܕܒܥ ܢܝܕ ܢܘܬܢܐ ܐܵܡܡܥ ܢܘܗܠܟܠ ܐܪܩܬܡ ܐܬܘܠܨ ܬܝܒ ܝܬܝܒܕ .ܒܝܬܟ ܐܢܟܗ ܐܘܗ ܐܠ ܪܡܐܘ ܦܠܡܘ 17
ܗܢܦܠܘܝܒ ܘܗܡܬ ܪܝܓ ܐܡܥ ܗܠܟ ܗܢܡ ܪܝܓ ܘܘܗ ܢܝܠܚܕ ܗܢܘܕܒܘܢ ܐܢܟܝܐܕ ܘܘܗ ܢܝܥܒܘ ܐܵܪܦܣܘ ܐܢܗܟ ܝܒܪ ܘܘܗ ܘܥܡܫܘ 18
ܐܬܢܝܕܡ ܢܡ ܪܒܠ ܗܠ ܐܘܗ ܩܦܢ ܐܫܡܪ ܐܘܗ ܐܘܗܕ ܐܡܘ 19
ܗܪܩܥ ܢܡ ܐܫܒܝ ܕܟ ܝܗ ܐܬܬܠ ܘܙܚ ܐܪܦܨܒ ܘܘܗ ܢܝܪܒܥ ܕܟܘ 20
ܬܫܒܝ ܬܛܠܕ ܝܗ ܐܬܬ ܝܒܪ ܗܠ ܪܡܐ ܐܦܐܟ ܪܟܕܬܐ ܕܟܘ 21
ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܢܡܝܗ ܢܘܟܒ ܬܝܐ ܢܐ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܐܢܥ 22
ܐܘܗܢ ܐܘܗܕ ܪܡܐܕ ܡܕܡܕ ܢܡܝܗܢ ܐܠܐ ܗܢܝܥܪܒ ܓܠܦܬܢ ܐܠܘ ܐܡܝܒ ܠܦܘ ܠܩܬܫܐܕ ܐܢܗ ܐܪܘܛܠ ܢܘܪܡܐܬ ܢܐܕ ܢܘܟܠ ܐܢܪܡܐ ܢܝܡܐ 23
ܢܘܟܠ ܐܘܗܢ ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܣܢܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܢܡܝܗܡܘ ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܨܡܕ ܡܕܡ ܠܘܟܕ ܢܘܟܠ ܐܢܐ ܪܡܐ ܐܢܗ ܠܛܡ 24
ܢܘܟܝܵܗܛܚ ܢܘܟܠ ܩܘܒܫܢ ܐܝܡܫܒܕ ܢܘܟܘܒܐ ܦܐܕ ܫܢܐ ܠܥ ܢܘܟܠ ܬܝܐܕ ܡܕܡ ܢܝܩܒܫ ܢܘܬܝܘܗ .ܢܝܠܨܡܘ ܢܘܬܢܐ ܢܝܡܝܩܕ ܐܡܘ 25
.ܐܵܫܝܫܩܘ ܐܵܪܦܣܘ ܐܢܵܗܟ ܝܒܵܪ ܗܬܘܠ ܘܬܐܘ ܐܠܟܝܗܒ ܐܘܗ ܟܠܗܡܘ ܡܠܫܪܘܐܠ ܒܘܬ ܘܘܗ ܘܬܐܘ 27
.ܐܢܗ ܐܢܛܠܘܫ ܟܠ ܒܗܝ ܘܢܡܘ ܬܢܐ ܕܒܥ ܢܝܠܗ ܐܢܛܠܫ ܐܢܝܐܒ ܗܠ ܢܝܵܪܡܐܘ 28
ܢܝܠܗ ܐܢܕܒܥ ܐܢܛܠܘܫ ܐܢܝܐܒ ܢܘܟܠ ܐܢܪܡܐܘ .ܝܠ ܢܘܪܡܐܬܕ ܐܕܚ ܐܬܠܡ ܢܘܟܠܐܫܐ ܐܢܐ ܦܐ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܐܢܥ 29
.ܝܠ ܘܪܡܐ ܐܫܢܐ ܝܢܵܒ ܢܡ ܘܐ ܝܗ ܐܝܡܫ ܢܡ ܢܢܚܘܝܕ ܗܬܝܕܘܡܥܡ 30
ܗܒ ܢܘܬܢܡܝܗ ܐܠ ܘܟܝܐ ܢܠ ܪܡܐܢ ܐܝܡܫ ܢܡܕ ܪܡܐܢ ܢܐܕ ܘܪܡܐܘ ܘܝܥܪܬܐܘ 31
.ܐܘܗ ܐܝܒܢܕ ܠܛܡ ܢܢܚܘܝܠ ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܕܝܚܐ ܪܝܓ ܢܘܗܠܘܟ ܐܡܥ ܢܡ ܘܘܗ ܢܝܠܚܕ ܝܗ ܐܫܢܐ ܝܵܢܒ ܢܡܕ ܪܡܐܢ ܢܐܘ 32
ܢܝܠܗ ܐܢܐ ܕܒܥ ܐܢܛܠܘܫ ܐܢܝܐܒ ܢܘܟܠ ܐܢܪܡܐ ܐܢܐ ܐܠܦܐ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܐܢܥ ܢܢܚܢܐ ܢܝܥܕܝ ܐܠ ܗܠ ܢܝܪܡܐ 33


Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.

Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)