Make your own free website on Tripod.com
The Gospel of Mark:
Sinaitic Palimpsest
Chapter 12
  Posted By: Steve Caruso updated Friday, June 14, 2002 5:38 PM
GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode

MATTHEW

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

MARK

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

LUKE

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

JOHN

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

REVELATION

-Evidences
-Crawford Manuscript
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

 

ܕܢܥܘ ܐܵܚܠܦܠ ܗܕܚܘܐܘ ܐܠܕܓܡ ܗܒ ܐܢܒܘ ܐܬܪܨܥܡ ܗܒ ܪܦܚܘ ܐܓܝܣ ܗܪܕܚܐܘ ܐܡܪܟ ܒܨܢ ܐܪܒܓ ܐܠܬܵܡܒ ܠܠܡܢܕ ܐܘܗ ܝܪܫܘ 01
ܗܡܪܟܕ ܐܪܐܦ ܢܡ ܗܠ ܢܘܪܕܫܢܕ ܗܕܒܥܠ ܐܵܚܠܦ ܬܘܠ ܐܪܐܦܕ ܐܢܒܙܒ ܪܕܫܘ 02
.ܩܝܪܣ ܕܟ ܝܗܘܪܕܫܘ ܝܗܘܝܚܡܘ ܝܗܘܕܚܐ ܢܘܢܗܘ 03
.ܘܠܛܩ ܢܘܗܢܡܘ ܘܚܡ ܢܘܗܢܡ ܐܢܵܪܚܐ ܐܐܝܓܣܘ ܝܗܘܠܛܩ ܗܠ ܦܐܘ ܐܢܪܚܐ ܐܕܒܥܠ ܢܘܗܬܘܠ ܪܕܫ ܒܘܬܘ 05
ܝܪܒ ܢܡ ܢܘܬܗܒܢ ܪܒܟ ܪܡܐܘ ܢܘܗܬܘܠ ܪܕܫ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܒܝܒܚ ܐܪܒ ܕܚ 06
.ܢܠܝܕ ܐܢܬܪܘܝ ܗܠ ܐܘܗܢܘ ܝܗܘܝܠܛܩܢ ܘܬ ܗܬܪܝ ܗܪܒ ܘܢܗܕ ܢܘܗܫܦܢܒ ܘܪܡܐ ܐܵܚܠܦ ܢܝܕ ܢܘܢܗ 07
.ܐܡܪܟ ܢܡ ܪܒܠ ܝܗܘܩܦܐܘ ܝܗܘܠܛܩ ܘܕܚܐܘ 08
.ܐܢܵܪܚܐܠ ܗܡܪܟܠ ܝܗܘܝܠܬܢܘ ܐܵܚܠܦܠ ܢܘܢܐ ܕܒܘܢ ܕܒܥܢ ܐܢܡ ܐܡܪܟܕ ܗܪܡ ܐܬܐܕ ܐܡ 09
ܐܬܝܘܙܕ ܐܫܪܠ ܬܘܗ ܝܗ ܐܝܵܢܒ ܘܝܠܣܐܕ ܐܦܐܟܕ ܢܘܬܝܪܩ ܐܒܬܟ ܐܢܗ ܐܠܦܐܘ 10
.ܢܝܢܵܝܥܒ ܗܝܬܝܐ ܐܬܪܡܕܬܘ ܐܕܗ ܬܘܗ ܐܝܪܡ ܬܘܠ ܢܡ 11
ܘܠܙܐܘ ܝܗܘܩܒܫܘ ܐܢܗ ܐܠܬܡ ܪܡܐ ܘܗ ܢܘܗܝܠܥܕ ܪܝܓ ܘܘܗ ܘܠܟܬܣܐ .ܐܡܥ ܢܡ ܘܠܚܕܘ .ܗܕܚܐܡܠ ܘܘܗ ܢܝܥܒܘ 12
ܐܬܠܡܒ ܗܢܘܕܚܐܢܕ ܤܕܘܪܗ ܬܝܒܕ ܢܡܘ ܐܫܝܵܪܦ ܢܡ ܐܫܢܐ ܗܬܘܠ ܘܪܕܫܘ 13
ܠܬܢ ܐܠ ܘܐ ܪܣܩܠ ܐܫܵܪܕ ܐܦܣܟ ܠܬܡܠ ܛܝܠܫ ܬܢܐ ܦܠܡ ܐܪܪܫܒ ܐܗܠܐܕ ܐܚܪܘܐ ܐܠܐ ܫܢܐܕ ܐܵܦܐܒ ܬܢܐ ܒܣܢ ܪܝܓ ܐܠ ܫܢܐܒ ܟܠ ܠܝܛܒ ܐܠܘ ܬܢܐ ܪܝܪܫܕ ܢܢܚܢܐ ܢܝܥܕܝ ܐܢܦܠܡ .ܐܠܟܢܒ ܗܠ ܢܘܪܡܐܢܕ ܘܝܪܫܘ 14
ܝܗܝܙܚܐ ܐܪܢܝܕ ܝܠ ܘܬܝܐ ܝܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܣܢܡ ܐܢܡ ܢܘܗܠ ܪܡܐ ܢܘܗܠܟܢ ܐܘܗ ܥܕܝ ܘܗܘ 15
ܪܣܩܕ ܗܠ ܢܝܵܪܡܐ ܐܬܒܝܬܟܘ .ܐܢܗ ܐܡܠܨ ܘܗ ܢܡܕ ܢܘܗܠ ܪܡܐ .ܗܠ ܘܝܬܝܐܘ 16
.ܗܒ ܘܘܗ ܘܗܡܬܘ ܐܗܠܐܠ ܐܗܠܐܕܘ ܪܣܩܠ ܪܣܩܕ ܘܒܗ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܐܢܥ 17
ܢܝܵܪܡܐܘ ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܠܐܫܵܡܘ ܐܬܡܝܩ ܬܝܠܕ ܘܘܗ ܢܝܵܪܡܐܕ ܢܘܢܗ ܐܝܵܩܘܕܙ ܗܬܘܠ ܘܬܐܘ 18
ܝܗܘܚܐܠ ܐܥܪܙ ܡܝܩܢܕ ܝܗܘܚܐ ܗܒܣܢ ܐܥܪܙ ܩܒܫ ܐܠܘ ܐܬܬܢܐ ܗܠ ܬܘܗ ܬܝܐܘ ܐܪܒܓܕ ܝܗܘܚܐ ܬܝܡܕ ܐܡܕ ܢܠ ܒܬܟ ܐܫܘܡ ܐܢܦܠܡ 19
ܐܥܪܙ ܩܒܫ ܐܠܘ ܬܝܡܘ ܐܬܬܢܐ ܒܣܢ ܐܝܡܕܩܘ ܘܘܗ ܬܝܐ ܢܝܚܐ ܐܥܒܫ 20
ܬܘܟܗ ܐܬܠܬܕܘ ܐܥܪܙ ܩܒܫ ܘܗ ܐܠܦܐܘ ܬܝܡܘ ܗܒܣܢ ܢܝܪܬܕܘ 21
ܐܬܬܢܐ ܝܗ ܦܐ ܬܬܝܡ ܢܘܗܠܟ ܬܝܪܚܐ ܐܥܪܙ ܘܩܒܫ ܐܠܘ ܢܘܗܝܬܥܒܘܫܠ ܬܘܗܘ 22
ܗܘܒܣܢ ܢܘܗܝܬܥܒܘܫ ܪܝܓ ܐܗ ܐܬܬܢܐ ܐܘܗܬ ܢܘܗܢܡ ܢܡܕ ܘܡܩܕ ܐܡ ܠܝܟܗ ܐܬܡܝܩܒ 23
ܐܗܠܐܕ ܗܠܝܚ ܐܠܘ ܐܒܬܟ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܝ ܐܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܛ ܘܗ ܐܢܗ ܠܛܡ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܐܢܥ 24
ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܝܡܫܒܕ ܐܟܐܠܡ ܟܝܐ ܐܠܐ ܐܪܒܓܠ ܢܝܘܗ ܐܫܢ ܐܠܦܐܘ ܢܘܒܣܢ ܐܫܢ ܐܠ ܐܬܝܵܡ ܬܝܒ ܢܡ ܪܝܓ ܘܡܩܕ ܐܡ 25
ܒܘܩܥܝܕ ܗܗܠܐܘ ܩܚܣܝܐܕ ܗܗܠܐܘ ܡܗܪܒܐܕ ܗܗܠܐ ܐܢܐ ܐܢܐܕ ܐܝܢܣ ܢܡ ܪܡܐ ܐܗܠܐ ܐܢܟܝܐ ܐܫܘܡܕ ܐܒܬܟܒ ܢܘܬܝܪܩ ܐܠ ܢܝܡܝܩܕ ܢܝܕ ܐܬܝܡ ܠܥ 26
ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܛ ܝܓܣ ܢܝܕ ܢܘܬܢܐ ܐܝܚܕ ܐܠܐ ܐܬܝܡܕ ܐܗܠܐ ܐܠ ܐܗܠܐ ܐܗܘ 27
ܐܝܡܕܩ ܐܢܕܩܘܦ ܘܗ ܐܢܝܐ ܗܠܐܫ ܗܡܥ ܘܘܗ ܢܝܥܒܕ ܢܘܢܗܠ ܐܡܓܬܦ ܢܘܗܠ ܒܝܬܐ ܪܝܦܫܕ ܐܪܦܣ ܢܡ ܕܚ ܥܡܫ ܕܟܘ 28
ܘܗ ܕܚ ܢܗܠܐ ܐܝܪܡ ܠܝܪܣܝܐ ܥܡܫ ܢܘܗܠܘܟ ܢܡ ܝܡܕܩ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܐܢܥ 29
ܐܝܡܕܩ ܐܢܕܩܘܦ ܘܢܗ .ܟܠܝܚ ܗܠܘܟ ܢܡܘ ܬܝܥܪܬ ܗܠܘܟ ܢܡܘ ܟܫܦܢ ܗܠܟ ܢܡܘ ܟܒܠ ܗܠܟ ܢܡ ܗܠܐ ܐܝܪܡܠ ܡܚܪܬܕܘ 30
.ܬܝܠ ܢܝܠܗ ܢܡ ܒܪܕ ܐܢܪܚܐ ܐܢܕܩܘܦ .ܟܫܦܢ ܟܝܐ ܟܒܝܪܩܠ ܒܚܬܕ .ܗܠ ܐܡܕܕ ܢܝܵܪܬܕܘ 31
ܗܢܡ ܪܒܠ ܢܪܚܐ ܬܝܠܘ .ܐܗܠܐ ܘܗ ܕܚܕ ܬܪܡܐ ܐܪܪܫܒ ܪܝܦܫ ܝܒܪ ܐܪܦܣ ܘܗ ܗܠ ܪܡܐ 32
ܐܚܒܕܘ ܐܵܕܩܝ ܢܘܗܠܘܟ ܢܡ ܘܗ ܪܬܝܡ ܗܫܦܢ ܟܝܐ ܗܒܝܪܩܠ ܡܚܪܢܕܘ ܗܠܝܚ ܗܠܟ ܢܡܘ ܗܫܦܢ ܗܠܘܟ ܢܡܘ .ܗܒܠ ܗܠܘܟ ܢܡ ܫܢܐ ܝܗܘܝܡܚܪܢܕ 33
ܗܬܘܠܐܫܡܠ ܚܪܡܐ ܐܠ ܒܘܬܘ ܫܢܐܘ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܟܠܡ ܢܡ ܩܝܚܪ ܬܝܘܗ ܐܠ ܗܠ ܪܡܐܘ ܐܢܥ ܐܡܓܬܦ ܗܒܝܬܐ ܪܝܦܫܕ ܐܙܚ ܕܟ ܥܘܫܝ 34
ܕܝܘܕܕ ܘܗ ܗܪܒ ܐܚܝܫܡܕ ܐܵܪܦܣ ܢܝܪܡܐ ܐܢܟܝܐ ܐܠܟܝܗܒ ܦܠܡ ܕܟ ܥܘܫܝ ܪܡܐ 35
ܟܝܠܓܪ ܬܝܚܬ ܟܝܒܒܕܠܥܒ ܡܝܣܐܕ ܐܡܕܥ ܝܢܝܡܝ ܢܡ ܒܬܕ ܝܪܡܠ ܐܝܪܡ ܪܡܐܕ ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܪܒ ܪܡܐ ܕܝܘܕ ܘܗܘ 36
ܗܠ ܐܘܗ ܥܡܫ ܬܝܐܡܝܣܒ ܐܫܢܟ ܗܠܟܘ ܐܘܗ ܗܪܒ ܐܢܟܝܐ ܗܠ ܐܪܩ ܢܪܡ ܕܝܘܕ ܢܐܘ 37
ܐܵܩܘܫܒ ܐܡܠܫ ܢܝܡܚܪܘ ܐܘܛܣܐܒ ܢܘܟܠܗܢܕ ܢܝܒܨܕ ܐܵܪܦܣ ܢܡ ܢܘܟܫܦܢ ܘܪܛ ܦܠܡ ܕܟ ܐܘܗ ܪܡܐܘ 38
ܐܬܝܡܫܚܐܒ ܐܟܡܣ ܫܪܘ ܐܬܵܫܘܢܟܒ ܐܒܬܘܡ ܫܪܘ 39
ܐܪܝܬܝ ܐܢܝܕ ܢܘܠܒܩܢ ܢܘܢܗܘ ܢܘܗܬܘܠܨ ܢܝܟܪܘܡܕ ܐܬܠܥܒ ܐܬܠܡܪܐܕ ܐܬܵܒ ܢܝܠܟܐܘ 40
ܝܓܣ ܘܘܗ ܢܝܡܪܕ ܐܵܪܝܬܥ ܢܡ ܐܐܝܓܵܣܘ ܐܙܓ ܬܝܒ ܐܢܦܪܘܥ ܢܝܡܪܕ ܐܐܝܓܣܠ ܐܘܗ ܐܙܚ ܐܙܓ ܬܝܒ ܠܒܩܠ ܥܘܫܝ ܐܘܗ ܡܐܩ ܕܟܘ 41
ܐܥܒܘܪ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܝܢܘܡܫ ܢܝܵܪܬ ܬܝܡܪܐ ܐܬܢܟܣܡ ܐܕܚ ܐܬܠܡܪܐ ܬܬܐܘ 42
ܐܙܓ ܬܝܒ ܫܢܐ ܠܘܟ ܢܡ ܪܝܬܝ ܬܝܡܪܐ ܐܬܢܟܣܡ ܐܬܠܡܪܐ ܐܕܗܕ ܢܘܟܠ ܐܢܪܡܐ ܢܝܐ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܝܗܘܕܝܡܠܬܠ ܥܘܫܝ ܐܪܩ 43
.ܗܬܝܡܪܐ ܬܘܗ ܐܝܢܩܕ ܡܕܡ ܠܘܟ ܢܝܕ ܐܕܗ .ܝܡܪܐ ܗܠ ܐܘܗ ܪܝܬܝܕ ܡܕܡ ܢܡ ܪܝܓ ܫܢܐ ܠܟ 44


Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.

Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)