Make your own free website on Tripod.com
The Gospel of Mark:
Sinaitic Palimpsest
Chapter 4
  Posted By: Steve Caruso updated Friday, June 14, 2002 5:35 PM
GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode

MATTHEW

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

MARK

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

LUKE

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

JOHN

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

REVELATION

-Evidences
-Crawford Manuscript
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

 

ܐܬܡܝ ܠܥ ܐܘܗ ܡܐܩ ܐܫܢܟ ܗܠܟܘ ܐܬܡܝܒ ܐܬܢܝܦܣܒ ܗܠ ܒܬܝ ܬܚܢ ܘܗܘ ܐܐܝܓܣ ܐܫܢܟ ܗܬܘܠ ܐܘܗ ܫܢܟܬܐܘ ܐܬܡܝ ܠܥ ܦܠܡ ܐܘܗ ܝܪܫ ܒܘܬ 01
ܪܡܐ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܦܠܡ ܕܟܘ ܐܠܬܡܒ ܝܓܣ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܦܠܡܘ 02
ܥܪܙܡܠ ܐܥܘܪܙ ܩܦܢ ܐܗ ܘܥܡܫ 03
ܗܬܠܟܐܘ ܐܬܚܪܦ ܬܬܐܘ ܐܚܪܘܐ ܕܝ ܠܥ ܠܦܢܕ ܬܝܐ ܥܪܙ ܕܟܘ 04
ܗܪܩܥ ܬܝܚܬ ܐܥܪܐܕ ܐܩܡܘܥ ܐܘܗ ܬܝܠܕ ܠܛܡܘ ܐܥܝܘ ܐܥܘܫ ܠܥ ܠܦܢܕ ܬܝܐܘ 05
ܫܒܝܘ ܗܝܠܥ ܐܘܗܕ ܐܫܡܫܒ ܐܥܝܘ 06
ܒܗܝ ܐܠ ܐܪܐܦܘ ܝܗܘܩܢܚܘ ܐܒܘܟ ܗܡܥ ܘܩܠܣܘ ܐܒܘܟ ܬܝܒ ܠܦܢܕ ܬܝܐܘ 07
ܐܐܡܘ ܢܝܬܫܘ ܢܝܬܠܬܒ ܒܗܝܘ ܐܒܪܘ ܐܪܐܦ ܒܗܝܘ ܐܬܒܛ ܐܥܪܐ ܠܥ ܠܦܢܕ ܬܝܐܘ 08
ܥܡܫܢ ܥܡܫܢܕ ܐܢܕܐ ܗܠ ܬܝܐܕ ܢܡܕ ܐܘܗ ܪܡܐܘ 09
ܢܘܢܗ ܐܠܬܡ ܠܥ ܝܗܘܕܝܡܠܬ ܝܗܘܠܐܫ ܝܗܝܕܘܚܠܒ ܐܘܗ ܕܟܘ 10
ܐܘܗ ܐܠܬܵܡܒ ܡܕܡ ܠܘܟ ܐܝܵܪܒ ܢܝܕ ܢܘܢܗܠ ܐܗܠܐܕ ܗܬܘܟܠܡܕ ܐܙܪܐ ܒܗܝ ܘܗ ܢܘܟܠܕ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܪܡܐܘ 11
ܢܘܗܝܗܛܚ ܢܘܗܠ ܢܘܩܒܬܫܢܘ ܢܘܒܘܬܢ ܐܡܠܕ ܢܘܠܟܬܣܢ ܐܠ ܐܥܡܫܡ ܢܝܥܡܫ ܕܟܘ ܢܘܙܚܢ ܐܠ ܢܝܙܚ ܕܟܕ 12
ܢܘܥܕܬܕ ܐܠܬܡ ܢܘܗܠܟ ܐܢܟܝܐܘ ܐܢܗ ܐܠܬܡ ܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܝ ܐܠ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ 13
ܥܪܙ ܐܬܠܡ ܐܥܘܪܙ 14
ܢܘܗܒܠܒ ܐܥܝܪܙܕ ܐܬܠܡܠ ܗܠ ܠܩܫܘ ܐܢܛܣ ܐܬܐ ܘܥܡܫܕ ܐܡܘ ܐܬܠܡ ܢܝܥܡܫܕ ܢܘܢܐ ܢܘܢܗ ܐܚܪܘܐ ܕܝ ܠܥܕ ܢܝܕ ܢܘܢܗ 15
ܗܠ ܢܝܠܒܩܡ ܐܬܘܕܚܒ ܐܬܠܡ ܢܘܥܡܫܢܕ ܐܡܕ ܢܘܢܐ ܢܘܢܗ ܐܥܘܫ ܠܥܕ ܢܘܢܗܘ 16
ܐܬܠܡ ܠܥ ܐܝܦܘܕܪ ܘܐ ܐܢܨܠܘܐ ܐܘܗܕ ܐܡܘ ܢܘܢܐ ܢܒܙ ܠܥ ܐܠܐ ܐܪܩܥ ܗܒ ܢܘܗܠ ܬܝܠܘ 17
...

ܗܠ ܢܝܥܡܬܫܡ 41


Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.

Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)