Make your own free website on Tripod.com
The Gospel of Mark:
Sinaitic Palimpsest
Chapter 5
  Posted By: Steve Caruso updated Friday, June 14, 2002 5:35 PM
GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode

MATTHEW

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

MARK

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

LUKE

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

JOHN

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

REVELATION

-Evidences
-Crawford Manuscript
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

 

.ܐܝܣܓܪܓܕ ܐܥܪܐܠ ܐܡܝܕ ܐܪܒܥܠ ܐܬܐܘ 01
.ܐܬܦܢܛ ܐܚܘܪ ܗܒ ܬܘܗ ܬܝܐܕ ܕܚ ܐܪܒܓ ܗܒ ܥܓܦ ܐܬܢܝܦܣ ܢܡ ܩܠܣ ܕܟܘ 02
ܗܪܣܐܡܠ ܐܬܠܫܝܫܒ ܫܢܐ ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܐܠܘ ܐܵܪܘܒܩ ܬܝܒ ܬܘܗ ܐܪܡܥܕ 03
ܗܝܕܪܡܠ ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܫܢܐ ܐܠܘ ܩܦܢܘ ܐܘܗ ܪܒܬܡ ܐܬܠܫܝܫܘ ܐܡܛܘܣ ܝܓܣܕ ܠܛܡ 04
.ܐܦܐܟܒ ܗܫܦܢ ܐܘܗ ܦܠܨܡܘ ܐܘܗ ܐܥܩ ܐܵܪܘܛܒܘ ܐܵܪܘܒܩ ܬܝܒ ܐܡܡܝܘ ܐܝܠܠܒ ܢܒܙܠܟܒܘ 05
ܗܠ ܕܓܣ ܛܗܪ ܐܩܚܘܪ ܢܡ ܥܘܫܝܠ ܐܙܚ ܕܟܘ 06
.ܝܒ ܕܢܬܫܬ ܐܠܕ ܐܗܠܐܒ ܟܠ ܐܢܡܘܡ .ܐܡܪ ܐܗܠܐܕ ܗܪܒ ܥܘܫܝ ܟܠܘ ܝܠ ܐܡ ܪܡܐܘ ܐܒܪ ܐܠܩܒ ܐܥܩܘ 07
.ܐܪܒܓ ܢܡ ܐܬܦܢܛ ܐܚܘܪ ܩܘܦܕ ܪܝܓ ܗܠ ܐܘܗ ܪܡܐ 08
ܢܢܚܢܐ ܐܐܝܓܣ ܠܛܡ ܢܡܫ ܢܘܝܓܠ ܗܠ ܪܡܐܘ ܟܡܫ ܐܢܝܐܕ ܗܠ ܐܘܗ ܠܐܫܡܘ 09
ܐܪܬܐ ܢܡ ܪܒܠ ܢܘܢܐ ܩܦܢ ܐܠܕ ܐܕܵܐܫ ܢܘܢܗ ܗܢܡ ܘܘܗ ܢܝܥܒܘ 10
ܬܘܗ ܐܝܥܪܕ ܐܵܪܝܙܚܕ ܐܬܒܪ ܐܪܩܒ ܐܵܪܘܛ ܬܘܠ ܢܡܬ ܢܝܕ ܬܘܗ ܬܝܐܘ 11
.ܢܘܗܒ ܠܘܥܢܘ ܐܵܪܝܙܚ ܢܘܢܗܠ ܢܝܪܕܫܕ ܐܕܵܐܫ ܢܘܢܗ ܗܢܡ ܘܘܗ ܢܝܥܒܘ 12
ܐܡܝܒ ܘܩܢܚܬܐܘ ܢܝܦܠܐ ܢܝܵܪܬ ܟܝܐ ܐܡܝ ܘܓܒ ܬܠܦܢܘ ܐܪܩܒ ܝܗ ܬܛܗܪܘ ܐܵܪܝܙܚܒ ܠܥ ܐܬܦܢܛ ܢܝܢܵܗ ܐܚܘܵܪ ܩܦܢ ܕܟܘ ܢܘܗܠ ܤܦܐܘ 13
ܐܘܗܕ ܐܡ ܐܙܚܡܠ ܘܩܦܢܘ ܐܝܪܘܩܒ ܦܐܘ ܐܬܢܵܝܕܡܒ ܘܪܡܐܘ ܘܩܪܥ .ܢܘܗܠ ܘܘܗ ܢܝܥܪܕ ܢܘܢܗܘ 14
ܘܠܚܕܘ ܦܟܢܡܘ ܫܝܒܠܘ ܒܬܝ ܕܟ ܐܕܐܫ ܗܢܡ ܐܘܗ ܩܦܐܕ ܘܗܠ ܝܗܘܘܙܚܘ ܥܘܫܝ ܬܘܠ ܘܬܐܘ 15
ܐܪܝܙܚ ܠܥ ܦܐܘ ܐܕܐܫ ܗܒ ܐܘܗܕ ܘܗܠ ܐܘܗ ܐܢܟܝܐܕ ܘܙܚܕ ܢܘܢܗ ܢܘܗܠ ܘܝܥܬܫܐܘ 16
ܢܘܗܡܘܚܬ ܢܡ ܗܠ ܠܙܐܢܕ ܗܢܡ ܢܝܥܒ ܘܘܗ ܘܝܪܫܘ 17
ܐܘܗܢ ܗܬܘܠܕ ܐܕܐܫܕ ܘܗ ܗܢܡ ܐܘܗ ܐܥܒ ܐܬܢܝܦܣܒ ܒܬܝ ܩܠܣ ܕܟܘ 18
ܟܝܠܥ ܡܚܪܬܐܘ ܐܝܪܡ ܟܠ ܕܒܥܕ ܡܕܡ ܢܘܢܐ ܐܘܚܘ ܟܝܵܫܢܐ ܬܘܠ ܬܝܒܠ ܠܙ ܗܠ ܪܡܐ ܐܠܐ ܗܩܒܫ ܐܠܘ 19
ܘܘܗ ܢܝܗܝܡܬ ܢܘܗܠܟܘ ܥܘܫܝ ܗܠ ܕܒܥܕ ܡܕܡ ܐܬܢܵܝܕܡ ܬܪܣܥܒ ܘܙܪܟܡܠ ܝܪܫܘ ܠܙܐܘ 20
ܐܡܝ ܒܢܓ ܠܥ ܐܐܝܓܣ ܐܫܢܟ ܝܗܘܠܥ ܫܢܟ ܐܪܒܥ ܘܗܠ ܥܘܫܝ ܪܒܥ ܕܟܘ 21
ܝܗܘܠܓܪ ܠܥ ܠܦܢ ܝܗܝܙܚ ܕܟ ܫܪܐܘܝ ܐܘܗ ܗܡܫܕ ܐܬܫܘܢܟ ܝܒܵܪ ܢܡ ܕܚ ܐܬܐܘ 22
.ܐܚܬܘ .ܕܝܐ ܗܝܠܥ ܡܝܣ ܐܬ ܫܝܒ ܐܕܝܒܥ ܝܬܪܒ .ܗܠ ܪܡܐܘ .ܗܢܡ ܐܘܗ ܐܥܒܘ 23
ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܨܒܚܘ .ܐܐܝܓܣ ܐܫܢܟ ܗܪܬܒ ܐܘܗ ܐܬܐܘ .ܗܡܥ ܠܙܐܘ 24
ܐܪܣܥܬܪܬ ܢܝܵܢܫ ܗܡܕ ܐܘܗ ܐܕܪܕ ܬܘܗ ܬܝܐ ܐܕܚ ܐܬܬܢܐܘ 25
ܡܕܡܘ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܡܕܡ ܠܟ ܬܩܦܐܘ ܐܐܝܵܓܣ ܐܬܘܣܐ ܢܡ ܬܪܒܝܣ ܝܓܣܘ 26


Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.

Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)