Make your own free website on Tripod.com
The Gospel of Mark:
Sinaitic Palimpsest
Chapter 6
  Posted By: Steve Caruso updated Friday, June 14, 2002 5:36 PM
GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode

MATTHEW

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

MARK

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

LUKE

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

JOHN

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

REVELATION

-Evidences
-Crawford Manuscript
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

 

ܘܝܣܐܬܐܘ ܝܗܘܵܕܝܐ ܡܐܣ ܠܝܠܩ ܐܗܝܵܪܟ ܠܥ ܐܠܐ .ܐܠܵܝܚ ܢܡ ܕܚ ܢܡܬ 05
.ܦܠܡܘ ܐܝܪܘܩܒ ܐܘܗ ܪܟܬܡܘ ܢܘܗܬܘܢܡܝܗ ܬܘܪܝܣܚܒ ܐܘܗ ܪܡܕܬܡܘ 06
ܐܬܦܵܢܛ ܐܚܘܪ ܠܥ ܐܢܛܠܘܫ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܒܗܝܘ ܢܝܪܬ ܢܘܢܐ ܪܕܫܘ ܝܗܘܕܝܡܠܬ ܪܣܥܪܬܠ ܐܘܗ ܐܪܩܘ 07
ܢܘܟܝܵܣܝܟܒ ܐܫܚܢ ܐܠܘ ܐܡܚܠ ܐܠܘ ܐܠܡܪܬ ܐܠ ܕܘܚܠܒ ܐܛܒܫ ܢܐ ܐܠܐ ܐܚܪܘܐܠ ܡܕܡ ܢܘܠܩܫܢ ܐܠܕ ܢܘܢܐ ܐܘܗ ܕܩܦܘ 08
ܢܝܢܘܬܘܟ ܢܝܬܪܬ ܢܘܫܒܠܢ ܐܠܘ .ܢܝܢܐܣ ܘܘܗ ܐܠܕܣܘ 09
ܢܡܬ ܢܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܩܦܢܕ ܐܡܕܥ ܘܘܗ ܢܡܬ .ܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܥܕ ܐܬܝܒ ܐܢܝܐܠ 10
.ܢܘܗܬܘܕܗܣܠ ܢܘܟܝܠܓܪܕ ܐܠܚ ܘܨܦ ܢܡܬ ܢܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܩܦܢܕ ܐܡ ܢܘܟܥܡܫܢ ܐܠܘ ܢܘܟܠܒܩܢ ܐܠܕ ܠܘܟܘ 11
ܢܘܒܘܬܢܕ ܢܝܙܵܪܟܡ ܘܘܗ ܘܩܦܢܘ 12
ܐܗܝܵܪܟܠ ܘܘܗ ܢܝܣܐܡܘ ܐܐܝܓܵܣܠ ܐܚܫܡܒ ܘܘܗ ܢܝܚܫܡܘ ܘܘܗ ܢܝܩܦܡ ܐܐܝܓܵܣ ܐܕܵܐܫܘ 13
ܗܠܝܚ ܝܓܣ ܐܢܗ ܠܘܛܡ ܐܬܝܡ ܬܝܒ ܢܡ ܡܩ ܐܢܕܡܥܡ ܘܗ ܢܢܚܘܝ ܪܡܐܘ ܒܛ ܗܥܕܡ ܪܝܓ ܗܠ ܐܘܗ ܥܕܝܬܐ ܐܟܠܡ ܤܕܘܪܗ ܥܡܫܘ 14
ܐܝܒܢ ܢܡ ܕܚ ܟܝܐ ܘܗ ܐܝܒܢܕ ܢܝܪܡܐ ܢܝܕ ܐܢܪܚܐ ܘܗ ܐܝܠܐܕ ܘܪܡܐ ܢܝܕ ܐܢܪܚܐ 15
ܡܩ ܗܫܪ ܬܩܣܦܕ ܘܗ ܢܢܚܘܝ ܐܢܗ ܪܡܐ ܤܕܘܪܗ ܢܝܕ ܥܡܫ ܕܟ 16
.ܐܘܗ ܗܒܣܢܕ ܝܗܘܚܐ ܤܘܦܝܠܝܦ ܬܬܢܐ ܐܝܕܘܪܗ ܠܛܡ ܐܵܪܝܣܐ ܬܝܒ ܗܪܣܐܘ ܢܢܚܘܝܠ ܗܕܚܐ ܪܕܫ ܤܕܘܪܗ ܪܝܓ ܘܗ 17
.ܘܚܐ ܬܬܢܐ ܒܣܡܠ ܟܠ ܛܝܠܫ ܐܠܕ ܤܕܘܪܗܠ ܢܢܚܘܝ ܪܝܓ ܗܠ ܐܘܗ ܪܡܐ 18
ܬܘܗ ܐܚܟܫܡ ܐܠܘ ܗܠܛܩܡܠ ܬܘܗ ܐܝܒܨܘ ܗܠ ܬܘܗ ܐܡܝܚܠ ܐܝܕܘܪܗ ܢܝܕܝܗ 19
ܗܠ ܐܘܗ ܥܡܫ ܬܝܐܡܝܣܒܘ ܐܘܗ ܕܒܥ ܗܢܡ ܐܘܗ ܥܡܫܕ ܐܬܐܝܓܣܘ ܗܠ ܐܘܗ ܪܛܢܡܘ .ܐܫܝܕܩܘ ܐܩܝܕܙܕ ܐܘܗ ܥܕܝܕ .ܢܢܚܘܝ ܢܡ ܗܢܡ ܐܘܗ ܠܚܕ ܤܕܘܪܗ ܪܝܓ ܘܗ 20
.ܐܠܝܠܓܕ ܐܫܪܠ ܝܗܘܟܵܪܝܠܟܠܘ ܝܗܘܢܒܪܘܪܠ ܐܬܝܡܫܚܐ ܐܘܗ ܕܒܥ ܤܕܘܪܗܕ ܗܕܠܝ ܬܝܒܕ ܐܡܘܝܒ ܫܕܓܘ 21
ܝܟܠ ܠܬܐܘ ܝܢܡ ܝܠܐܫ ܐܬܝܠܛܠ ܐܟܠܡ ܗܠ ܪܡܐܘ ܗܡܥ ܢܝܟܝܡܣܕ ܢܝܠܝܐܠܘ ܤܕܘܪܗܠ ܗܠ ܬܪܦܫܘ ܬܕܩܪܘ ܐܝܕܘܪܗܕ ܗܬܪܒ ܬܠܥܘ 22
ܐܬܡܘܡܒ ܗܠ ܐܡܝܘ ܝܬܘܟܠܡܕ ܐܓܠܦܠ ܐܡܕܥ 23
.ܐܢܕܡܥܡ ܢܢܚܘܝܕ ܗܫܪ ܗܠ ܐܪܡܐ ܝܗܝܠܐܫܐ ܐܢܡ ܗܡܐܒ ܬܟܠܡܬܐ ܐܬܝܠܛ ܝܗ ܬܩܦܢܘ 24
.ܐܟܢܝܦܒ ܐܢܕܡܥܡ ܢܢܚܘܝܕ ܗܫܪ ܐܬܥܫ ܐܕܗܒ ܝܠ ܠܬܬܕ ܐܢܐ ܐܝܒܨ ܗܠ ܐܪܡܐܘ .ܐܟܠܡ ܬܘܠ ܐܕܚܒ ܬܠܥܘ 25
.ܟܦܗܢܕ ܚܟܫܐ ܐܠ ܐܟܝܡܣ ܠܘܛܡܘ ܐܬܡܘܡ ܠܛܡܘ .ܐܟܠܡܠ ܝܓܣ ܗܠ ܬܝܪܟܘ 26
ܐܵܪܝܣܐ ܬܝܒ ܗܫܪ ܩܣܦ ܠܙܐܘ ܗܫܪ ܐܬܝܢ ܩܘܣܦܢܕ ܐܪܛܠܩܘܦܣܐ ܪܕܫܘ 27
.ܗܡܐܠ ܗܬܠܒܘܐ ܐܬܝܠܛ ܝܗܘ ܐܬܝܠܛܠ ܗܠ ܗܒܗܝܘ ܐܟܢܝܦܒ ܝܗܘܝܬܝܐܘ 28
.ܐܪܘܒܩ ܬܝܒ ܗܘܡܣܘ ܗܕܠܫ ܘܠܩܫ ܘܬܐ ܝܗܘܕܝܡܠܬ ܘܥܡܫ ܕܟܘ 29
ܦܠܐܘ ܕܒܥܕ ܠܘܟ ܗܠ ܘܝܥܬܫܐܘ .ܥܘܫܝ ܬܘܠ ܐܵܚܝܠܫ ܘܬܐܘ 30
ܠܟܐܡܠ ܐܡܚܠ ܐܠܦܐ ܐܪܬܐ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܬܝܠܘ .ܗܬܘܠ ܢܝܬܐܘ ܘܘܗ ܢܝܠܙܐ ܐܐܝܓܵܣ ܠܝܠܩ ܘܚܝܢܬܐܘ ܢܝܕܘܚܠܒ ܐܪܒܕܡܠ ܠܙܐܢ ܘܬ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ 31
ܢܘܗܝܕܘܚܠܒ ܐܬܢܝܦܣܒ ܐܒܪܘܚ ܐܪܬܐܠ ܘܠܙܐܘ 32
ܘܬܐ ܕܟܘ ܐܬܵܢܝܕܡ ܢܝܗܠܟ ܢܡ .ܗܪܬܒ ܐܫܒܝܒ ܘܠܙܐܘ ܢܘܢܐ ܘܥܕܘܬܫܐܘ ܐܐܵܝܓܣ ܢܘܢܐ ܘܙܚܘ 33
.ܢܘܢܐ ܘܦܠܡܠ ܐܘܗ ܝܪܫܘ .ܐܝܥܪ ܢܘܗܠ ܬܝܠܕ ܐܒܵܪܥܠ ܘܘܗ ܢܝܡܕܕ ܢܘܗܝܠܥ ܡܚܪܬܐ ܐܐܝܓܣ ܐܫܢܟ ܐܙܚܘ 34
ܪܒܥ ܐܢܕܥܘ ܘܗ ܐܒܪܘܚ ܐܪܬܐ ܗܠ ܢܝܪܡܐܘ ܝܗܘܕܵܝܡܠܬ ܘܒܪܩ ܐܘܗܡܠ ܐܫܡܪ ܝܪܫ ܕܟܘ 35
.ܠܟܐܡܠܕ ܐܡ ܢܘܗܠ ܢܘܢܒܙܢܘ ܢܝܪܕܚܕ ܢܝܠܗ ܐܝܵܪܘܩܠ ܢܘܠܙܐܢ ܢܘܢܗ ܐܫܢܐ ܢܘܢܐ ܝܪܫ 36
ܢܝܵܣܥܠ ܢܘܗܠ ܐܬܝܢ ܐܡܚܠ ܢܝܵܪܢܝܕ ܐܵܐܡܒ ܢܒܙܢ ܠܙܐܢ ܗܠ ܢܝܪܡܐ .ܠܟܐܡܠ ܢܘܬܢܐ ܢܘܗܠ ܘܒܗ ܢܘܗܠ ܪܡܐ 37
ܢܝܵܢܘܢ ܢܝܵܪܬܘ ܢܝܵܡܚܠ ܫܡܚ ܗܠ ܢܝܪܡܐ ܢܘܟܝܠܥ ܬܝܐ ܢܝܵܡܚܠ ܐܡܟ ܘܙܚ ܘܠܙ ܢܘܗܠ ܪܡܐ 38
.ܐܒܣܥ ܠܥ ܢܘܗܠܘܟ ܢܘܟܡܬܣܢܕ ܢܘܗܠ ܕܩܦܘ 39
.ܢܝܫܡܚܘ ܐܵܐܡ ܐܐܡܕ .ܢܝܟܡܣ ܢܝܟܵܡܣ ܘܟܡܬܣܐܘ 40
ܢܘܗܠܘܟܠ ܢܘܢܐ ܘܓܠܦ ܢܝܢܘܢ ܢܝܪܬ ܢܘܢܗܘ ܢܘܗܠ ܢܘܡܝܣܢܕ ܝܗܘܕܝܵܡܠܬܠ ܒܗܝܘ ܐܡܚܠ ܐܨܩܘ ܪܒܘ ܐܝܡܫܒ ܪܚܘ ܢܝܵܢܘܢ ܢܝܪܬܘ ܢܝܵܡܚܠ ܐܵܫܡܚ ܢܘܢܗܠ ܘܗ ܒܣܢܘ 41
ܘܥܒܣܘ ܢܘܗܠܟ ܘܠܟܐܘ 42
ܢܝܢܘܢ ܢܝܪܬ ܢܘܢܗܕܘ ܢܨܝܪܓ ܫܵܡܚ ܢܝܠܗܕ ܐܢܪܬܘܝ ܢܝܠܡ ܕܟ ܢܝܢܦܘܩ ܵܪܣܥܪܬ ܐܝܨܩ ܢܘܗܝܡܕܩ ܢܡ ܘܠܩܫܘ 43
ܢܝܪܒܓ ܢܝܦܠܐ ܐܫܡܚ ܢܘܗܢܡ ܘܠܟܐܕ ܢܘܢܗ ܢܝܕ ܘܘܗ ܢܝܘܗ 44
ܐܫܢܟ ܘܗܠ ܐܘܗ ܐܪܫ ܕܥ ܐܕܝܨ ܬܝܒܠ ܝܗܘܡܕܩ ܢܘܠܙܐܢܕ ܐܬܢܝܦܣܠ ܢܘܩܣܢܕ ܝܗܘܕܝܵܡܠܬܠ ܕܩܦ ܐܕܚ ܢܡܘ 45
.ܘܝܠܨܡܠ ܐܪܘܛܠ ܐܘܗ ܠܙܐ ܢܘܢܐ ܐܪܫ ܕܟܘ 46
ܐܥܪܐ ܠܥ ܐܘܗ ܝܗܘܕܘܚܠܒ ܘܗܘ ܐܬܡܝܕ ܬܘܗ ܗܘܓܒ ܐܬܢܝܦܣܘ ܐܫܡܪ ܢܝܕ ܐܘܗ ܕܟ 47
ܢܘܢܐ ܪܒܥܢܕ ܐܘܗ ܐܒܨܘ .ܐܝܵܡ ܠܥ ܟܠܗܡ ܕܟ ܢܘܗܬܘܠ ܐܬܐ .ܬܘܗ ܢܘܗܠܒܩܠ ܐܚܘܪܕ ܠܘܛܡ ܐܠܠܵܓܕ ܐܬܠܚܕ ܢܡ .ܢܝܩܢܬܫܡܕ ܢܘܢܐ ܐܙܚ ܕܟܘ 48
.ܘܗ ܐܕܐܫܕ ܘܪܒܣ ܟܠܗܡܕ ܐܝܵܡ ܠܥ ܝܗܘܘܙܚ ܕܟ 49
.ܢܘܠܚܕܬ ܐܠ .ܐܢܐ ܐܢܐ ܘܣܪܬ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܢܘܗܡܥ ܠܠܡ ܐܬܥܫܒ ܗܒܘ .ܐܠܩ ܘܒܗܝ ܢܘܗܠܘܟ ܝܗܘܘܙܚ ܕܟܘ 50
ܢܘܗܬܢܝܒ ܘܘܗ ܢܝܵܪܡܕܬܡܘ ܐܚܘܪ ܬܝܠܫܘ ܐܬܢܝܦܣܠ ܢܘܗܬܘܠ ܩܠܣܘ 51
.ܐܘܗ ܪܝܘܥ ܢܘܗܒܠܕ ܠܛܡ .ܐܡܚܠ ܢܡ ܘܘܗ ܘܠܟܬܣܐ ܪܝܓ ܐܠ 52
ܪܣܢܓܕ ܐܥܪܐܠ ܘܩܠܣ ܘܪܒܥ ܕܟܘ 53
.ܝܗܘܠܟܬܣܐܕ ܝܗ ܐܬܥܫܒ ܗܒ ܐܬܢܝܦܣ ܢܡ ܩܠܣ ܕܟܘ 54
.ܐܬܣܵܪܥܒ ܢܘܗܠ ܢܝܠܩܫ ܕܟ ܢܝܕܝܒܥ ܫܝܒ ܫܝܒܕ ܢܝܠܝܐܠ ܘܝܬܝܐܘ .ܪܘܟ ܗܠܘܟܠ ܘܩܪܥ 55
ܘܘܗ ܢܝܵܝܚ ܘܘܗ ܢܝܒܪܩܕ ܠܟܘ .ܢܘܒܪܩܬܢ ܗܘܛܘܛܪܡܕ ܐܦܢܟܠ ܢܦܐܕ .ܗܢܡ ܘܘܗ ܢܝܥܒܘ ܐܗܝܵܪܟܕ ܐܬܣܵܪܥ ܘܘܗ ܢܝܡܝܣ ܐܵܩܘܫܒ ܐܣܵܪܘܓܐܠ ܘܐ ܐܝܪܘܩܠ ܘܐ ܐܬܢܝܕܡܠ ܥܘܫܝ ܐܘܗ ܠܐܥܕ ܪܬܐܘ 56


Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.

Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)