Make your own free website on Tripod.com
The Gospel of Mark:
Sinaitic Palimpsest
Chapter 8
  Posted By: Steve Caruso updated Friday, June 14, 2002 5:38 PM
GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode

MATTHEW

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

MARK

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

LUKE

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

JOHN

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

REVELATION

-Evidences
-Crawford Manuscript
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

 

ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܝܗܘܕܝܡܠܬܠ ܐܪܩ ܢܘܠܟܐܢܕ ܐܡ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܠܘ ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܐܝܓܣ ܐܫܢܟ ܕܟ ܒܘܬ ܢܘܢܗ ܐܬܡܘܝܒ ܢܝܕ ܢܘܗܒܘ 01
ܢܘܠܟܐܢ ܐܡ ܬܝܠܘ ܝܬܘܠ ܝܘܩ ܢܝܡܘܝ ܐܬܠܬ ܐܗܕ ܐܢܗ ܐܫܢܟ ܠܥ ܐܢܐ ܡܚܪܬܡ 02
ܘܬܐ ܩܚܘܪ ܢܡ ܢܘܗܢܡ ܐܫܢܐܘ ܐܚܪܘܐܒ ܢܘܘܗܢ ܢܝܦܝܥ ܢܘܗܝܬܒܠ ܢܝܡܝܨ ܕܟ ܢܘܗܠ ܐܢܪܫܕ ܘܗ ܢܐܘ 03
ܐܒܪܘܚܒ ܐܡܚܠ ܢܘܢܐ ܥܒܣܬܕ ܐܟܪܗ ܬܢܐ ܚܟܫܡ ܐܟܡܝܐ ܝܗܘܕܝܡܠܬ ܗܠ ܢܝܪܡܐ 04
ܐܥܒܘܫ ܗܠ ܢܝܵܪܡܐ ܢܘܟܠ ܬܝܐ ܢܝܵܡܚܠ ܐܡܟ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܢܘܢܐ ܠܐܫܘ 05
ܐܫܢܟ ܡܕܩ ܘܡܣܘ ܢܘܗܝܡܕܩ ܢܘܡܝܣܢܕ ܝܗܘܕܝܵܡܠܬܠ ܒܗܝܘ ܐܨܩܘ ܪܒܘ ܢܝܵܡܚܠ ܐܥܒܘܫ ܢܘܢܗ ܒܣܢܘ ܐܥܪܐ ܠܥ ܢܘܟܡܬܣܢܕ ܐܫܢܟܠ ܕܩܦܘ 06
ܢܘܗܝܡܕܩ ܢܘܡܝܣܢܕ ܪܡܐ ܪܒ ܕܟ ܢܘܗܝܠܥ ܦܐܘ ܠܝܠܩ ܐܢܘܢ ܘܘܗ ܬܝܐܘ 07
ܢܝܕܝܪܦܣ ܐܥܒܫ ܐܝܨܩܕ ܐܢܪܬܘܝ ܘܠܩܫܘ ܘܥܒܣܘ ܘܠܟܐܘ 08
.ܢܝܦܠܐ ܐܥܒܪܐ ܟܝܐ ܘܠܟܐܕ ܐܫܢܐ ܘܘܗ ܢܝܘܗ 09
.ܢܕܓܡܕ ܐܪܘܛܠ ܢܘܗܠ ܘܬܐܘ ܝܗܘܕܵܝܡܠܬ ܡܥ ܐܬܢܝܦܣܒ ܗܠ ܒܬܝ ܩܠܣܘ .ܢܘܢܐ ܐܪܫܘ 10
ܗܠ ܢܝܣܢܡ ܕܟ ܐܝܡܫ ܢܡ ܐܬܐ ܗܠ ܢܝܠܐܫܘ ܗܢܡ ܢܝܥܒ ܘܝܵܪܫܘ ܐܫܝܵܪܦ ܘܩܦܢܘ 11
.ܐܕܗ ܐܬܒܪܫܠ ܐܬܐ ܗܠ ܒܗܝܬܬ ܐܠܕ ܢܘܟܠ ܐܢܪܡܐ ܢܝܡܐ .ܐܕܗ ܐܬܒܪܫ ܐܬܐ ܐܝܥܒ ܐܢܡ ܪܡܐܘ ܗܚܘܪܒ ܙܙܥܬܐ 12
.ܐܬܡܝܕ ܐܪܒܥ ܘܗܠ ܠܙܐܘ .ܐܬܢܝܦܣܒ ܒܬܝܘ ܒܘܬ ܢܘܢܐ ܩܒܫܘ 13
ܐܬܢܝܦܣܒ ܢܘܗܡܥ ܬܘܗ ܬܝܠ ܐܬܨܝܪܓ ܪܝܓ ܐܕܚ ܐܡܚܠ ܢܘܗܡܥ ܢܘܒܣܢܕ ܘܥܛܘ 14
ܤܕܘܪܗܕ ܗܪܝܡܚ ܢܡܘ ܐܫܝܪܦܕ ܐܪܝܡܚ ܢܡ ܘܪܗܕܙܐ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܢܘܢܐ ܕܩܦܘ 15
ܐܡܚܠ ܬܝܠܕ ܢܝܪܡܐܘ ܕܚ ܡܥ ܕܚ ܘܘܗ ܢܝܒܫܚܬܡܘ 16
ܢܘܟܒܠ ܪܘܥܡ ܐܫܗܠ ܐܡܕܥ ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܟܬܣܡ ܐܠܘ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܝ ܐܫܗܠ ܐܡܕܥ ܐܠ ܢܘܟܠ ܬܝܠ ܐܡܚܠܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܫܚܬܡ ܐܢܡ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܥܕܝ ܢܝܕ ܥܘܫܝ 17
ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܗܥ ܐܠܘ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܡܫ ܐܠܘ ܢܘܟܠ ܬܝܐ ܐܢܕܐܘ ܢܘܬܢܐ ܢܝܙܚ ܐܠܘ ܢܘܟܠ ܬܝܐ ܐܢܝܥܘ 18
ܪܣܥܪܬ ܗܠ ܢܝܪܡܐ ܢܘܬܠܩܫ ܢܝܠܡ ܕܟ ܐܝܨܩܕ ܢܝܢܝܦܘܩ ܐܡܟܘ ܢܘܗܢܡ ܘܠܟܐ ܢܝܦܠܐ ܐܫܡܚܕ ܢܝܡܚܠ ܐܫܡܚ ܢܘܢܗ 19
ܐܥܒܫ ܗܠ ܢܝܪܡܐ ܢܘܬܠܩܫ ܐܝܨܩܕ ܢܝܕܝܪܦܣܐ ܐܡܟ ܢܝܦܠܐ ܐܥܒܪܐܠ ܐܥܒܫ ܕܟܘ ܢܘܗܠ ܪܡܐ 20
ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܟܬܣܡ ܐܫܗܠ ܐܡܕܥ ܐܠ ܢܘܗܠ ܪܡܐ 21
ܗܠ ܒܘܪܩܢܕ ܗܢܡ ܘܘܗ ܢܝܥܒܘ ܐܝܡܣ ܗܠ ܘܝܬܝܐܘ ܐܕܝܨ ܬܝܒܠ ܐܬܐܘ 22
ܐܙܚܬ ܬܢܐ ܐܢܡ ܗܠ ܪܡܐܘ ܗܠܐܫܘ ܗܕܝܐ ܡܣܘ ܝܗܘܢܝܥܒ ܩܪܘ ܐܬܝܪܩ ܢܡ ܪܒܠ ܗܩܦܐܘ ܐܝܡܣܕ ܗܕܝܐܒ ܗܕܚܐܘ 23
ܢܝܟܠܗܡܕ ܐܢܠܝܐ ܟܝܐ ܐܫܢܐ ܝܢܒܠ ܬܝܙܚ ܪܡܐܘ 24
ܬܝܐܪܝܗܢ ܡܕܡ ܠܟ ܐܘܗ ܐܙܚܘ ܢܩܬܘ ܐܝܡܣܕ ܝܗܘܢܝܥ ܠܥ ܗܕܝܐ ܡܣ ܒܘܬܘ 25
ܠܘܥܬ ܐܬܝܪܩܠ ܐܠܦܐܕ ܗܠ ܪܡܐܘ ܗܬܝܒܠ ܗܪܕܫܘ 26
.ܝܬܝܐܕ ܝܠܥ ܐܫܢܐ ܢܝܵܪܡܐ ܐܢܡܕ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܐܚܪܘܐܒ ܝܗܘܕܝܡܠܬܠ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܠܐܫܡܘ ܤܘܦܝܠܝܦܕ ܐܝܪܣܩܕ ܐܝܵܪܘܩܠ ܝܗܘܕܝܵܡܠܬܘ ܥܘܫܝ ܩܦܢܘ 27
.ܐܝܵܒܢ ܢܡ ܕܚܕ ܐܢܵܪܚܐܘ .ܐܝܠܐܕ ܢܝܵܪܡܐ ܐܢܵܪܚܐܘ .ܐܢܕܡܥܡ ܘܗ ܢܢܚܘܝܕ ܢܝܵܪܡܐܕ ܬܝܐ ܗܠ ܢܝܵܪܡܐ 28
ܐܚܝܫܡ ܘܗ ܬܢܐ ܐܦܐܟ ܗܠ ܪܡܐ .ܝܬܝܐܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܡܐ ܐܢܡ ܢܘܬܢܐܘ ܢܘܗܠ ܪܡܐ 29
.ܝܗܘܠܥ ܢܘܪܡܐܢ ܐܠ ܫܢܐܠܕ ܢܘܗܒ ܐܐܟܘ 30
ܡܘܩܢ ܐܬܠܬܵܕ ܐܡܘܝܠܘ ܗܢܘܠܛܩܢܘ ܐܵܪܦܣ ܢܡܘ ܐܢܗܟ ܝܒܵܪ ܢܡܘ ܐܫܝܵܫܩ ܢܡ ܐܠܬܣܢܕܘ .ܝܓܣ ܫܚܢܕ ܐܫܢܐܕ ܗܪܒ ܘܗ ܕܝܬܥܕ ܢܘܢܐ ܘܦܠܡܠ ܐܘܗ ܝܪܫܘ 31
.ܟܠ ܤܚܕ ܗܠ ܪܡܐ ܝܗܘܠܥ ܤܐܚܕ ܟܝܐ ܐܦܐܟ ܢܝܕ ܢܘܥܡܫ ܠܠܡܢ ܐܬܠܡ ܐܠܓܒܢܝܥܘ 32
ܐܫܢܐ ܝܢܵܒܕ ܐܠܐ .ܐܗܠܐܕ ܬܢܐ ܐܢܪ ܐܠܕ ܐܢܛܣ ܝܪܬܣܒܠ ܠܙ ܪܡܐܘ ܐܦܐܟܒ ܐܐܟܘ .ܝܗܘܕܝܵܡܠܬܒ ܪܚ ܟܦܗܬܐ ܕܟܘ 33
.ܐܬܐܢܘ ܗܦܝܩܙ ܠܘܩܫܢܘ ܗܫܦܢܒ ܪܘܦܟܢ ܝܪܬܒ ܐܬܐܢܕ ܐܒܨܕ ܢܡ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܝܗܘܕܝܵܡܠܬ ܡܥ ܐܫܢܟܠ ܐܪܩܘ 34
ܗܝܚܢ ܝܬܪܒܣ ܠܛܡ ܗܫܦܢ ܕܒܘܢܕ ܠܟܘ .ܗܝܕܒܘܢ ܗܫܦܢ ܐܚܢܕ ܐܒܨܕ ܪܝܓ ܠܘܟ 35
.ܪܣܚܢ ܗܫܦܢܘ ܬܪܐܢ ܗܠܘܟ ܐܡܠܥܕ ܘܗ ܢܐ ܐܫܢܐ ܪܒ ܐܢܗܬܢ ܪܝܓ ܐܢܡ 36
ܗܫܦܢܕ ܐܦܘܠܚܘܬ ܐܫܢܐ ܪܒ ܠܬܢ ܐܢܡܘ 37
ܐܫܵܝܕܩ ܐܟܐܠܡܘ ܝܗܘܒܐܕ ܗܚܒܘܫܒ ܐܬܐܕ ܐܡ ܗܒ ܬܗܒܢ ܐܪܒܓܕ ܗܪܒ ܦܐ .ܐܬܝܛܚܘ ܐܬܪܝܓ ܐܕܗ ܐܬܒܪܫ ܝܢܵܒܒ ܝܠܵܡܒܘ ܪܝܓ ܝܒ ܬܗܒܢܕ ܠܟ 38


Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.

Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)