Make your own free website on Tripod.com
The Beatitudes
Matthew 5:3-12

GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode
-Bibliography
-Messageboard

RESEARCH

-The Aramaic Site List
-Submit A Site For Review
-Research Article List (NEW!)

LEARN ARAMAIC

-Introduction
-1) The Alapbet
-
2) Vowels & Dialect Marks
-
3) Your First Nouns

MATTHEW

-Evidences
-Manuscripts (NEW!)
-Translations

MARK

-Evidences
-Manuscripts
-Translations

LUKE

-Evidences
-Manuscripts
-Translations

JOHN

-Evidences
-Manuscripts
-Translations

REVELATION

-Evidences
-Manuscripts
-Translations

 

Posted by Steve Caruso , updated Tuesday, August 20, 2002 8:29 AM

 

" Blessed are the poor in spirit: for the kingdom of heaven is theirs!
Blessed are the mourners: for they shall be comforted!
Blessed are the meek: for they shall inherit the earth!
Blessed are they that hunger and thirst for righteousness: for they shall be satiated!
Blessed are the merciful: for on them shall be mercies!
Blessed are the clean in heart: for they shall behold God!
Blessed are the cultivators of peace: for they shall be called sons of God!
Blessed are they that are persecuted on account of righteousness:
for the kingdom of heaven is theirs!
Blessed are ye, when they revile you and persecute you,
and speak every evil thing against you, falsely, on my account.
At that time, rejoice and be glad: for your reward in heaven is great.
For so they persecuted the prophets that were before you."

-Matthew 5:3-12

 

One little-known fact about the Beatitudes, is that they rhyme in Aramaic, and no other language!

ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ ܝܗ ܢܘܗܠܝܕܕ ܢܘܗܚܘܪܒ ܐܢܟܵܣܡܠ ܢܘܗܝܒܘܛ 10503
ܐܥܪܐܠ ܗܢܘܬܪܐܢ ܢܘܢܗܕ ܐܟܝܟܵܡܠ ܢܘܗܝܒܘܛ 10505
ܢܘܐܝܒܬܢ ܢܘܢܗܕ ܐܠܝܵܒܐܠ ܢܘܗܝܒܘܛ 10504
ܢܘܥܒܣܢ ܢܘܢܗܕ ܐܬܘܩܝܕܙܠ ܢܝܗܨܘ ܢܝܢܦܟܕ ܢܝܠܝܐܠ ܢܘܗܝܒܘܛ 10506
ܐܡܚܵܪ ܢܘܘܗܢ ܢܘܗܝܠܥܕ ܐܢܡܚܵܪܡܠ ܢܘܗܝܒܘܛ 10507
ܐܗܠܐܠ ܝܗܝܢܘܙܚܢ ܢܘܢܗܕ ܢܘܗܒܠܒ ܢܝܟܕܕ ܢܝܠܝܐܠ ܢܘܗܝܒܘܛ 10508
ܢܘܪܩܬܢ ܐܗܠܐܕ ܝܗܘܢܵܒ ܢܘܢܗܕ ܐܡܠܫ ܝܕܵܒܥܠ ܢܘܗܝܒܘܛ 10509
ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ ܝܗ ܢܘܗܠܝܕܕ ܐܬܘܩܝܕܙ ܠܛܡ ܢܝܦܝܕܪܕ ܢܝܠܝܐܠ ܢܘܗܝܒܘܛ 10510
ܡܕܡ ܠܘܟ ܢܘܟܝܠܥ ܢܝܪܡܐܘ .ܢܘܟܠ ܢܝܕܣܚܡܘ ܐܫܢܐ ܝܢܵܒ ܢܘܟܠ ܢܝܦܕܪܕ ܐܡ ܢܘܟܝܒܘܛ 10511
.ܝܡܫ ܠܛܡ ܐܬܘܠܓܕܒ ܫܝܒܕ
ܘܘܗ ܢܝܦܕܪ ܪܝܓ ܐܢܟܗ .ܐܝܡܫܒ ܝܓܣ ܢܘܟܪܓܐܕ .ܐܡܘܝ ܘܗܒ ܘܙܘܪܘ ܘܕܚ ܢܝܕ ܢܘܬܢܐ 10512
ܘܘܗ ܢܘܟܝܡܕܩܕ ܢܝܠܝܐ .ܐܝܵܒܢܠ ܢܘܟܝܗܒܵܐ

03: Tubyahun l-meskeyna b-rukhhun d-dhilhun hi melkutha shméya
04: Tubyahun l-mékhik d-henun nart,huneh l-ér'a
05: Tubyahun évila d-henun ntebyaun
06: Tubyahun lilin di-kpnin u-tshˇéyn l-zˇédhiqutha d-henun nsbˇé'un
07: Tubyahun l-mrékhmna d-'ˇélhun nhuun rekhmin

 

Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.
Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)


 


Cybergrace Banner Exchange

Join Christian Banner Exchange Network Today!

MessiahNet Banner ExchangeMessiahNet Banner Exchange
MessiahNet Banner ExchangePraize.com Christian Banner Exchange


Exchange of Light

Elijah Banner Exchange
Elijah Banner Exchange