Make your own free website on Tripod.com
The Gospel of Mark:
Sinaitic Palimpsest
Chapter 1
  Posted By: Steve Caruso updated Friday, June 14, 2002 5:36 PM
GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode

MATTHEW

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

MARK

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

LUKE

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

JOHN

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

REVELATION

-Evidences
-Crawford Manuscript
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

 

...
.ܐܪܒܕܡܠ ܐܚܘܪ ܗܬܩܦܐ 12
ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܫܡܫܡ ܐܟܵܐܠܡܘ ܐܬܘܵܝܚ ܡܥ ܐܘܗܘ ܐܢܛܣ ܢܡ ܐܣܢܬܡ ܕܟ ܢܝܥܒܵܪܐ ܐܬܵܡܘܝ ܢܡܬ ܐܘܗܘ 13
ܐܗܠܐܕ ܐܬܪܒܣ ܐܘܗ ܙܪܟܡܘ .ܐܠܝܠܓܠ ܥܘܫܝ ܐܬܐ ܢܢܚܘܝ ܡܠܬܫܐܕ ܪܬܒܘ 14
.ܗܬܪܒܣܒ ܘܢܡܝܗܘ ܘܒܘܬ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܟܠܡ ܬܝܛܡܘ ܐܢܒܙ ܡܠܫܕ 15
.ܘܘܗ ܐܕܵܝܨܕ ܠܛܡ .ܐܡܝܒ ܢܘܗܬܕܝܨܡ ܢܝܡܵܪ ܕܟ ܝܗܘܚܐ ܤܪܕܢܐܠܘ ܢܘܥܡܫܠ ܐܙܚ .ܐܠܝܠܓܕ ܐܬܡܝ ܒܢܓ ܠܥ ܐܘܗ ܟܠܗܡ ܕܟܘ 16
.ܐܫܢܐ ܝܵܢܒܕ ܐܕܵܝܨ ܢܘܟܕܒܥܐܘ .ܝܪܬܒ ܘܬ ܥܘܫܝ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ 17
.ܗܪܬܒ ܘܠܙܐܘ ܢܘܗܬܕܝܨܡ ܘܩܒܫ ܐܬܥܫܒ ܗܒܘ 18
.ܢܘܗܬܕܝܨܡ ܢܝܢܩܬܡܘ ܐܬܢܝܦܣܒ ܢܝܒܬܝ ܕܟ ܢܘܗܠ ܦܐ .ܝܗܘܚܐ ܢܢܚܘܝܠܘ ܝܕܒܙ ܪܒ ܒܘܩܥܝܠ ܐܙܚ ܠܝܠܩ ܒܘܬ ܟܠܗ ܕܟܘ 19
ܗܪܬܒ ܘܠܙܐܘ ܐܬܢܝܦܣܒ ܐܵܪܝܓܐ ܡܥ ܢܘܗܘܒܐ ܝܕܒܙܠ ܘܩܒܫܘ ܢܘܢܐ ܐܪܩ .ܐܬܥܫܒ ܗܒܘ 20
ܐܬܫܘܢܟܒ ܐܬܒܫܒ ܐܘܗ ܦܠܡܘ 21
ܢܘܗܝܵܪܦܣ ܟܝܐ ܐܠܘ ܐܘܗ ܦܠܡ ܪܝܓ ܐܛܠܫܡ ܟܝܐ ܗܢܦܠܘܝܒ ܘܘܗ ܢܝܗܝܡܬܘ 22
ܐܘܗ ܐܥܩܘ ܐܬܦܢܛ ܐܚܘܪ ܗܒ ܬܘܗ ܬܝܐܕ ܐܪܒܓ ܢܘܗܬܫܘܢܟܒ ܗܒ ܐܘܗ ܬܝܐܘ 23
ܐܗܠܐܕ ܬܢܐ ܗܫܝܕܩܕ ܬܢܐ ܢܡ ܟܠ ܐܢܥܕܝ ܢܬܘܕܒܘܡܠ ܬܝܬܐ ܐܝܪܨܢ ܥܘܫܝ ܟܠܘ ܢܠ ܐܡ ܪܡܐܘ 24
ܗܢܡ ܩܘܦܘ ܟܡܘܦ ܪܘܟܣ ܗܠ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܗܒ ܐܐܟܘ 25
ܗܢܡ ܬܩܦܢ ܐܒܪ ܐܠܩܒ ܬܥܩ ܕܟܘ ܐܬܦܢܛ ܝܗ ܐܚܘܪ ܗܬܕܫܘ 26
.ܗܠ ܢܥܡܬܫܡܘ ܐܬܦܢܛ ܐܚܘܵܪܠ ܕܩܦܘ ܐܢܛܠܘܫ ܗܠ ܬܝܐܕ ܐܬܕܚ ܐܢܦܠܘܝ ܐܢܗ ܘܗ ܐܢܡ ܕܚܠ ܕܚ ܘܘܗ ܢܝܵܪܡܐܘ ܢܘܗܠܟܠ ܐܘܗ ܕܝܚܐ ܐܗܡܬܘ 27
.ܗܪܬܒ ܘܘܗ ܢܝܠܙܐ ܐܐܝܓܣܘ .ܐܠܝܠܓܕ ܪܘܟ ܗܠܘܟܒ ܗܒܛ ܐܘܗ ܩܦܢܘ 28
ܘܘܗ ܗܡܥ ܢܢܚܘܝܘ ܒܘܩܥܝܘ ܤܘܝܪܕܐܕܘ ܐܦܐܟ ܢܘܥܡܫܕ ܗܬܝܒܠ ܘܬܐܘ ܐܬܫܘܢܟ ܢܡ ܩܦܢܘ 29
.ܗܝܠܥ ܗܠ ܘܪܡܐܘ .ܐܬܫܐܒ ܬܘܗ ܐܗܝܪܟ ܢܘܥܡܫܕ ܗܬܡܚܘ 30
ܢܘܗܠ ܬܘܗ ܐܫܡܫܡܘ ܬܡܩܘ ܐܬܫܐ ܗܬܩܒܫ ܐܬܥܫܒ ܗܒܘ .ܗܡܝܩܐܘ ܗܕܚܐܘ ܒܪܩܘ 31
.ܐܝܵܫܩ ܐܢܗܵܪܘܟܒ ܘܘܗ ܢܝܕܝܒܥ ܫܝܒ ܫܝܒܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܗܠܟܠ ܘܘܗ ܢܝܬܝܡ ܢܝܕ ܐܫܡܫ ܝܒܵܪܥܡ 32
ܗܥܪܬ ܠܥ ܬܘܗ ܐܫܝܢܟ ܗܠܟ ܐܬܢܝܕܡܘ 33
ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܥܕܝܕ ܠܛܡ ܘܠܠܡܡܠ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܩܒܫܡ ܐܠܘ ܐܵܐܝܓܣ ܐܕܵܐܫ ܐܘܗ ܩܦܡܘ ܐܐܵܝܓܣܠ ܐܘܗ ܝܣܐܘ 34
.ܐܘܗ ܐܠܨܡ ܢܡܬܘ ܐܒܪܘܚ ܐܪܬܐܠ ܠܙܐ ܩܦܢ ܐܒܪ ܐܪܦܫܒܘ 35
.ܗܡܥܕ ܢܘܢܗܘ ܢܘܥܡܫ ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܥܒܘ 36
.ܟܠ ܘܘܗ ܢܝܥܒ ܐܐܵܝܓܣ ܐܫܢܐ ܗܠ ܢܝܪܡܐ ܝܗܘܚܟܫܐ ܕܟܘ 37
.ܬܝܬܐ ܪܝܓ ܘܗ ܐܕܗܠ .ܙܪܟܐ ܢܡܬ ܦܐܘ .ܢܒܝܪܩܕ ܐܬܢܝܕܡܠܘ ܐܝܵܪܘܩܠ ܠܙܐܢ ܘܟܠܗ ܢܘܗܠ ܪܡܐ 38
ܐܕܵܐܫ ܐܘܗ ܩܦܡܘ ܐܠܝܠܓܕ ܐܬܫܘܢܟ ܢܝܗܠܘܟܒ ܐܘܗ ܙܪܟܡܘ 39
ܝܢܬܘܝܟܕܡܠ ܬܢܐ ܚܟܫܡ ܬܢܐ ܐܒܨ ܢܐܕ ܗܠ ܪܡܐܘ ܝܗܘܠܓܵܪ ܠܥ ܠܦܢܘ ܗܢܡ ܐܘܗ ܐܥܒܘ ܕܚ ܐܒܪܓ .ܗܬܘܠ ܐܬܐܘ 40
.ܐܟܕܬܐ ܐܢܒܨ ܗܠ ܪܡܐܘ .ܗܠ ܒܪܩܘ ܗܕܝܐ ܛܫܦܘ .ܝܗܘܠܥ ܡܚܪܬܐ ܥܘܫܝ ܢܝܕ ܘܗ 41
.ܝܟܕܬܐ ܐܬܥܫܒ ܗܒܘ 42
ܗܒ ܐܐܟܘ 43
ܐܡܠܕ ܝܙܚ ܪܡܐܘ 44


Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.

Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)