Make your own free website on Tripod.com
The Lord's Prayer
In it's original language.

GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode
-Bibliography
-Messageboard

RESEARCH

-The Aramaic Site List
-Submit A Site For Review
-Research Article List (NEW!)

LEARN ARAMAIC

-Introduction
-1) The Alapbet
-
2) Vowels & Dialect Marks
-
3) Your First Nouns

MATTHEW

-Evidences
-Manuscripts (NEW!)
-Translations

MARK

-Evidences
-Manuscripts
-Translations

LUKE

-Evidences
-Manuscripts
-Translations

JOHN

-Evidences
-Manuscripts
-Translations

REVELATION

-Evidences
-Manuscripts
-Translations

 

Posted by Steve Caruso , updated Tuesday, August 20, 2002 8:29 AM

Reconstructed from the Sinaitic Palimpsest, Curetonian, and Peshitta/o:
Matthew 6:9-13:

 

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
Évun d-véshméya

Our father of heaven,

ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ.
Nethqédésh shmakh

Holy is your name.

ܘܽܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ.
u-Tithe mélkuthakh,

And let your kingdom come,

ܘܢܗܘܘܢ ܨܒܝܢܟ
u-Nehwun tsevyanakh

And let your will be done,

ܒܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܒܫܡܝܐ.
b-Ér’a éykh d-véshméya

On earth, likewise of heaven

ܽܠܚܡܢ ܐܡܝܢܐ
u-Lékhmén émina

And our constant bread

ܕܝܘܡܐ ܗܒ ܠܢ.
d-Yéwma hév lén

Daily give to us

ܽܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ.
u-Shvuq lén khéwbéyn
And forgive us our sins,1

ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ
Éykéna d-af énkhnén

Also as we

ܢܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ.
Nshvéqén l-khéyavéyn
Have forgiven sinners2

ܽܠܐ ܬܝܬܝܢ ܠܢܣܝܘܢܐ.
U-la téythin l-nesyuna

And don’t allow3 temptation

ܐܠܐ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ.
Ela pétsan men bisha
Only save us from evil

ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
Meghul d-dhilakh hi mélkutha
For yours4 is the Kingdom

ܘܬܫܒܘܚܬܐ.
u-Theshbukhta
And the glory

ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
l-'Além 'almin.
For ever our eternity:

ܐܡܝܢ ܀
Émin.
Amen.


1 Literally, "and allow of our sins” The verb “shwéq” is the same word the Messiah used before his death on the cross “Élahi, lmana shwéqtani?” (“Eloi Eloi, lama sabachtani?” in Greek transliteration.) Which means “My God, for what reason did you allow me?”

2 Literally, "have allowed the guilty"The verb “shwéq” is also used here. See footnote #2 for it’s significance.

3 Literally, "and don’t let come in the future"

4 Literally, "on the account of yours'

 

Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.
Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)


 


Cybergrace Banner Exchange

Join Christian Banner Exchange Network Today!

MessiahNet Banner ExchangeMessiahNet Banner Exchange
MessiahNet Banner ExchangePraize.com Christian Banner Exchange


Exchange of Light

Elijah Banner Exchange
Elijah Banner Exchange