Make your own free website on Tripod.com
The Gospel of Mark:
Sinaitic Palimpsest
Chapter 2
  Posted By: Steve Caruso updated Friday, June 14, 2002 5:36 PM
GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode

MATTHEW

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

MARK

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

LUKE

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

JOHN

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

REVELATION

-Evidences
-Crawford Manuscript
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

 

...
ܐܝܡܕܩ ܢܡ ܫܝܒ ܐܩܕܣ ܐܘܗܘ ܐܝܠܒܕ ܗܬܘܠܝܚܡ ܐܦܬܢܡ ܐܬܕܚܕ ܗܬܘܝܠܡ ܐܠܕ ܐܝܠܒ ܐܢܐܡ ܠܥ ܐܬܕܚ ܐܬܥܘܩܪ 21
.ܐܬܬܕܚ ܐܵܩܙܒ ܐܬܕܚ ܐܪܡܚ ܢܝܡܪ ܐܠܐ ܢܕܒܐ ܐܵܩܙܘ ܕܫܐܬܡ ܐܪܡܚ ܘܗܘ .ܐܵܩܙܠ ܢܝܗܠ ܐܪܨܡ ܐܪܡܚ ܐܠܕ ܐܬܝܠܒ ܐܩܙܒ ܐܬܕܚ ܐܪܡܚ ܐܡܪ ܫܢܐ ܐܠܘ 22
ܐܠܒܫ ܝܗܘܕܝܵܡܠܬ ܘܘܗ ܢܝܠܟܐܘ ܐܥܪܙ ܬܝܒ ܐܘܗ ܟܠܗܡ ܐܬܒܫܕ ܐܡܘܝܒ ܐܘܗܘ 23
ܛܝܠܫ ܐܠܕ ܡܕܡ ܐܬܒܫܒ ܢܝܕܒܥ ܟܝܕܝܡܠܬ ܐܢܡܠ ܐܫܝܵܪܦ ܗܠ ܢܝܵܪܡܐ 24
ܗܡܥܕܘ ܘܗ ܢܦܟܘ ܩܢܬܣܐ ܕܟ ܕܝܘܕ ܕܒܥܕ ܐܡ ܢܘܬܝܪܩ ܡܘܬܡܡ ܐܠ ܢܘܗܠ ܪܡܐ 25
ܘܘܗ ܗܡܥܕ ܢܘܢܗܠ ܦܐ ܒܗܝܘ ܐܢܗܟܠ ܢܐ ܐܠܐ ܠܟܐܡܠ ܐܘܗ ܛܝܠܫ ܐܠܕ ܡܕܡ ܠܟܐ ܡܝܣܕ ܐܡܚܠܘ ܐܗܠܐܕ ܗܬܝܒܠ ܠܥ ܐܢܟܝܐ 26
ܬܝܪܒܬܐ ܐܫܢܐ ܪܒ ܠܛܡ ܐܬܒܫܕ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܪܡܐܘ 27
ܐܫܢܐܕ ܘܗ ܗܪܒ ܐܬܒܫܕ ܗܪܡ ܐܢܗ ܠܛܡ 28


Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.

Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)