Make your own free website on Tripod.com
The Gospel of Mark:
Sinaitic Palimpsest
Chapter 3
  Posted By: Steve Caruso updated Friday, June 14, 2002 5:36 PM
GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode

MATTHEW

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

MARK

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

LUKE

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

JOHN

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

REVELATION

-Evidences
-Crawford Manuscript
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

 

ܗܕܝܐ ܬܘܗ ܐܫܝܒܝܕ ܐܪܒܓ ܢܡܬ ܐܘܗ ܬܝܐܘ ܐܬܫܘܢܟܠ ܒܘܬ ܠܥܘ 01
ܝܗܘܨܪܩ ܢܘܠܟܐܢܕ ܐܬܒܫܒ ܗܠ ܐܣܐܡ ܢܐܕ ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܪܛܢܘ 02
ܐܬܥܨܡܒ ܡܘܩ ܗܕܝܐ ܐܫܝܒܝܕ ܐܪܒܓ ܘܗܠ ܪܡܐ 03
.ܘܕܒܘܡܠ ܘܐ ܘܝܚܡܠ ܐܫܦܢ ܫܝܒܕ ܘܐ ܒܛܕ ܕܒܥܡܠ ܐܬܒܫܒ ܛܝܠܫ ܢܘܗܠ ܦܐ ܢܝܕ ܪܡܐ 04
ܗܬܪܒܚ ܟܝܐ ܬܢܩܬܘ ܛܫܦܘ ܕܝܐ ܛܘܫܦ ܐܪܒܓ ܘܗܠ ܪܡܐܘ .ܢܘܗܒܠ ܬܘܬܝܡ ܠܥ ܗܠ ܐܝܪܟ 05
.ܗܢܘܕܒܘܢܕ ܘܟܠܡܬܐܘ ܤܕܘܪܗ ܬܝܒܕ ܡܥ ܐܫܝܵܪܦ ܘܩܦܢ ܗܬܥܫ ܪܒܘ 06
ܕܘܗܝ ܢܡܘ ܐܠܝܠܓ ܢܡܕ ܐܐܝܵܓܣ ܐܫܵܢܟܘ ܐܡܝܠ ܝܗܘܵܕܝܡܠܬ ܡܥ ܗܠ ܠܙܐ ܥܘܫܝܘ 07
ܗܬܘܠ ܘܬܐ ܕܒܥܕ ܡܕܡܠܟ ܘܘܗ ܢܝܥܡܫܕ ܢܕܝܨ ܢܡܘ ܪܘܨ ܢܡܘ ܢܢܕܪܘܝܕ ܐܪܒܥ ܢܡܘ ܡܠܫܪܘܐ ܢܡܘ 08
.ܗܢܘܨܒܚܢ ܐܠܕ ܐܫܢܟ ܠܛܡ ܐܬܢܝܦܣ ܗܠ ܢܘܒܪܩܢܕ ܝܗܘܕܝܵܡܠܬܠ ܐܘܗ ܪܡܐܘ 09
ܗܠ ܢܘܒܪܩܢܕ ܘܘܗ ܢܝܵܨܝܒܚ ܐܐܝܓܵܣܘ .ܐܘܗ ܐܣܐܡ ܪܝܓ ܐܐܝܓܣ 10
ܐܗܠܐܕ ܗܪܒ ܘܗ ܬܢܐ ܢܝܪܡܐܘ ܘܘܗ ܢܝܥܩܘ ܝܗܘܡܕܩ ܘܘܗ ܢܝܠܦܢ ܐܬܦܢܛ ܐܚܘܵܪܕ ܐܬܘܐܚܡ ܢܘܗܝܠܥ ܘܘܗ ܬܝܐܕ ܢܝܠܝܐܘ 11
ܗܢܘܥܕܘܬܫܢ ܐܠܕ ܢܘܗܒ ܐܘܗ ܐܐܟ ܝܓܣ ܘܗܘ 12
.ܗܬܘܠ ܘܠܙܐܘ ܐܒܨܕ ܢܝܠܝܐܠ ܐܘܗ ܐܪܩܘ .ܐܪܘܛܠ ܩܠܣܘ 13
ܢܝܙܪܟܡ ܢܘܗܠ ܪܕܫܡ ܐܘܗܢܕ ܗܬܘܠ ܢܘܘܗܢܕ ܵܪܣܥܪܬ ܢܘܗܢܡ ܐܒܓܘ 14
ܐܵܕܐܫ ܢܘܩܦܢܘ ܐܗܝܪܟ ܢܘܣܐܢܕ ܢܝܛܠܫܡ ܢܘܘܗܢܕܘ 15
ܐܦܐܟ ܢܘܥܡܫܠ ܐܪܩܘ 16
ܝܫܓܪ ܝܢܒ ܢܘܢܐ ܐܪܩ ܝܗܘܚܐ ܢܢܚܘܝܠܘ ܝܕܒܙ ܪܒ ܒܘܩܥܝܠܘ 17
ܐܝܢܢܩ ܢܘܥܡܫܠܘ ܝܕܬܠܘ ܝܦܠܚ ܪܒ ܒܘܩܥܝܠܘ ܐܡܘܐܬܠܘ ܝܬܡܠܘ ܝܡܠܘܬ ܪܒܠܘ ܤܘܦܠܝܦܠܘ ܤܘܝܪܕܢܐܠܘ 18
ܐܬܝܒܠ ܐܘܗ ܐܬܐܘ ܐܢܡܠܫܡ ܐܛܘܝܪܟܣ ܐܕܘܗܝܠܘ 19
ܠܟܐܡܠ ܘܘܗ ܢܝܚܟܫܡ ܐܡܚܠ ܐܠܦܐܕ ܐܢܟܝܐ ܐܫܢܟ ܒܘܬ ܗܬܘܠ ܐܬܐܘ 20
ܩܦܢ ܗܢܘܗ ܢܡܕ ܪܝܓ ܘܘܗ ܢܝܪܡܐ ܗܕܚܐܡܠ ܘܘܗ ܘܩܦܢ ܝܗܘܵܚܐ ܘܥܡܫ ܕܟܘ 21
ܐܕܐܫ ܐܢܗ ܩܦܡ ܐܕܐܫܕ ܗܫܪܒܘ ܗܒ ܬܝܐ ܒܘܒܙܠܥܒ ܘܘܗ ܢܝܪܡܐ ܘܬܚܢ ܡܠܫܪܘܐ ܢܡܕ ܢܝܠܝܐ ܐܪܦܣܘ 22
ܘܩܦܡܠ ܐܢܛܣܠ ܐܢܛܣ ܚܟܫܡ ܐܠ ܪܡܐܘ ܐܠܬܡܒ ܢܘܗܡܥ ܐܘܗ ܠܠܡܘ ܢܘܢܐ ܐܪܩܘ 23
ܝܗ ܐܬܘܟܠܡ ܡܩܡܠ ܐܚܟܫܡ ܐܠ ܓܠܦܬܬ ܗܫܦܢ ܠܥ ܐܬܘܟܠܡ ܢܐܘ 24
ܡܩܡܠ ܘܗ ܐܬܝܒ ܚܟܫܡ ܐܠ ܓܠܦܬܢ ܗܫܦܢ ܠܥ ܐܬܝܒ ܢܐܘ 25
ܘܗ ܗܡܠܘܫ ܐܠܐ ܡܩܡܠ ܚܟܫܡ ܐܠ ܓܠܦܬܐ ܗܫܦܢ ܠܥ ܐܢܛܣ ܢܐܘ 26
ܝܗܘܢܐܡ ܦܘܛܚܢ ܢܝܕܝܗܘ ܪܘܣܐܢ ܐܢܝܣܚܠ ܡܕܩܘܠ ܢܐ ܐܠܐ ܝܗܘܢܐܡ ܦܘܛܚܢܘ ܐܢܝܣܚܕ ܗܬܝܒܠ ܠܥܡܠ ܚܟܫܡ ܫܢܐ ܐܠ 27
ܐܫܢܐ ܝܢܵܒܠ ܢܘܩܒܬܫܢ ܢܝܦܕܓܡܕ ܐܗܛܚ ܠܘܟܕ ܢܘܟܠ ܐܢܪܡܐ ܢܝܡܐ 28
ܡܠܥܠ ܐܗܛܚ ܒܝܚܡ ܐܘܗܢ ܐܠܐ ܗܠ ܩܒܬܫܢ ܐܠ ܦܕܓܡ ܢܝܕ ܐܚܘܪ ܠܥܕ ܠܘܟ 29
ܗܒ ܬܝܐ ܐܬܦܢܛ ܐܚܘܪܕ ܘܘܗ ܢܝܪܡܐܕ 30
ܝܗܝܢܘܪܩܢܕ ܗܠ ܘܪܕܫܘ ܪܒܠ ܘܘܗ ܢܝܡܝܩ ܗܡܐܘ ܝܗܘܚܐ ܘܬܐ ܕܟܘ 31
ܟܠ ܢܝܥܒܘ ܪܒܠ ܢܝܡܝܩ ܟܝܚܐܘ ܟܡܐ ܐܗ ܢܝܪܡܐ ܕܟܘ ܐܫܢܟ ܝܗܘܪܕܚ ܐܘܗ ܒܬܝ 32
ܝܚܐ ܘܐ ܝܡܐ ܝܢܡ ܢܘܗܠ ܪܡܐ 33
ܝܚܐ ܐܗܘ ܝܡܐ ܐܗ ܪܡܐܘ ܗܬܘܠ ܢܝܒܬܝܕ ܢܝܠܝܐܒ ܪܚܘ 34
ܝܡܐܘ ܝܬܚܘ ܝܚܐ ܘܢܗ ܐܗܠܐܕ ܐܢܝܒܨ ܕܒܥܕ ܪܝܓ ܫܢܐ ܠܟ 35


Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.

Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)