Make your own free website on Tripod.com
The Gospel of Mark:
Sinaitic Palimpsest
Chapter 7
  Posted By: Steve Caruso updated Friday, June 14, 2002 5:37 PM
GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode

MATTHEW

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

MARK

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

LUKE

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

JOHN

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

REVELATION

-Evidences
-Crawford Manuscript
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

 

.ܡܠܫܪܘܐ ܢܡ ܘܬܐܕ ܐܵܪܦܣܘ ܐܫܝܪܦ ܗܬܘܠ ܘܫܢܟܬܐܘ 01
.ܢܘܗܝܕܝܐ ܢܵܓܫܡ ܐܠ ܕܟ .ܐܡܚܠ ܢܝܠܟܐ ܕܟ ܝܗܘܕܝܡܠܬܠ ܘܙܚܘ 02
ܐܫܵܝܫܩܕ ܐܬܘܢܡܠܫܡ ܢܝܕܝܚܐܕ .ܐܡܚܠ ܢܝܠܟܐ ܐܠ ܢܘܗܝܕܝܐ ܢܝܓܝܫܡ ܐܠܐ ܐܫܝܵܪܦܘ ܐܝܕܵܘܗܝ ܢܘܗܠܘܟܕ ܠܛܡ 03
.ܐܛܣܩܘ ܐܵܣܟܕ ܐܬܝܕܘܡܥܡܘ .ܘܘܗ ܢܝܵܪܛܢ ܘܠܒܩܕ ܢܝܠܝܐ ܐܬܐܵܝܓܣܘ ܢܝܠܟܐ ܐܠ ܢܝܕܡܥ ܐܠܐ ܐܩܘܫ ܢܡܘ 04
ܐܡܚܠ ܢܝܠܟܐܘ ܢܘܗܝܕܝܐ ܢܝܓܝܫܡ ܪܝܓ ܐܠ ܢܝܵܒܣܕ ܐܢܕܩܘܦ ܢܝܵܪܛܢ ܐܠ ܟܝܕܝܡܠܬ ܐܢܡܠܕ ܗܠ ܢܝܵܪܡܐܘ ܐܫܝܵܪܦܘ ܐܵܪܦܣ ܝܗܘܠܐܫ ܢܝܠܗ ܪܬܒܘ 05
.ܝܢܡ ܩܝܚܪ ܢܝܕ ܗܒܠܒ .ܝܠ ܪܩܝܡ ܗܬܵܘܦܣܒ ܐܢܗ ܐܡܥܕ ܐܘܗ ܪܡܐܕ ܒܝܬܟܕ ܐܢܟܝܐ ܐܝܒܢ ܐܝܥܫܐ ܢܘܟܝܠܥ ܝܒܢܬܐ ܪܝܦܫ ܥܘܫܝ ܢܘܗܠ ܪܡܐ 06
ܐܫܢܐ ܝܢܒܕ ܐܢܕܵܩܘܦܕ ܐܢܦܠܘܝ ܢܝܦܠܡܕ .ܝܠ ܢܝܠܚܕ ܢܝܕ ܬܝܐܩܝܪܣ 07

.ܢܘܟܝܢܕܩܘܦ ܢܘܡܝܩܬܕ ܐܗܠܐܕ ܐܢܕܩܘܦ ܢܘܬܢܐ ܢܝܩܒܫܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܒܥ ܪܝܦܫ 09
ܬܘܡܢ ܬܡܡ ܗܡܐܠܘ ܝܗܘܒܐܠ ܐܚܨܡܕ ܢܡܘ ܟܡܐܘ ܘܒܐ ܪܩܝܕ ܪܡܐ ܪܝܓ ܐܫܘܡ 10
.ܝܢܡ ܐܢܗܬܬܕ ܢܒܪܘܩ ܗܡܐܠܘ ܝܗܘܒܐܠ ܪܡܐܢ ܢܐܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܡܐ ܢܝܕ ܢܘܬܢܐ 11
.ܗܡܐܠ ܘܐ ܝܗܘܒܐܠ ܪܩܝܢܕ ܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܩܒܫ ܐܠܘ 12
.ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܒܥ ܢܝܠܗ ܟܝܐ ܐܬܐܝܓܣܘ ܢܘܟܝܢܕܩܘܦ ܠܛܡ ܐܗܠܐܕ ܐܬܠܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܣܡܘ 13
.ܘܣܝܦܛܬܐܘ ܢܘܟܠܘܟ ܘܥܡܫ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܐܫܢܟ ܗܠܘܟܠ ܐܪܩܘ 14
.ܐܫܢܐ ܪܒܠ ܗܠ ܒܝܣܡ ܘܗ ܐܫܢܐ ܪܒ ܢܡ ܩܦܢܕ ܡܕܡ ܐܠܐ ܗܬܘܒܝܣܡܠ ܚܟܫܡܘ ܗܠ ܠܐܥܘ ܐܫܢܐ ܪܒ ܢܡ ܪܒܠܕ ܡܕܡ ܬܝܠ 15
ܥܡܫܢ ܥܡܫܢܕ ܐܢܕܐ ܗܠ ܬܝܐܕ ܢܡ 16
.ܐܠܬܡ ܠܥ ܝܗܘܕܝܡܠܬ ܘܘܗ ܝܗܘܠܐܫ .ܐܫܢܟ ܢܡ ܐܬܝܒܠ ܐܘܗ ܠܐܥ ܕܟܘ 17
ܗܠ ܒܝܣܡ ܐܫܢܐ ܪܒܠ ܠܐܥܕ ܡܕܡ ܠܘܟ ܐܘܗ ܐܠܕ ܡܕܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܟܬܣܡ ܐܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܛܥ ܢܘܬܢܐ ܦܐ ܐܢܟܗ .ܢܘܗܠ ܪܡܐ ܢܝܕ ܘܗ 18
.ܐܠܟܐܡ ܗܠܘܟ .ܐܟܕܬܡܘ ܪܒܠ ܐܕܬܫܡܘ ܐܣܪܟܠ ܐܠܐ ܠܐܥ ܐܒܠܠ ܪܝܓ ܐܘܗ ܐܠܕ ܠܛܡ 19
ܐܫܢܐ ܪܒܠ ܗܠ ܒܝܣܡ ܘܗ ܐܫܢܐ ܪܒ ܢܡ ܩܦܢܕ ܡܕܡ ܐܠܐ 20
.ܐܬܘܒܢܓ ܐܠܛܩ ܐܬܘܝܢܙ ܐܪܘܓ ܐܫܢܐ ܝܵܢܒܕ .ܐܬܫܝܒ ܐܬܒܫܚܡ ܢܩܦܢ ܪܝܓ ܘܗ ܐܒܠ ܢܡ 21
.ܐܬܘܠܟܣ ܐܬܘܢܪܗܒܫ ܐܦܕܘܓ ܐܬܫܝܒ ܐܢܝܥ ܐܬܘܢܚܨ ܐܠܟܢ ܐܬܫܝܒ ܐܬܘܒܘܠܘܥ 22
.ܐܫܢܐ ܪܒܠ ܗܠ ܢܒܝܣܡܘ ܢܩܦܢ ܘܓܠ ܢܡ .ܐܬܫܝܒ ܢܝܗܠܘܟ 23
.ܘܝܫܛܬܡܠ ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܐܠܘ ܗܒ ܥܕܢ ܫܢܐܕ ܐܘܗ ܐܒܨ ܐܠ .ܐܬܝܒܠ ܠܥ ܕܟܘ ܪܘܨܕ ܐܡܘܚܬܠ ܗܠ ܠܙܐܘ ܡܩܘ 24
.ܝܗܘܡܕܩ ܬܠܦܢ ܬܬܐ ܐܬܦܢܛ ܐܚܘܪ ܗܬܪܒܠ ܬܘܗ ܬܝܐܕ ܐܬܬܢܐ ܬܥܡܫ ܕܟܘ 25
ܗܬܪܒ ܢܡ ܐܚܘܪ ܩܦܢܕ ܗܢܡ ܬܘܗ ܐܝܥܒܘ ܐܩܝܢܝܦܕ ܪܘܨܕ ܐܡܘܚܬ ܢܡ ܬܘܗ ܐܬܠܡܪܐ ܐܬܬܢܐ ܝܗ 26
ܐܒܠܟܠ ܘܝܡܪܡܠܘ ܐܝܢܒܕ ܐܡܚܠ ܒܣܡܠ ܪܝܦܫ ܐܠ ܐܝܢܒ ܢܘܥܒܣܢ ܡܕܩܘܠ ܝܩܘܒܫ ܥܘܫܝ ܗܠ ܪܡܐ 27
.ܐܵܝܢܒܕ ܐܵܪܘܬܦ ܢܡ ܢܝܵܪܬܢܕ ܐܬܘܬܵܪܦ ܢܡ ܢܝܠܟܐ ܐܵܒܠܟ ܦܐ ܝܪܡ ܐܬܬܢܐ ܝܗ ܗܠ ܐܪܡܐ 28
.ܝܟܬܪܒ ܢܡ ܐܕܐܫ ܩܦܢ ܐܗ ܝܠܙܐ ܐܬܠܡ ܐܕܗ ܠܛܡ ܗܠ ܪܡܐ 29
ܐܣܪܥܒ ܐܝܡܪܘ ܐܕܐܫ ܗܢܡ ܩܝܦܢܘ ܗܬܪܒܠ .ܗܬܚܟܫܐ ܗܬܝܒܠ ܬܠܙܐ ܕܟܘ 30
ܐܬܵܢܝܕܡ ܬܵܪܣܥܕ ܐܡܘܚܬ ܬܢܝܒ ܐܠܝܠܓܕ ܐܬܡܝܠ ܐܬܐ ܢܘܕܝܨܘ ܪܘܨܕ ܐܡܘܚܬ ܢܡ ܩܦܢ ܕܟ ܒܘܬܘ 31
ܗܕܝܐ ܝܗܘܠܥ ܡܝܣܢܕ ܗܢܡ ܘܘܗ ܢܝܥܒܘ ܐܩܐܦ ܕܚ ܐܫܪܚ ܗܠ ܘܝܬܝܐܘ 32
ܗܢܫܠܠ ܒܪܩܘ ܝܗܘܢܕܐܒ ܩܪܘ ܗܬܥܒܨ ܡܣܘ ܐܫܢܟ ܢܡ ܗܕܓܢܘ 33
ܚܬܦܬܐ ܗܠ ܪܡܐܘ ܚܢܬܬܐܘ ܐܝܡܫܒ ܪܚܘ 34
.ܬܝܐܩܝܫܦ ܐܘܗ ܠܠܡܘ ܗܢܫܠܕ ܐܪܘܣܐ ܝܪܬܫܐܘ ܝܗܘܢܕܐ ܚܬܦܬܐ ܐܬܥܫܒ ܗܒܘ 35
ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܙܪܟܡ ܬܝܐܪܝܬܝ ܢܘܢܗ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܕܩܦܡ ܘܗܕ ܐܡܟܘ .ܢܘܪܡܐܢ ܐܠ ܫܢܐܠܕ ܢܘܢܐ ܕܩܦܘ 36
ܢܘܠܠܡܢܘ
ܢܘܥܡܫܢܕ ܕܒܥ ܐܫܵܪܚܠܘ ܕܒܥ ܪܝܦܫ ܡܕܡܠܟܕ ܢܝ.ܵܪܡܐܘ ܘܘܗ ܢܝܵܪܡܕܬܡ ܪܝܬܝ ܢܡܘ 37


Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.

Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)