Make your own free website on Tripod.com
The Gospel of Mark:
Sinaitic Palimpsest
Chapter 9
  Posted By: Steve Caruso updated Friday, June 14, 2002 5:38 PM
GENERAL

-Home Page
-The Lord's Prayer
-Contact Information
-Unicode

MATTHEW

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

MARK

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

LUKE

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

JOHN

-Evidences
-Sinaitic Palimpsest
-Curetonian
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

REVELATION

-Evidences
-Crawford Manuscript
-Peshitta/o
-Eesho'an Translation

 

ܐܠܝܚܒ ܐܝܬܐܕ ܐܗܠܐܕ ܗܬܘܟܠܡ ܢܘܙܚܢܕ ܐܡܕܥ ܐܬܘܡ ܢܘܡܥܛܢ ܐܠܕ ܢܝܡܝܩܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܫܢܐ ܢܢܬ ܬܝܐܕ ܢܘܟܠ ܐܢܪܡܐ ܢܝܡܐ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܪܡܐ 01
ܢܘܗܝܡܕܩ ܦܠܚܬܐܘ ܢܘܗܝܕܘܚܠܒ ܐܡܪ ܐܪܘܛܠ ܢܘܢܐ ܩܣܐܘ .ܢܢܚܘܝܠܘ ܒܘܩܥܝܠܘ ܐܦܐܟܠ ܥܘܫܝ ܪܒܕ ܢܵܝܡܘܝ ܬܫ ܪܬܒ ܢܡܘ 02
ܐܓܠܬ ܟܝܐ ܐܘܗ ܪܘܚܡ ܗܫܘܒܠܘ ܐܘܗ ܪܗܙܡܘ 03
.ܗܡܥ ܢܝܠܠܡܡ ܕܟ ܐܝܠܐܘ ܐܫܘܡ ܢܘܗܠ ܘܝܙܚܬܐܘ 04
.ܐܕܚ ܐܝܠܐܠܘ ܐܕܚ ܐܫܘܡܠܘ ܐܕܚ ܟܠ ܢܝܠܵܛܡ ܬܠܬ ܕܒܥܢܘ .ܐܘܗܢ ܐܟܪܗܕ ܐܘܗ ܪܝܦܫ ܝܒܪ ܥܘܫܝܠ ܪܡܐܘ ܐܦܐܟ ܐܢܥ 05
.ܝܗܘܠܥ ܬܘܗ ܬܠܦܢ ܐܬܠܚܕܕ ܠܛܡ ܐܘܗ ܪܡܐ ܐܢܡ ܐܘܗ ܥܕܝ ܐܠܘ 06
ܘܥܡܫ ܗܠ ܒܝܒܚܕ ܝܪܒ ܘܗ ܐܢܗ ܐܢܢܥ ܢܡ ܐܬܐ ܐܠܩܘ ܝܗܘܠܥ ܬܘܗ ܐܠܛܡ ܐܢܢܥܘ 07
ܝܗܘܕܘܚܠܒ ܥܘܫܝ ܢܐ ܐܠܐ ܢܘܗܠ ܝܙܚܬܐ ܐܠ ܫܢܐ ܝܗܘܕܝܡܠܬ ܘܙܚ ܕܟ ܒܘܬ ܐܝܠܫ ܢܡܘ 08
ܐܬܝܡ ܬܝܒ ܢܡ ܐܫܢܐܕ ܗܪܒ ܡܩܕ ܐܡ ܐܠܐ ܘܙܚܕ ܡܕܡ ܢܘܪܡܐܢ ܐܠ ܫܢܐܠܕ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܕܩܦܡ .ܐܪܘܛ ܢܡ ܢܝܬܚܢ ܕܟ 09
ܐܬܵܝܡ ܬܝܒ ܢܡ ܡܩܕ ܐܡܕ ܪܡܐܕ ܐܕܗ ܐܬܠܡ ܝܟ ܝܗ ܐܢܡܕ ܢܝܵܪܡܐܘ ܘܘܗ ܢܝܥܪܬܡ ܢܘܗܬܘܠ ܕܟ ܘܕܚܐ ܐܬܠܡܘ 10
ܡܕܩܘܠ ܐܬܐ ܘܗ ܐܝܠܐܕ ܐܵܪܦܣ ܢܝܵܪܡܐܕ .ܢܝܵܪܡܐܘ ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܠܐܫܡܘ 11
ܒܠܛܨܢܘ ܫܚܢ ܝܓܣܕ ܐܠ ܐܫܢܐܕ ܗܪܒ ܠܥ ܒܝܬܟ ܐܢܟܝܐܘ .ܢܩܬܢ ܡܕܡ ܠܟܕ ܡܕܩܘܠ ܐܬܐ ܐܝܠܐ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܐܢܥ 12
ܝܗܘܠܥ ܒܝܬܟܕ ܐܢܟܝܐ ܘܒܨܕ ܐܡ ܠܟ ܗܒ ܘܕܒܥܘ ܐܬܐ ܐܝܠܐܕ ܢܘܟܠ ܐܢܐ ܪܡܐ ܐܠܐ 13
ܢܘܗܡܥ ܢܝܥܒ ܕܟ ܐܵܪܦܣܘ ܐܐܝܓܣ ܐܫܢܟ ܢܘܗܬܘܠ ܘܙܚ ܝܗܘܕܝܡܠܬ ܬܘܠ ܐܬܐ ܕܟ 14
ܗܡܠܫܒ ܘܠܐܫ ܘܛܗܪܘ ܘܗܘܬ ܝܗܘܘܙܚ ܕܟ ܐܬܥܫܒ ܗܒܘ 15
ܢܘܗܡܥ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܒ ܐܢܡܕ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܠܐܫܡܘ 16
ܐܚܘܪ ܗܠ ܬܝܐܕ ܝܪܒ ܬܘܠ ܬܝܬܝܐ ܐܢܦܠܡ ܪܡܐܘ ܐܫܢܟ ܢܡ ܕܚ ܐܢܥܘ 17
ܘܚܟܫܐ ܐܠܘ ܝܗܝܢܘܩܦܢܕ ܟܝܕܝܡܠܬܠ ܬܪܡܐܘ ܫܒܝܘ ܝܗܘܢܫ ܩܚܪܡܘ ܬܥܪܡܘ ܗܠ ܐܝܡܪ ܗܠ ܐܟܪܕܡܕ ܪܬܐܘ 18
ܪܒܠ ܝܠ ܝܗܝܬܝܐ .ܢܘܟܪܒܝܣܐܘ ܢܘܟܬܘܠ ܐܘܗܐ ܝܬܡܐܠ ܐܡܕܥ ܐܢܡܝܗܡ ܐܠܕ ܐܬܒܪܫ ܢܘܐ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܥܘܫܝ ܐܢܥ 19
ܬܥܪܡ ܕܟ ܐܘܗ ܩܥܒܬܡܘ ܐܥܪܐ ܠܥ ܠܦܢܘ ܐܬܥܫܒ ܗܒ ܐܚܘܪ ܗܬܝܡܪܐ ܝܗܝܙܚ ܕܟܘ ܗܬܘܠ ܗܝܬܝܐܘ 20
ܗܬܘܝܠܛ ܢܡ ܐܗ ܗܠ ܪܡܐ ܐܘܗ ܐܢܟܗܕ ܢܡ ܐܗ ܐܢܒܙ ܗܠ ܐܡܟܕ ܝܗܘܒܐܠ ܥܘܫܝ ܐܘܗ ܠܐܫܘ 21
ܝܠܥ ܡܚܪܬܐܘ ܝܢܝܪܕܥ ܝܪܡ ܬܢܐ ܚܟܫܡܕ ܐܡܟ ܐܠܐ ܝܗܝܕܒܘܬܕ ܐܝܵܡܒܘ ܗܬܝܡܪܐ ܐܪܘܢܒ ܝܓܣܘ 22
.ܟܠ ܐܘܗܡܠ ܚܟܫܡ ܡܕܡܠܟ ܬܢܐ ܢܡܝܗܡ ܢܐ ܥܘܫܝ ܗܠ ܪܡܐ 23
ܝܬܘܪܝܣܚܠ ܪܕܥ ܝܪܡ ܐܢܡܝܗܡ ܪܡܐܘ ܐܝܠܛܕ ܝܗܘܒܐ ܐܥܩ ܐܬܥܫܒ ܗܒܘ 24
ܗܠ ܢܝܠܥܬ ܐܠ ܒܘܬܘ ܗܢܡ ܝܩܘܦ ܐܠܠܡܡ ܐܠܕ ܐܬܫܪܚ ܐܚܘܪ ܐܢܕܩܦ ܝܟܠ ܗܠ ܪܡܐܘ ܐܚܘܪ ܝܗܒ ܐܐܟ ܢܝܬܐܕ ܐܫܢܐ ܢܝܛܗܪܕ ܥܘܫܝ ܐܙܚ ܕܟ 25
ܗܠ ܬܝܡܕ ܐܐܝܓܣ ܘܪܒܣܘ ܐܬܝܡ ܟܝܐ ܐܘܗܘ ܗܢܡ ܩܦܢܘ ܝܓܣ ܗܩܚܫܘ ܐܥܩܘ 26
ܝܗܘܒܐܠ ܗܡܠܫܐܘ ܗܡܝܩܐܘ ܗܕܝܐܒ ܗܕܚܐ ܥܘܫܝ ܢܝܕ ܘܗ 27
ܗܬܘܩܦܡܠ ܢܢܚܢܐ ܢܝܚܟܫܡ ܐܠ ܐܢܡܠܕ ܗܠܘ ܢܘܗܝܢܝܒ ܝܗܘܕܝܡܠܬ ܝܗܘܠܐܫ ܐܬܝܒܠ ܠܥ ܕܟܘ 28
ܐܬܘܠܨܒܘ ܐܡܘܨܒ ܐܠܐ ܩܦܢ ܐܠ ܡܕܡܒ ܐܣܢܓ ܐܢܗ ܢܘܗܠ ܪܡܐ 29
ܗܒ ܫܓܪܢ ܫܢܐܕ ܐܘܗ ܐܒܨ ܐܠܘ ܐܠܝܠܓܒ ܘܘܗ ܢܝܕܪ ܢܡܬ ܢܡ ܘܩܦܢ ܕܟܘ 30
ܡܘܩܢ ܐܬܠܬܕ ܐܡܘܝܒ ܝܗܘܠܛܩܕ ܐܡܘ ܝܗܝܢܘܠܛܩܢܘ ܐܫܢܐ ܝܢܒ ܝܕܝܐܒ ܡܠܬܫܡ ܐܫܢܐܕ ܗܪܒܕ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܝܗܘܕܝܡܠܬܠ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܦܠܡܘ 31
.ܝܗܢܘܠܐܫܢܕ ܘܘܗ ܢܝܠܚܕܘ .ܢܘܗܠ ܪܡܐܕ ܡܕܡ ܘܘܗ ܢܝܥܕܘܬܫܡ ܐܠ ܢܘܢܗܘ 32
ܐܚܪܘܐܒ ܕܚ ܡܥ ܕܚ ܢܘܬܝܘܗ ܢܝܠܠܡܡ ܐܢܡܕ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܠܐܫܡ ܗܬܝܒܠ ܠܥ ܕܟܘ .ܡܘܚܢܪܦܟܠ ܐܬܐܘ 33
ܒܪ ܐܘܗܢ ܘܢܡܕ ܘܘܗ ܢܝܒܫܚܬܡ ܪܝܓ ܢܝܠܗ ܘܘܗ ܢܝܩܝܬܫ ܢܘܢܗܘ 34
ܫܢܐ ܠܟܕ ܐܢܫܡܫܡܘ ܫܢܐ ܠܟܕ ܐܝܪܚܐ ܐܘܗܢ ܐܝܡܕܩ ܐܘܗܢܕ ܐܒܨܕ ܢܡ ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܗܬܪܣܥܪܬܠ ܐܪܩܘ ܒܬܝܘ 35
ܢܘܗܠ ܪܡܐܘ ܗܒ ܪܚܘ ܢܘܗܬܢܝܒ ܗܡܝܩܐܘ ܕܚ ܐܝܠܛ ܐܘܗ ܒܣܢܘ 36
ܝܢܪܕܫܕ ܢܡܠ ܐܠܐ .ܠܒܩܡ ܝܠ ܐܘܗ ܐܠ ܠܒܩܡ ܘܗ ܝܠ ܝܡܫܒ ܐܢܗ ܐܝܠܛ ܟܝܐ ܠܒܩܢܕ ܠܘܟܕ 37
.ܢܪܬܒ ܐܬܐ ܐܠܕ ܠܥ ܝܗܝܢܝܠܟܘ ܟܡܫܒ ܐܕܐܫ ܩܦܡܕ ܕܚ ܢܝܙܚ ܢܒܪ ܗܠ ܪܡܐܘ ܢܢܚܘܝ ܐܢܥ 38
ܫܝܒܕ ܝܠܥ ܪܡܐܢܕ ܚܟܫܡܘ ܝܡܫܒ ܡܕܡ ܕܒܥܕ ܫܢܐ ܪܝܓ ܬܝܠ ܝܗܝܢܘܠܟܬ ܐܠ ܢܘܗܠ ܪܡܐ ܢܝܕ ܘܗ 39
ܘܗ ܢܡܥ ܢܠܒܘܩܠ ܪܝܓ ܐܘܗ ܐܠܕ ܢܡ 40
ܗܪܓܐ ܕܒܘܐ ܐܠܕ ܢܘܟܠ ܐܢܐ ܪܡܐ ܢܝܡܐ ܢܘܬܢܐ ܐܚܝܫܡܕܕ ܐܡܫܒ ܐܵܝܡܕ ܐܣܟ ܪܝܓ ܢܘܟܩܫܢܕ ܠܟ 41
ܐܡܝܒ ܥܒܛܡܘ ܗܪܘܨܒ ܐܪܡܚܕ ܐܝܚܪ ܐܝܡܪ ܘܠܐ ܗܠ ܐܘܗ ܚܩܦ ܝܒ ܢܝܢܡܝܗܡܕ ܐܵܪܘܥܙ ܢܝܠܗ ܢܡ ܕܚܠ ܠܫܟܢܕ ܠܟܘ 42
ܐܟܥܕ ܐܠܕ ܐܪܘܢܠ ܠܙܐܬ ܢܝܕܝܐ ܢܝܬܵܪܬ ܟܠ ܬܝܐ ܕܟ ܐܠܘ ܐܝܚܠ ܠܘܥܬ ܐܕܝܐ ܐܕܚ ܟܠ .ܬܝܐ ܕܟܕ ܪܝܓ ܟܠ ܚܩܦ ܟܢܡ ܗܝܩܘܣܦ ܟܠ ܐܠܫܟܡ ܠܝܟܗ ܕܝܐ ܢܐܘ 43
ܐܢܗܓܠ ܠܙܐܬ ܢܝܠܓܵܪ ܢܝܬܪܬ ܟܠ ܬܝܐ ܕܟ ܐܠܘ ܐܝܚܠ ܠܘܥܬ ܬܢܐ ܤܝܓܚ ܕܟܕ ܪܝܓ ܟܠ ܚܩܦ ܟܢܡ ܗܝܕܫ ܩܘܣܦ ܟܠ ܐܠܫܟܡ ܟܠܓܪ ܢܐܘ 45
ܐܢܗܓܠ ܠܙܐܬ ܢܝܢܝܥ ܢܝܬܪܬ ܟܠ ܬܝܐ ܕܟ ܐܠܘ .ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܟܠܡܠ ܠܘܥܬ .ܐܢܝܥ ܟܠ ܝܗ ܐܕܚ ܕܟܕ ܪܝܓ ܟܠ ܚܩܦ ܟܢܡ ܗܝܨܚ ܟܠ ܐܠܫܟܡ ܟܢܝܥ ܢܐ 47
ܐܟܥܕ ܢܘܗܪܘܢ ܐܠܘ ܐܬܝܡ ܢܘܗܥܠܘܬ ܐܠܕ ܪܬܐ 48
.ܚܠܡܬܢ ܐܪܘܢܒ ܪܝܓ ܫܢܐ ܠܘܟ 49
ܕܚ ܡܥ ܕܚ ܘܢܝܬܫܐܘ ܐܚܠܡ ܢܘܟܠ ܐܘܗܬ ܗܟܕܡܢ ܐܢܡܒ ܪܫܟܬ ܐܠ ܐܚܠܡ ܢܝܕ ܢܐ ܐܚܠܡ ܝܗ ܐܪܝܦܫ 50


Everything © 2002 Steve Caruso unless otherwise noted.

Please feel free to use this for private or public use, just send me an email first! :-)